Буряк Євген Вікторович

Посада: професор кафедри менеджменту
 
Науковий ступінь: доктор економічних наук
 
Вчене звання: доцент
 
Стаж роботи в ЗВО IV рівня акредитації – 23 роки
 
Контактні дані:
Адреса електронної пошти: burzhen@ukr.net
Адреса електронної пошти кафедри менеджменту КрНУ: kafmanagmkrnu@gmail.com
Телефони: +38(050)304 63 27

Основні навчальні курси викладача:

 • Управління розвитком регіону;
 • Інтеграційні процеси та соціальна консолідація суспільства;
 • Сучасний інструментарій економіки та менеджменту;
 • Управління соціально-економічною політикою регіонів.

Освіта

 1. Кременчуцький філіал Харківського державного політехнічного університету, 1997 р., менеджмент у виробничій сфері, економіст-менеджер.
 2. Кандидат економічних наук (08.00.05 – розвиток продуктивних сил і регіональна економіка); «Організаційно-економічний механізм функціонування регіонального молочного комплексу (на прикладі Полтавської області)», диплом ДК №061341 від 06.10.2010 р.
 3. Доцент кафедри менеджменту, атестат 12ДЦ №025336 від 01.07.2011 р.
 4. Доктор економічних наук  за спеціальністю 08.00.05 – Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка (від 26.11.2020 р.)  Дисертаційна робота на тему: «Формування регіональних кластерів в умовах розбудови інтеграційних процесів», 

Сертифікат про володіння англійською мовою (рівень В2); №UA1215 від 08.2019 р. Test ID: H111215UA

Публікаційна діяльність

Буряк Є.В. має 226 публікацій, з них 131 наукового характеру, у т.ч. 46 у фахових виданнях, 14 монографій, з яких 5 видано за кордоном, 4 публікації у виданнях, що індексуються у наукометричних базах даних Scopus та/або Web of Science, 6 публікацій у інших міжнародних виданнях.

Вибрані наукові публікації:

Навчальні посібники, монографії

 1. Буряк Є. В., Семеніхіна В. В. Дослідження складових векторів соціалізації конкурентного розвитку промислових підприємств регіону. Європейська інтеграція: пріоритети стратегічного розвитку національного господарства України : колективна монографія / за заг. ред. Почтовюк А. Б. Кременчук : Видавець СВД Олексієнко В. В., 2020. С. 282-293.
 2. Буряк Є. В., Пригодюк О.М., Цюрмаста О. С. Інформаційна безпека в системі управління підприємством: особливості регіонального кластероутворення. Економічна безпека національного енергетичного сектору в умовах глобалізації: колективна монографія / За заг. ред. О. Л. Гальцової. Херсон: Видавничий дім «Гельветика», 2020. С. 188-204.
 3. Buriak, Ie. The regional development in the conditions of social and economic consolidation. Kauzalita rozvoje obcí a regionů z pohledu integračních procesů, daňové politiky a cestovního ruchu. 1. vyd. České Budějovice : Vysoká škola evropských a regionálních studií, 2019. p. 67-77. ISBN 978-80-7556-050-6.
 4. Буряк Є. В., Фінагіна О. В., Коваленко Ю.О. Інформаційна асиметрія: конфліктні зони ефективної взаємодії менеджменту підприємств та регіональної влади. Сучасні процеси трансформації у бізнесі та виробництві: теорія, методологія, практика (зовнішньоекономічна діяльність, промислове виробництво та транспорт): монографія / за ред. Л.М. Савчук, Л.М. Бандоріної. Дніпро: Пироги, 2019. С. 329-340.
 5. Буряк Є. В., Фінагіна О. В., Бітюк І. М. Європейський досвід економічної інтеграції: перспективи адаптування в межах української державної та регіональної політики. Теоретико-методологічні засади розвитку фінансової системи України на основі інноваційно-інвестиційних стратегій: кол. монографія. Кривий Ріг: ФО-П Чернявський Д.О., 2019. С. 263-277.

Наукові публікації у періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз даних, рекомендованих МОН, зокрема Scopus або Web of Science Core Collection

 1. Yekimov, A. Poltorak, V. Dereza, I. Buriak and V. Purtov, The role and importance of financial results in the effective management of an agricultural enterprise, Development of the Agro-lndustrial Complex in the Context of Robotization and Digitalization of Production in Russia and Abroad (DAIC 2020). E3S Web of Conferences 222, 06001 (2020) – URL: https://www.e3s-conferences.org/articles/e3sconf/abs/2020/82/ e3sconf_daic2020_06001/e3sconf_daic2020_06001.html (Published online: 22 December 2020. DOI: 10.1051/shsconf/20207301018) (Scopus).
 2. Pochtovyuk, I. Buriak, M. Buriak and O. Zakharova, High Engineering Education as a Component of the System of Human Capital Development, 2020 IEEE Problems of Automated Electrodrive. Theory and Practice (PAEP), Kremenchuk, Ukraine, 2020, pp. 1-5, DOI: 10.1109/PAEP49887.2020.9240907 (Scopus).
 3. Buriak, Ie., Maslak, О., Grishko, N., Sokurenko, P., Maslak, M. Anti-crisis approach in the industrial enterprise management: methodological tools of preventive regulation. SHS Web of Conferences. Innovative Economic Symposium 2019 Milestones and Trends of World Economy (IES2019). SHS Web of Conferences 73, 01018 (2020) – URL: https://www.shs-conferences.org/articles/shsconf/abs/2020/01/shsconf_ ies_2019_01018/shsconf_ies_2019_01018.html (Published online: 13 January 2020. DOI: 10.1051/shsconf/20207301018). (Web of Science).
 4. Buriak, Ie. Regional Development in the Conditions of Social and Economic Consolidation. In ŘÍHA, R. (eds.). Sustainable Development 2019 – Selected Issues on Environmental and Regional Policy. Conference proceeding. Ceske Budějovice : College of European and Regional Studies Czech Republic, 2019. pp. 60 – 67. ISSN 2533-5170/ URL: https://vsers.cz/ wp-content/uploads/2019/10/Sbornik_2019.pdf. (Web of Science). 

Наукові публікації в інших міжнародних виданнях

 1. Buriak, Ie., Prodanova, L. Evaluating the concentration of enterprise resources as the basis for regional integration/ Vybrané aspekty regionálního rozvoje / Jiří Dušek a kol.. – České Budějovice : Vysoká škola evropských a regionálních studií, z.ú., 2021. – 85 stran. – (Studia) – 5, s. 47-57.
 2. Буряк Є. В. Сучасні тенденції соціального розвитку в Україні. POLISH SCIENCE JOURNAL (ISSUE 12(21), 2019) – Warsaw: Sp. z o. o. “iScience”, 2019. – p. 17-26.
 3. Buriak Ie. Determining social and economic ways for Ukrainian regional policy. AUSPICIA. Recenzovaný vědecký časopis pro otázky společenských a humanitních věd. České Budějovice, Česká republika, 2019. číslo 1. s. 7–17. (In 2016 Auspicia – a peer-reviewed scholarly journal was indexed in the international database ERIH PLUS.) URL: https://vsers.cz/wp-content/uploads/2019/10/ Auspicia_1_2019.pdf
 4. Buriak, Ie. The region’s economic policy in the system of integrational relation. Udržitelný rozvoj v kontextu rozvoje regionu, jbcí a státu. 1. vyd. České Budějovice : Vysoká škola evropských a regionálních studií, 2014. p. 200-208.

Наукові публікації у виданнях, включених до переліку наукових фахових видань України

 1. Сакун Л.М., Буряк Є.В., Різніченко Л.В., Вєлькін Б.О. Управління стратегічними змінами операційної діяльності підприємства на засадах менеджменту бізнес-процесів. Вісник Хмельницького національного університету: науковий журнал. Хмельницький: Хмельницький національний університет, 2021. № 6. С. 74-80. URL:  http://journals.khnu.km.ua/vestnik/?cat=57
 2. Буряк Є. В., Фінагіна О. В., Бітюк І. М. Передумови, принципи та інструменти реалізації регіональної політики: досвід ЄС. Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету. Серія: Економічні науки, Черкаси, 2020. Випуск 58. С. 5-17.
 3. Буряк Є. В., Проданова Л.В., Якушев О.В. Теоретико-методологічні засади визначення та оцінки концентрації ресурсів територій в умовах розбудови інтеграційних процесів. Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького. Серія Економічні науки. Черкаси: ФОП Гордієнко Є.І., 2020. Випуск 2.2020. С. 169-178.
 4. Буряк Є. В. Дослідження процесів кластероутворення в умовах нарощення потенціалу інтеграційних процесів. Актуальні проблеми економіки : наук. екон. журн. / Нац. акад. упр. Київ: [б. в.], 2020. №2(224). С. 45-56.
 5. Буряк Є. В. Кластеризація як механізм забезпечення інноваційного розвитку регіонів. Актуальні проблеми економіки : наук. екон. журн. / Нац. акад. упр. Київ: [б. в.], 2020. №1(223). С. 60-70.
 6. Буряк Є. В., Зінченко О. А. Комплексний розвиток регіонів України: проблеми оцінки ризиків кластероутворення. Науково-виробничий журнал «Бізнес-навігатор». Херсон: видавничий дім «Гельветика», 2019. Вип. 6.1-2 (56). С. 46–52.
 7. Буряк Є. В., Вєдєніна Ю. Ю., Цимбал О. С. Визначення факторів прибутковості підприємств машинобудівного комплексу України : електрон. наук.-практ. журн. / Причорномор. н.-д. ін-т екон. та іннов. – Одеса: [б. в.], 2019. № 38. С. 136–142. URL: http://www.market-infr.od.ua/journals/ 2019/38_2019_ukr/23.pdf
 8. Буряк Є. В., Солоха Д. В., Павловська А. С. Процеси інтеграції і перспективи формування регіональної кластерної політики на основі балансу економічних інтересів. Проблеми та перспективи забезпечення стабільного соціально-економічного розвитку. Серія: Економіка: зб. наук. праць Донецького держ. ун-ту управління. Маріуполь: ДонДУУ, 2019. Т. XХ. Вип. 314. С. 17–29.
 9. Буряк Є. В. Інноваційні кластери: модель розвитку підприємств регіонів України. Причорноморські економічні студії: наук. журн. Одеса: [б. в.], 2019. Вип. 48. Частина 2. С. 143–147.
 10. Буряк Є. В. Генезис суспільного прогресу та теорія інтеграції: знання в перспективному розвитку підприємств та регіонів. Економіка і організація управління. Зб. наук. праць. Вінниця: ДонНУ ім. Василя Стуса, 2019. Вип. № 4(36). С. 92-100.
 11. Буряк Є. В., Сакун Л. М., Поліщук Н.О. Формування концепції аграрного виробництва як складова інтеграційного розвитку сільських територій : електрон. наук.-практ. журн. / Причорномор. н.-д. ін-т екон. та іннов. – Одеса: [б. в.], 2019. №37. С. 142–149. URL: http://www.market-infr.od.ua/journals/2019/37_2019_ukr/22.pdf.
 12. Буряк Є. В. Перспективи паспортизації регіонального кластероутворення в системі українського менеджменту. Проблеми та перспективи забезпечення стабільного соціально-економічного розвитку. Серія: Економіка: зб. наук. праць Донецького держ. ун-ту управління. Маріуполь: ДонДУУ, 2019. Т. XХ. Вип. 313. С. 89–99.
 13. Буряк Є. В. Інтеграційні процеси в системі знань регіонального менеджменту: теорія та методологія кластерного аналізу. Вісник східноєвропейського університету економіки і менеджменту. Науковий журнал. Серія: Економіка і менеджмент. Черкаси: СУЕМ, 2019. № 1(26). С. 90–100.
 14. Буряк Є. В. Комунікації в системі інформаційного забезпечення інтеграційних процесів в регіональній економіці. Проблеми та перспективи забезпечення стабільного соціально-економічного розвитку. Серія: Економіка: зб. наук. праць Донецького держ. ун-ту управління. Маріуполь: ДонДУУ, 2019. Т. XХ. Вип. 311. С. 177–188.
 15. Буряк Є. В. Соціальна консолідація в умовах розвитку регіонів України. Соціально-економічний розвиток регіонів в контексті міжнародної інтеграції: журн. Херсон. нац. техн. ун-ту. Херсон: ХНТУ, 2018. Т. 1. Ч. 1. № 30 (19). С.25–33.
 16. Буряк Є. В. Механізм системного розвитку процесів соціальної консолідації та економічної інтеграції: регіональний аспект. Вісник східноєвропейського університету економіки і менеджменту. Науковий журнал. Серія: Економіка і менеджмент. Черкаси: СУЕМ, 2018. № 2(25). С. 46–55.
 17. Буряк Є. В., Дорожкіна Г. М. Інноваційні підходи щодо технічного переозброєння виробництва дорожньої техніки. Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського. Кременчук: КрНУ, 2018. – Випуск 2/2018 (109). – С. 119-124.
 18. Буряк Е. В. Новые направления развития: интересы регионального менеджмента. Соціально-економічний розвиток регіонів в контексті міжнародної інтеграції: журн. Херсон. нац. техн. ун-ту. Херсон: ХНТУ, 2018. Т. 2. № 29 (18). С. 22 – 28.
 19. Буряк Є. В. Інформаційна взаємодія як чинник формування соціально-орієнтованої політики в регіоні. Проблеми та перспективи забезпечення стабільного соціально-економічного розвитку. Серія: Економіка: зб. наук. праць Донецького держ. ун-ту управління. Маріуполь: ДонДУУ, 2018. Т. XIХ. Вип. 308. С. 164–172.
 20. Буряк Є. В. Наукові підходи до діагностики та управлінського аналізу інтеграційних процесів регіонального середовища. Причорноморські економічні студії: наук. журн. Одеса: [б. в.], 2016. Вип. 10. С. 281–285.
 21. Буряк Є. В. Пріоритети соціального розвитку регіонів України. Причорноморські економічні студії: наук. журн. Одеса: [б. в.], 2016. Вип. 8. С. 281–286.
 22. Буряк Є. В. Інтеграційні підходи та кластерні пріоритети процесу соціалізації в системі знань регіонального менеджменту. Проблеми та перспективи забезпечення стабільного соціально-економічного розвитку. Серія: Економіка: зб. наук. праць Донецького держ. ун-ту управління. Маріуполь: ДонДУУ, 2015. Т. Вип. 296. Ч. ІІ. С. 6–15. 

Участь у міжнародних конференціях

 1. Міжнародний форум «Актуальні проблеми та перспективи розвитку національного господарства в умовах глобальної нестабільності» (Кременчук, 2020)
 2. Міжнародна науково-практична конференція Технічні та економічні рішення з протидії глобальним викликам  (м. Кременчук – м. Одеса 17-20 вересня 2020 року).
 3. Міжнародна науково-практична конференція «2020 IEEE Problems of Automated Electrodrive. Theory and Practice (PAEP)» (Kremenchuk, Ukraine, 2020).
 4. IІІ-ІХ Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні питання управління сталим розвитком у сучасному суспільстві: проблеми та перспективи» (м. Кременчук, 2015–2020 рр.).
 5. Міжнародна наукова конференція «Sustainable Development XI: Europe 2030 – Ambitions, Visions and Reality» (České Budějovice, České republice, 2020).
 6. ІІІ-IV Всеукраїнська науково- практична конференція «Сучасні теорія і практика менеджменту та бізнес – адміністрування» (м. Черкаси, 2019–2020 р.р.).
 7. Міжнародна науково-практична конференція для студентів, аспірантів та молодих учених «Інформаційні технології та фінансова система: сучасний стан, ефективність, перспективи» (Київ, 2020).
 8. Міжнародна наукова конференція «The Innovative Economic Symposium 2019» (České Budějovice, České republice, 2019).
 9. Міжнародна наукова конференція «Democracy, Economic Development and Security – European Union at the Crossroads» (České Budějovice, Czech Republic, 2019).
 10. XXV-XXVІ Міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих учених (м. Кременчук, 2018–2019 р.р.).
 11. VІІ Міжнародна науково-практична конференція Актуальні питання забезпечення стійкого розвитку національного господарства: (м. Кременчук, 2017 р.).
 12. ХVІІ-ХVІІІ Міжнародна науково-практична конференція «Ідеї академіка В.І. Вернадського та проблеми сталого розвитку освіти і науки» (м. Кременчук, 2017–2018 р.).
 13. Міжнародна наукова конференція «Sustainable Development 10 Years after the Czech Republic´s Accession to the European Union» (České Budějovice, (České republice), 2014).
 14. Міжнародна наукова конференція «Regional politics and sustainable development of the European Union in programming period 2007-2013 and perspectives of development in 2014-2020» (České Budějovice, České republice, 2013).

Гранти, програми стажування (підвищення кваліфікації)

 1. Стажування у КП «КТУ імені Л.Я. Левітана» за напрямом «Організаційно-економічні механізми стратегічного розвитку підприємств в системі регіонального управління», довідка №07-11/238, 27.05.2022 р.(2 кредити ЄКТС/ 60 год.) 
 2. В рамках підвищення кваліфікації викладачів участь у програмі “Fundamentals of international coaching” від Coaching UP – International University of Coaching Development  (23.11.2021 р.) –  Certificate
 3. Всеукраїнська наукова онлайн конференція «Змішаний та дистанційний формати навчання. Онлайн безпека». Підвищення кваліфікації за темою «Цифрові інструменти для дистанційної освіти», сертифікат №76424009377, 21.11.2020 (0,5 кредити / 15 год.)
 4. Педагогічне стажування у Департаменті освіти виконавчого комітету Кременчуцької міської ради на тему «Децентралізація управління в системі повної загальної середньої та професійно-технічної освіти (освітні та інформаційні технології, психолого-педагогічні навички, teaching skills, soft skills)»; довідка № 01-30/2144, 11.2020 р. (1,8 кредити ЄКТС/54 год.)
 5. Стажування у Апараті міського голови та Управлінні економіки Кременчуцького міськвиконкому «Управління підприємствами та організаціями в умовах інноватизації економіки України», довідка №01-85/2, 10.11.2020 р. (3,6 кредити ЄКТС/108 год.)
 6. Курси підвищення кваліфікації BYM online «Академічна доброчесність в університеті», сертифікат №039904, 31.10.2020 (0,03 кредити ЄКТС/ 1 год.)
 7. Стажування у КП «Кременчуцьке тролейбусне управління імені Л.Я. Левітана» на тему «Управління розвитком підприємств регіону в сучасних умовах господарювання: моделі та технології», довідка № 07-11/696, 23.09.2020 р. (1,9 кредити ЄКТС/ 56 год.)
 8. Сертифікат про володіння англійською мовою (рівень В2); №UA1215 від 08.2019р. (Test ID: H111215UA).
 9. Академічна мобільність в рамках програми Еразмус+ за програмою «Staff Mobility for Teaching Mobility Agreement» на базі Вищої школи європейських і регіональних досліджень (м. Чеське Будейовіце, Чехія), 2019 р.
 10. Стажування у Vysoká škola technická a ekonomická (České Budějovice, Чехія) за тематикою «Socio-economic aspects of regional and European projects», 19.09.2018 р.-18.03.2019 р., сертифікат про стажування.
 11. Стажування у Кременчуцькому міськвиконкомі, «Діяльність органів місцевого самоврядування в умовах децентралізації влади», довідка №01-47/2386, 07.11.2018 р.
 12. Стажування Vysoka skola evropskych a regionalnich studii (České Budějovice, České republice) на тему «Management and marketing of services – specialized tourism services», 2015 р.

Премії, нагороди, інші досягнення:

Участь у науково-дослідних проектах

 1. Виконавець НДР «Управління конкурентоспроможністю підприємств регіону в трансформаційний період розвитку економіки» (ДР №0120U104972, 2019 р.).
 2. Виконавець комплексної науково-дослідної теми: «Методологія управління підприємствами різних організаційно-правових форм та форм власності» (державний реєстраційний помер 0107U001146, 2006-2022 рр.).
 3. Виконавець госпдоговірної теми: «Наукове оцінювання впливу планової діяльності об’єктів (ПрАТ “Миргородкурорт”, ТОВ “АГКОД”, виконавчий комітет Решетилівської міської ради, ПП “Альфа-Капітал”) на стан окремих компонентів екосистеми» (номер державної реєстрації 0120U100585, 2019 р.).
 4. Виконавець комплексної науково-дослідної теми: «Методологія соціально-економічного, інформаційного та науково-технічного розвитку регіонів, галузей виробництва, підприємств та їх об’єднань» (державний реєстраційний номер 0116U006782, 2016-2022 рр.).
 5. Відповідальний виконавець госпдоговірної теми: «Оптимізація організаційної структури управління та розробка посадових інструкцій у ТОВ “Кредмаш Сервіс”» (номер державної реєстрації 0120U101355, 2019 р.).
 6. Виконавець госпдоговірної теми: «Наукове оцінювання впливу планованої діяльності об’єктів на стан окремих компонентів екосистеми: ТОВ фірма «СОЛЕДАР-СЕРВІС», ТОВ «ПРАЙМ-ГАЗ», ТОВ «Санаторій «Псьол», ТОВ «ПАФ «Гарант», ПАТ «Крюківський вагонобудівний завод» (номер державної реєстрації 0119U103769, 2019 р.).
 7. Виконавець комплексної науково-дослідної теми: «Перспективи та пріоритети розвитку економіки регіонів України» (номер державної реєстрації 0118U004995, 06.2018 р. – 06.2021 р.).
 8. Виконавець госпдоговірної теми: «Проведення соціологічних досліджень щодо стану розвитку підприємництва у місті Кременчук» (номер державної реєстрації 0119U102882, 2017 р.).
 9. Науковий керівник госпдоговірної теми: «Соціологічне дослідження щодо визначення напрямків розвитку соціальної/благодійної діяльності компаній Ferrexpo у місті Горішні Плавні Полтавської області» (номер державної реєстрації 0119U102124, 2017 р).
 10. Виконавець комплексної науково-дослідної теми: «Теоретико-методологічне обгрунтування та практична реалізація управління формуванням конкурентних переваг регіонів за рахунок розвитку підприємств морегосподарського комплексу» (номер державної реєстрації 0116U003213, 2016-2018 рр.).
 11. Виконавець комплексної науково-дослідної теми: «Методологія регіонального економічного розвитку» (номер державної реєстрації 0102U000369, 2002-2015рр.).
 12. Виконавець комплексної Державної бюджетної теми: «Дослідження пріоритетних напрямів регіональної політики в економічній сфері» (номер державної реєстрації 0110U007602, наказ від 16.03.2010 №637-18, 2010-2014 рр.).
 13. Виконавець науково-дослідної теми: “Інноваційний і стратегічний соціальний менеджмент у реґіональному управлінні” (номер держреєстрації 0102U001295).
 14. Відповідальний виконавець госпдоговірної теми: «Розробка та впровадження заходів з вдосконалення стану управління якістю продукції у ВАТ “Кременчуцький міськмолокозавод» (номер держреєстрації 0100U006524).

Участь у атестації наукових працівників

Участь у роботі спеціалізованої вченої ради Д 73.052.02 в якості офіційного опонента (2019 р.)

Премії, нагороди, інші досягнення:

 • почесна грамота МОН України (2010 р.);

Консультативно-дорадча та експертна діяльність

Член комісії з розгляду заяв учасників бойових дій, які брали участь в антитерористичній операції та виявили бажання отримати вищу освіту за рахунок коштів міського бюджету у вищих навчальних закладах міста Кременчука при Кременчуцькій міській раді.

Навчально-методичні комплекси 

Досвід та професійні досягнення в освітній та методичній діяльності, внутрішньому забезпеченні якості вищої освіти засвідчуються наступним:

 • участь у розробці тестових пакетів та критеріїв оцінювання для проведення поточного та підсумкового контролю знань студентів у системі онлайн тестування КрНУ;
 • підготовка підручників та навчально-методичних комплексів з професійно-орієнтованих дисциплін (необхідно наголосити на вагомому внеску в методичне забезпечення навчального процесу, результатом якого є розробка 95 нормативно-методичних праць з дисциплін, що викладаються кафедрою);
 • досвід роботи з технічними засобами перевірки кваліфікаційних робіт студентів на академічний плагіат (зокрема, програма UNICHECK).
 1. Методичні вказівки щодо виконання курсової роботи з навчальної дисципліни «Державне та регіональне управління» для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальності 073 «Менеджмент» за освітньо-професійною програмою «Менеджмент» освітнього ступеня «Бакалавр». – Кременчук: Видавничий відділ КрНУ, 2019. – 35 с.
 2. Методичні вказівки щодо виконання курсової роботи з навчальної дисципліни «Менеджмент і адміністрування (Менеджмент)» для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальності 073 «Менеджмент» за освітньо-професійною програмою «Менеджмент» освітнього ступеня «Бакалавр». – Кременчук: Видавничий відділ КрНУ, 2019. – 44 с.
 3. Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни «Планування розвитку громади» для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування» за освітньо-професійною програмою «Муніципальний менеджмент» освітнього ступеня «Магістр». – Кременчук: Видавничий відділ КрНУ, 2018. – 28 с.
 4. Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни «Планування розвитку громади» для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування» за освітньо-професійною програмою «Муніципальний менеджмент» освітнього ступеня «Магістр». – Кременчук: Видавничий відділ КрНУ, 2018. – 26 с.
 5. Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни «Ділове адміністрування (Управління проектами)» для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування» за освітньо-професійними програмами «Муніципальний менеджмент», «Бізнес-адміністрування» освітнього ступеня «Магістр». – Кременчук: Видавничий відділ КрНУ, 2018. – 45 с.
 6. Методичні вказівки щодо проведення практичних занять з навчальної дисципліни «Ділове адміністрування (Управління проектами)» для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування» за освітньо-професійними програмами «Муніципальний менеджмент», «Бізнес-адміністрування» освітнього ступеня «Магістр». – Кременчук: Видавничий відділ КрНУ, 2018. – 38 с.
 7. Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни «Ділове адміністрування (Управління проектами)» для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування» за освітньо-професійними програмами «Муніципальний менеджмент», «Бізнес-адміністрування» освітнього ступеня «Магістр». – Кременчук: Видавничий відділ КрНУ, 2018. – 27 с.
 8. Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни «Ділове адміністрування (Управління проектами)» для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальності 073 «Менеджмент» за освітньо-професійною програмою «Менеджмент організацій та адміністрування» освітнього ступеня «Магістр». – Кременчук: Видавничий відділ КрНУ, 2018. – 45 с.
 9. Методичні вказівки щодо проведення практичних занять з навчальної дисципліни «Ділове адміністрування (Управління проектами)» для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальності 073 «Менеджмент» за освітньо-професійною програмою «Менеджмент організацій та адміністрування» освітнього ступеня «Магістр». – Кременчук: Видавничий відділ КрНУ, 2018. – 38 с.
 10. Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни «Ділове адміністрування (Управління проектами)» для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальності 073 «Менеджмент» за освітньо-професійною програмою «Менеджмент організацій та адміністрування» освітнього ступеня «Магістр». – Кременчук: Видавничий відділ КрНУ, 2018. – 27 с.
 11. Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни «Надання адміністративних послуг населенню» для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування» за освітньо-професійною програмою «Муніципальний менеджмент» освітнього ступеня «Магістр». – Кременчук: Видавничий відділ КрНУ, 2018. – 24 с.
 12. Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни «Державна кадрова політика» для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування» за освітньо-професійною програмою «Муніципальний менеджмент» освітнього ступеня «Магістр». – Кременчук: Видавничий відділ КрНУ, 2017. – 27 с.
 13. Методичні вказівки щодо підготовки, написання та захисту кваліфікаційної роботи магістра зі спеціальності «Менеджмент» за спеціалізацією «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності» освітнього ступеня «Магістр». – Кременчук: Видавничий відділ КрНУ, 2017. – 103 с.
 14. Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни «Менеджмент і адміністрування (Менеджмент)» для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальності 073 – «Менеджмент» освітнього ступеня «Бакалавр». – Кременчук: Видавничий відділ КрНУ, 2017. – 30  с.
 15. Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни «Державне та регіональне управління» для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальності 073 – «Менеджмент» освітнього ступеня «Бакалавр». – Кременчук: Видавничий відділ КрНУ, 2016. – 47 с. 

Керівництво студентами-учасниками/призерами Міжнародних та Всеукраїнських конкурсів наукових робіт, олімпіад, дипломних робіт:

2019 р.

Керівництво студентом Вєлькіним Богданом Олеговичем, який посів ІІ місце у ІІ турі Міжнародного конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності «Менеджмент»

2018 р.

Керівництво студентом Вєлькіним Богданом Олеговичем, який посів ІІ місце у ІІ турі Міжнародного конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності «Менеджмент»

 Організаційна робота

 • 2016 р. – відповідальний секретар приймальної комісії Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського;
 • 2017-2019 рр. – заступник відповідального секретаря Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського.

Досвід співпраці із національними та міжнародними інституціями у сфері вищої освіти, освітніми проектами 

 1. Стажування у Vysoka skola evropskych a regionalnich studii (České Budějovice, České republice) в рамках програми академічної мобільності Еразмус+ програми KA107 (2019 р.) (що надало можливість ознайомитись з особливостями функціонування системи освіти та дослідити питання соціально-економічної консолідації та інтеграції в країнах ЄС).
 2. Співпраця з Кременчуцьким центром міжнародних зв’язків та економічного розвитку міста «Інститутом розвитку Кременчука»; Полтавською торгово-промисловою палатою та ін.
 3. Співпраця із провідними підприємствами регіону (ПрАТ «Кредмаш», ПАТ «КВБЗ, ПрАТ «Укртатнафта», ПрАТ «ПГЗК»).