Дорожкіна Ганна Миколаївна

Посада: доцент кафедри менеджменту
 
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
 
Вчене звання: доцент
 
Стаж роботи в ЗВО IV рівня акредитації – 16 років
 
Контактні дані:
Адреса електронної пошти: ganna.dorozhkina@gmail.com
Адреса електронної пошти кафедри менеджменту КрНУ: kafmanagmkrnu@gmail.com
Телефон: +38(05366)34037; +38(099)0808204

ORCID: http://orcid.org/0000-0002-4131-3850

Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?user=qSLrGxQAAAAJ&hl=ru 

Основні навчальні курси викладача:

 • Організація та планування діяльності підприємств;
 • Організаційне проєктування та системний аналіз;
 • Операційний менеджмент;
 • Організація виробництва;
 • Бізнес-планування інноваційних проектів.

Освіта:

 1. Харківський інженерно-економічний інститут, 1990 р., спеціальність «Економіка та організація хімічної промисловості», кваліфікація «інженер-економіст».
 2. Аспірант Кременчуцького державного політехнічного університету (2003 р.–2005 р.).
 3. Кандидат економічних наук зі спеціальності 08.06.01 «Економіка, організація і управління підприємствами». Тема дисертації: «Організаційні аспекти створення нової продукції», диплом ДК № 031021 від 15.12.2005 р.
 4. Доцент кафедри оподаткування, Харківський національний економічний університет, атестат 12ДЦ № 022851 від 22.12.2009 р.

Публікаційна діяльність:

Дорожкіна Г. М.. має 142 публікацій, з них 128 наукового характеру, у т.ч.  78 статей у фахових виданнях, 2 монографії, 1 навчальний посібник.

Індекс цитування за Google Scholar = 3

Вибрані наукові публікації:

Навчальні посібники, монографії:

 1. Дорожкіна Г. М., Хоменко М. М., Хоменко Л. М. Управління конкурентоспроможністю за умови експортоорієнтованої діяльності гірничо-збагачувального комбінату. Європейська інтеграція: пріоритети стратегічного розвитку національного господарства України: колективна монографія / ред. А. Б. Почтовюк. Кременчук : Видавець СВД Олексієнко В. В., 2020. Розд. 5.8. С. 338–350.
 2. Дорожкіна Г.М., Хоменко Л.М. Планування та організаційне проектування роботи залізничного транспорту промислового підприємства. Intellektuelles kapital – die grundlage für innovative entwicklung: wirtschaft, management, marketing, tourismus: monograph. Karlsruhe: ScientificWorld-NetAkhatAV, 2020. Buch 3. Teil 5 S. 139–145.
 3. Дорожкіна Г.М., Іванов Ю.Б., Коновалов Є.І. Оподаткування виплат з оплати праці: навч. посіб. Харків : ВД «ІНЖЕК», 2008. 320 с.

Наукові публікації у наукових виданнях, включених до переліку наукових фахових видань України:

 1. Дорожкіна Г. М., Хоменко М. М. Організаційне проєктування комплексної підготовки виробництва з використанням системного аналізу. Інфраструктура ринку: електронний науково-практичний журнал. Одеса, 2020. Вип. 48. С. 193–198. URL: http://www.market-infr.od.ua/journals/2020/48_2020_ukr/38.pdf
 2. Дорожкіна Г.М., Хоменко М.М., Хоменко Л.М. Менеджмент виробництва пасажирських вагонів за раціоналізації систем забезпечення. Економіка і організація управління. Вінниця, 2020. № 3 (39). С. 9–20.
 3. Дорожкіна Г.М., Хоменко М.М., Вєлькін Б.О. Проектування бізнес-процесів як інструмент менеджменту автотранспортного підприємства. Економіка і організація управління. Вінниця, 2020. № 3 (39). С. 21–29.
 4. Дорожкіна Г. М., Хоменко М. М., Хоменко Л. М. Управління капіталом акціонерних товариств за зростання нематеріальних активів. Економіка і організація управління. 2020. № 2 (38). С. 31–41.
 5. Дорожкіна Г. М., Хоменко М. М. Формування організаційної структури управління підприємством. Вісник Хмельницького національного університету: Економічні науки. 2020. № 3 (282). С. 174–178.
 6. Дорожкіна Г. М., Сакун Л. М., Ткач О. Ю. Шляхи реалізації маркетингових стратегій машинобудівних підприємств. Інфраструктура ринку. 2020. Випуск 39. С. 231–237.
 7. Дорожкіна Г. М., Сухомлин Л. В., Орлова К. О. Управління фінансовою стійкістю металургійного підприємства в умовах ризику та невизначеності. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: «Економіка і менеджмент». 2019. № 39. С. 18–24.
 8. Дорожкіна Г. М. Оцінювання якості праці при виробництві нафтопродуктів. Вісник Хмельницького національного університету: Економічні науки. 2019. № 2 (268). С. 154–159.
 9. Дорожкіна Г. М., Сакун Л. М., Орлова К. О. Оцінка ефективності зовнішньоекономічної діяльності металургійного підприємства за умов фінансової кризи. Приазовський економічний вісник: електронний науковий журнал. Запоріжжя, 2018. № 5 (10). С. 15–21. URL: http://pev.kpu.zp.ua/journals/2018/5_10_uk/5_10_2018.pdf
 10. Дорожкіна Г. М., Буряк Є. В. Інноваційні підходи щодо технічного переозброєння виробництва дорожньої техніки. Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського. Кременчук: КрНУ, 2018. Випуск 2/2018 (109). С. 119–124.
 11. Дорожкіна Г. М., Сакун Л.М., Орлова К.О. Використання методів менеджменту якості на підприємствах машинобудівної галузі. Вісник Хмельницького національного університету: Економічні науки. 2018. № 1 Т.2 (254). С. 27–32.
 12. Дорожкіна Г. М., Карлик Ю. Ю., Лисич В. В. Обґрунтування доцільності створення агропромислового кластеру в Полтавській області. Економічний форум. № 1. С. 67–83.
 13. Дорожкіна Г. М. Особливості планування системи створення та освоєння нової продукції. Вісник Хмельницького національного університету: Економічні науки. 2017. № 6 Т.2 (253). С. 178–182.
 14. Дорожкіна Г. М. Розвиток туристично-рекреаційних систем за умов сприяння органів місцевого самоврядування. Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського. Кременчук: КрНУ, 2017. Вип. 3 (104). Ч. 2. C. 78–83.
 15. Дорожкіна Г. М. Організаційні аспекти інноваційної діяльності підприємств вагонобудування. Вісник Хмельницького національного університету: Економічні науки. 2016. № 5. Т.1 (240). С. 56–60.
 16. Дорожкіна Г. М. Formation of a touristically attractive territory. Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського. 2016. Вип. 3 (98). Ч. 2. C. 38–43.

Участь у міжнародних конференціях:

 1. Дорожкіна Г. М. Гладкий Д. В. Класифікація CRM-систем обслуговування клієнтів // Матеріали XXVІІ Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих учених «Актуальні проблеми життєдіяльності суспільства», 23–24 квітня 2020. – Кременчук: КрНУ. – С. 40.
 2. Дорожкіна Г. М. Севідов В. В. Особливості вибору цінової стратегії підприємства // Матеріали VІІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні питання управління сталим розвитком у сучасному суспільстві: проблеми та перспективи», 24–25 жовтня 2019 р. – Кременчук: Видавець СВД Олексієнко В.В, 2019. – С. 135-137.
 3. Дорожкіна Г. М. Томашпольський Р. О. Організація ефективного управління персоналом підприємств вагонобудування // Матеріали XXVІ Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих учених «Актуальні проблеми життєдіяльності суспільства», 24–25 квітня 2019. ‑ Кременчук: КрНУ. – С. 92.
 4. Дорожкіна Г. М. Цимбал О. С. PEST-аналіз як інструмент управління стратегією машинобудівних підприємств // Матеріали Міжнародного форуму «Актуальні проблеми та перспективи розвитку національного господарства в умовах глобальної нестабільності», 28–29 листопада 2018 р. – Кременчук, 2018. – С. 253–256.
 5. Дорожкіна Г. М. Окуджава Л. К. Сутність і рівні організаційної культури // Матеріали Міжнародного форуму «Актуальні проблеми та перспективи розвитку національного господарства в умовах глобальної нестабільності», 28–29 листопада 2018 р. – Кременчук, 2018. – С. 248–250.
 6. Дорожкіна Г. М. Ткач О. Ю. Аналіз зовнішньоторговельної діяльності України з країнами ЄС // Матеріали VІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні питання управління сталим розвитком у сучасному суспільстві: проблеми та перспективи», 25–26 жовтня 2018 р. – Кременчук: Видавець СВД Олексієнко В.В, 2018. – С. 12–13.
 7. Дорожкіна Г. М. Зелений В. В. Збільшення виробничих потужностей за конкурентної розвідки // Матеріали ХVІІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Ідеї академіка В. І. Вернадського та проблеми сталого розвитку освіти і науки», 11–13 травня 2018. – Кременчук: КрНУ, 2018. – С. 122.
 8. Дорожкіна Г. М. Новожилова Я. І. Бюджетне управління виробничою діяльністю кондитерської фабрики // Матеріали XXV Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих учених «Актуальні проблеми життєдіяльності суспільства», 25–26 квітня 2018. ‑ Кременчук: КрНУ. – С. 189.
 9. Дорожкіна Г. М. Ільченко А. С. Аналіз конкурентоспроможності у ПАТ «Кременчукм’ясо» // Матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні проблеми та перспективи розвитку економіки в умовах глобальної нестабільності», 6–7 грудня 2017 р. – Кременчук: КрНУ – С.122-123.
 10. Дорожкіна Г. М. Ткач О. Ю. Проблемні аспекти інноваційної діяльності в Україні // Матеріали VIІ Міжнародної наукової конференції «Актуальні питання забезпечення стійкого розвитку національного господарства», 24–25 листопада 2017 р. – Кременчук: КрНУ, 2017. – С. 117–
 11. Дорожкіна Г. М., Касієв М. Р. Удосконалення структури управління відділу експортних поставок // Матеріали VI Міжнародної наукової конференції «Актуальні питання забезпечення стійкого розвитку національного господарства», 18-19 жовтня 2017 р. – Кременчук: Видавець СВД Олексієнко В.В, 2017. – С. 19–20.

Програми стажування (підвищення кваліфікації):

 1. Стажування у організаційно-контрольному відділі Кременчуцького міськвиконкому «Управління підприємствами та організаціями в умовах інноватизації економіки України», довідка №01-85/5, 10.11.2020 р. (3,6 кредити ЄКТС/108 год.)
 2. Стажування у ПрАТ «Кредмаш» на тему «Застосування сучасних методичних підходів до організаційного проектування та ефективного планування виробничих систем підприємства в умовах ринкового середовища»; довідка, 03.12.2020 р. (3 кредити ЄКТС/ 90 год.)
 3. Стажування у КП «Кременчуцьке тролейбусне управління імені Л.Я. Левітана» на тему «Управління розвитком підприємств регіону в сучасних умовах господарювання: моделі та технології», довідка № 07-11/700, 23.09.2020 р. (1,9 кредити ЄКТС/ 56 год.)
 4. Курси підвищення кваліфікації BYM online «Академічна доброчесність в університеті», сертифікат №040108, 03.11.2020 (0,03 кредити ЄКТС/ 1 год.)
 5. Участь в експортному форумі «Кременчук-текстильний – 2020» за темою «Експорт-2020 в умовах сучасних викликів для міжнародної торгівлі: стратегія, технології, якість, конкурентоспроможність, результативність», сертифікат, 06.08.2020 (1 кредит ЄКТС/ 30 год.)
 6. Підвищення кваліфікації у Навчально-науковому центрі підвищення кваліфікації та професійної адаптації «Удосконалення організації та змісту навчання зі спеціальності «Менеджмент», свідоцтво про підвищення кваліфікації № ПК 05385631/ 000734-18, 2018 р.

Участь у науково-дослідних проектах:

 1. Відповідальний виконавець наукового проекту «Розробка стратегії соціально-відповідального маркетингу та комплексу засобів просування Торгового Дому «Бордо»» (договір №463/20 – Менеджмент – ФОП від 01.08.2020 р.)
 2. Відповідальний виконавець науково-дослідної роботи «Оптимізація організаційної структури управління та розробка посадових інструкцій у ТОВ «Кредмаш Сервіс»» № 434/19 – «Менеджмент – Кредмаш Сервіс» від 01.02.2019 р. (ДР № 0120U101355). 

Участь у атестації наукових працівників:

Член спеціалізованої вченої ради К 45.052.02 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)» (2013-2015 рр.). 

Навчально-методичні комплекси:

Досвід та професійні досягнення в освітній та методичній діяльності, внутрішньому забезпеченні якості вищої освіти засвідчуються наступним:

 • участь у розробці тестових пакетів та критеріїв оцінювання для проведення поточного та підсумкового контролю знань студентів у системі онлайн тестування КрНУ;
 • підготовка підручників та навчально-методичних комплексів з професійно-орієнтованих дисциплін (необхідно наголосити на вагомому внеску в методичне забезпечення навчального процесу, результатом якого є розробка понад 70 методичних праць з дисциплін, що викладаються кафедрою);
 • досвід роботи з технічними засобами перевірки кваліфікаційних робіт студентів на академічний плагіат (зокрема, програма UNICHECK).
 1. Методичні вказівки щодо практичних робіт з навчальної дисципліни «Організація виробництва» для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальності 073 – «Менеджмент» освітнього ступеня «Бакалавр». Кременчук: Видавничий відділ КрНУ імені Михайла Остроградського, 2020. – 41 с.
 2. Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни «Менеджмент і адміністрування (Теорія організації)» для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальності 073 – «Менеджмент» освітнього ступеня «Бакалавр. – Кременчук: Видавничий відділ КрНУ імені Михайла Остроградського, 2020. – 38 с.
 3. Методичні вказівки щодо практичних робіт з навчальної дисципліни «Менеджмент і адміністрування (Теорія організації)» для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальності 073 – «Менеджмент» освітнього ступеня «Бакалавр. – Кременчук: Видавничий відділ КрНУ імені Михайла Остроградського, 2020. – 38 с.
 4. Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни «Організація виробництва» для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальності 073 – «Менеджмент» освітнього ступеня «Бакалавр». Кременчук: Видавничий відділ КрНУ імені Михайла Остроградського, 2020. – 34 с.
 5. Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни «Організація виробництва» для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальності 073 – «Менеджмент» освітнього ступеня «Бакалавр». Кременчук: Видавничий відділ КрНУ імені Михайла Остроградського, 2019. – 27 с.
 6. Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни «Управління експортно-імпортними операціями» для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальності 073 – «Менеджмент» за освітньо-професійною програмою «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності» освітнього ступеня «Магістр». – Кременчук: Видавничий відділ КрНУ імені Михайла Остроградського, 2018. – 26 с.
 7. Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни «Бізнес-планування інноваційних проектів» для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальності 073 – «Менеджмент» за освітньо-професійною програмою «Менеджмент організацій і адміністрування» освітнього ступеня «Магістр». – Кременчук: Видавничий відділ КрНУ імені Михайла Остроградського, 2018. – 26 с.
 8. Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни «Бізнес-планування інноваційних проектів» для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальності 073 – «Менеджмент» за освітньо-професійною програмою «Менеджмент організацій і адміністрування» освітнього ступеня «Магістр». – Кременчук: Видавничий відділ КрНУ імені Михайла Остроградського, 2018. – 40 с.
 9. Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни «Управління експортно-імпортними операціями» для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальності 073 – «Менеджмент» за освітньо-професійною програмою «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності» освітнього ступеня «Магістр». – Кременчук: Видавничий відділ КрНУ імені Михайла Остроградського, 2017. – 41 с.
 10. Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни «Бізнес-планування інноваційних проектів» для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальності 073 – «Менеджмент» за спеціалізацією «Менеджмент організацій і адміністрування» освітнього ступеня «Магістр». – Кременчук: Видавничий відділ КрНУ імені Михайла Остроградського, 2017. – 45 с.
 11. Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни «Управління експортно-імпортними операціями» для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальності 073 – «Менеджмент» за спеціалізацією «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності» освітнього ступеня «Магістр». – Кременчук: Видавничий відділ КрНУ імені Михайла Остроградського, 2016. – 47 с.

Організаційна робота:

 • Секретар кафедри менеджменту.
 • Відповідальна за організацію проведення теоретичних та методичних семінарів кафедри.

Досвід співпраці із національними та міжнародними інституціями у сфері вищої освіти, освітніми проектами:

 1. З 2016 р. по теперішній час – наукове консультування ГО «Агентство розвитку територій міста Кременчука» з сучасних проблем менеджменту та застосування управлінських технологій в діяльності підприємств та організацій Кременчуцького промислового району (довідка № 1-12/10-20).
 2. Співпраця із провідними підприємствами регіону (ПрАТ «Кредмаш», ПАТ «КВБЗ», ПрАТ «АвтоКрАЗ»).