Академічна мобільність

Розвиток академічної мобільності серед здобувачів вищої освіти ОП, суттєво сприяє покращенню якості освіти, підвищує статус вищого навчального закладу, який приєднався до програми академічної мобільності. Це, у свою чергу, сприяє конкурентоспроможності безпосередніх учасників цього процесу на ринку праці.

Основні цілі академічної мобільності у КрНУ полягають у: покращенні якості вищої освіти; підвищенні ефективності наукових досліджень; зростанні конкурентоспроможності випускників на українському та міжнародному ринках праці; збільшенні досвіду та знань учасників програм академічної мобільності; удосконаленні рівня іноземної мови; покращенні знань про культуру, історію та звичаї певної країни.

Порядок організації програм академічної мобільності в університеті регулюється Постановою Кабінету Міністрів України «Про затвердження Положення про порядок реалізації права на академічну мобільність» № 579 від 12 серпня 2015 р., що встановлює єдиний порядок реалізації та проведення програм академічної мобільності серед учасників освітнього процесу у вищих навчальних закладах України та Положенням про порядок реалізації права на академічну мобільність учасників освітнього процесу Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського http://cia.kdu.edu.ua/Documents/nncpdo_pologennija akadem_mobil.pdf, сутність якого полягає у визначенні можливості реалізації видів і форм академічної мобільності, механізмів реалізації та джерел фінансування академічної мобільності, визначає особливості та порядок реалізації віртуальної академічної мобільності, права та обов’язки педагогічних та науково-педагогічних працівників КрНУ при реалізації академічної мобільності, права та обов’язки аспірантів та докторантів при реалізації академічної мобільності за кордоном, права та обов’язки здобувачів вищої освіти (студентів Університету) при реалізації академічної мобільності. 

“Положення про порядок перезарахування результатів навчання для учасників програм кредитної академічної мобільності у Кременчуцькому національному університеті імені Михайла Остроградського” регламентує порядок перезарахування результатів навчання для учасників програм кредитної академічної мобільності у Кременчуцькому національному університеті iмені Михайла Остроградського на території України чи поза її межами — здобувачів ocвітніхx ступенів молодшого бакалавра, бакалавра, майстра, доктора фіософії, здобувачів наукового ступеня доктора наук, науково-педагогічних, наукових та педагогічних працівників й інших учасників освітнього процесу. Положення встановлює порядок перезарахування результатів навчання за умови використання інших кредитних систем на основі здійснення експертного оцінювання i визнання навчальних досягнень, кваліфікацій Учасника шляхом автоматичного трансферу кредитів.

Ініціатива від Європейської комісії направлена на підтримку дослідників з України. За посиланням наведена узагальнена інформація про всі європейські і національні заходи. Інформація узагальнена по країнах і напрямах. This specific initiative wants to support researchers of Ukraine by providing them with an overview of all existing actions at European and national levels. #StandWithUkraine