Хоменко Микола Макарович

Посада: завідувач кафедри менеджменту, професор
 
Науковий ступінь: доктор економічних наук
Вчене звання: професор
 
Член-кореспондент Академії економічних наук України
Член-кореспондент Міжнародної Академії науки та практики організації виробництва
Відмінник освіти і науки України
 
Стаж роботи в ЗВО IV рівня акредитації – 46 років
 
Контактні дані:
Адреса електронної пошти:mmhomenko2016@gmail.com
Адреса електронної пошти кафедри менеджменту КрНУ: kafmanagmkrnu@gmail.com
Телефон: +38(099)0808204 

ORCID: https://orcid.org/0000-0003-3198-6696

Google Scholar https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=gs4VpSkAAAAJ

Основні навчальні курси викладача:

 • Менеджмент;
 • Ділове адміністрування «Менеджмент організацій»;
 • Корпоративне управління»
 • Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності

Освіта

 1. Харківський інженерно-економічний інститут, 1968 р.; спеціальність «Економіка та організація металургійної промисловості»; кваліфікація «інженер-економіст»
 2. Доктор економічних наук, 051 Економіка, 073 Менеджмент (08.00.21 – економіка, планування і організація управління промисловістю та її галузями). Тема дисертації: «Проблеми вдосконалення організації, управління та економічного прогнозування виробничих процесів на металургійних підприємствах», диплом ЭК №002054 від 01.07.1988 р.,
 3. Професор кафедри економіки і організації промислового виробництва, атестат ПР №005990 від 26.07.1990 р.,
 4. Член-кореспондент Академії економічних наук України зі спеціальності «Економіка промисловості», №36, 08.12.1995 р.

Публікаційна діяльність:

Основні результати наукової та практичної діяльності відбиті у більш ніж 200 наукових та 125 методичних працях. Автор 2 навчальних посібників, 3 монографій.

Вибрані наукові публікації:

Навчальні посібники, монографії

 1. Хоменко М.М. Іванов Ю.Б., Кравченко Ю.І. Вступ до бізнесу. Київ: Видавництво “Лібра”, 1995 251с.
 2. Хоменко М.М., Дорожкіна Г.М., Хоменко Л.М. Управління конкурентоспроможністю за умови експортоорієнтованої діяльності гірничо-збагачувального комбінату. Європейська інтеграція: пріоритети стратегічного розвитку національного господарства України: колективна монографія; / за заг. ред. Почтовюк А.Б. Кременчук : Видавець СВД Олексієнко В. В., 2020. Розд. 5.8. С. 337-349.
 3. Хоменко М.М. Сталий розвиток за врахування сезонності послуг Економічні та виробничо-економічні системи в координатах сталого розвитку: колективна монографія. / за заг. ред. д.е.н., проф. А.О. Касич, М.М. Хоменко. Кременчук: Кременчуцька міська друкарня, 2015. С. 81-90
 4. Хоменко М.М. Складання комерційного прогнозу виробництва гідравлічних олив. Траєкторії розвитку економічних систем в сучасних умовах : колективна монографія ; за заг. ред. д.е.н., проф. А.О. Касич, М.М. Хоменко. Кременчук: Кременчуцька міська друкарня, 2014. С.115-118.

Наукові публікації у періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз даних, рекомендованих МОН, зокрема Scopus або Web of Science Core Collection 

Homenko, K Pryakhina, K Latyshev. Prospects for development of Ukraine and EU in the field of renewable energy sources / SHS Web of Conferences: EDP Sciences. 30 January 2019. – Volume 61,  Innovative Economic Symposium 2018 – Milestones and Trends of World Economy (IES2018). https://doi.org/10.1051/shsconf/20196101008(Scopus & Web of Science).

Наукові публікації у наукових виданнях, включених до переліку наукових фахових видань України:

 1. Хоменко М.М., Дорожкіна Г.М., Хоменко Л.М. Менеджмент виробництва пасажирських вагонів за раціоналізації систем забезпечення. Економіка і організація управліннянауковий журнал.  Вінниця: Донецький національний університет імені Василя Стуса, 2020. №3 (39). С.9-20
 2. Дорожкіна Г. М., Хоменко М. М., Велькін Б.О. Проектування бізнес-процесів як інструмент менеджменту автотранспортного підприємства. Економіка і організація управління. 2020№ 3 (39). С. 21-29
 3. Хоменко М. М., Дорожкіна Г. М. Формування організаційної структури управління підприємством. Вісник Хмельницького національного університету: Економічні науки. 2020. № 3 (282). С. 174–178.
 4. Хоменко М. М., Дорожкіна Г. М. Організаційне проектування комплексної підготовки виробництва з використанням системного аналізу. Інфраструктура ринку. 2020. Випуск 48. С. 193–198.
 5. Хоменко М.М., Дорожкіна Г.М., Хоменко Л.М. Управління капіталом акціонерних товариств за зростання нематеріальних активів. Економіка і організація управління: науковий журнал. Вінниця: Донецький національний університет імені Василя Стуса, 2020. №2 (38). С. 31-41
 6. Хоменко М. М., Дорожкіна Г. М. Управління інноваційним розвитком машинобудівного підприємства. Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського. Кременчук: КрНУ, 2020. Випуск 1/2020(120). С. 54-61.
 7. Хоменко М. М., Семеніхіна В.В. Інструментарій соціо-екологічної діагностики діяльності промислового підприємства. Вісник Східноєвропейського університету економіки і менеджменту. Черкаси, 2019. №2 (27). С. 48-55.
 8. Хоменко М. М., Семеніхіна В.В. Нормативне забезпечення соціо-екологічної діагностики діяльності промислового підприємства. Збірник наукових праць Донецького державного університету управління «Проблеми та перспективи забезпечення стабільного соціально-економічного розвитку». Серія «Економіка». Т. ХХ, вип. 313. Маріуполь, ДонДУУ, 2019. С. 190-197.
 9. Khomenko M., Chrdileli Т. В. Improving organizational structure of innovatiion management at machine-building enterprises . Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського. Кременчук: КрНУ, 2017. Вип. 6/2017 (107). Ч. 2.  C. 41-48.
 10. Формування структур управління підприємств туристичного бізнесу. Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського. Кременчук: КрНУ, 2015. Випуск 3/2015 (92). Ч.2. C. 72-77
 11. Хоменко М. М. Соціально-економічні аспекти регіонального розвитку спортивного туризму. Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського. Кременчук: КрНУ, 2016. Вип. 6/2016 (101). Ч. 2.  C. 20-25
 12. Хоменко М. М. Розвиток туристичних інформаційних центрів на регіональних рівнях індустрії туризму. Вісник Хмельницького національного університету: Економічні науки, 2016. №3. Т.1. С. 236-242.
 13. Homenko M.M. Development of green rural tourism with the consideration of seasonality of a consumer market. Transactions of Kremenchuk Mykhailo Ostrohradskyi National University. Kremenchuk: KrNU, 2016. Issue 3 (98). pр. 49-53.
 14. Формування структур управління підприємств туристичного бізнесу. Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського. Кременчук: КрНУ, 2015. Вип. 3/2015 (92). Ч.2. C. 72-77.
 15. Хоменко М. М. Ієрархічна процедура управління партнерськими відносинами машинобудівних підприємств. Вісник КрНУ імені Михайла Остроградського. Кременчук: КрНУ, 2014. №1(3). C.125-132. 

Участь у міжнародних конференціях:

 1. Хоменко М.М., Губенко Д.Ю. Управління розробленням і виведенням інновацій на ринок. Матеріали X Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні питання управління сталим розвитком у сучасному суспільстві: проблеми та перспективи», 13–14 жовтня 2021 р. Кременчук: Видавець ПП Щербатих О. В., 2021. С. 108-109.
 2. Хоменко М.М., Боцман Д.Г. Організаційно-економічний  механізм  управління інноваційним розвитком підприємств. Матеріали X Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні питання управління сталим розвитком у сучасному суспільстві: проблеми та перспективи», 13–14 жовтня 2021 р. Кременчук: Видавець ПП Щербатих О. В., 2021. С. 100-101.
 3. Хоменко М.М., Третяк Є.А. Управління корпоративними витратами. Матеріали X Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні питання управління сталим розвитком у сучасному суспільстві: проблеми та перспективи», 13–14 жовтня 2021 р. Кременчук: Видавець ПП Щербатих О. В., 2021. С. 78-80.
 4. Хоменко М.М., Бєляєв О.В. Бюджетне управління виробничою діяльністю підприємств. Матеріали X Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні питання управління сталим розвитком у сучасному суспільстві: проблеми та перспективи», 13–14 жовтня 2021 р. Кременчук: Видавець ПП Щербатих О. В., 2021. С. 66-68.
 5. Хоменко М.М. Раціоналізація організаційних структур управління інноваційною діяльністю підприємств. Матеріали ХІХ Міжнародної науково-практичної конференції «Ідеї академіка В. І. Вернадського та проблеми сталого розвитку освіти і науки», 16-17 вересня 2021. Кременчук: КрНУ, 2021. С.75.
 6. Хоменко М.М., Бражнікова Т.М. Особливості використання інформаційних технологій в системі управління промисловим підприємством. Матеріали XXVІІ Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих учених «Актуальні проблеми життєдіяльності суспільства», 23-24 квітня 2020.    Кременчук: КрНУ. С. 37-38.
 7. Хоменко М.М., Білан М.О., Корнійцов Б.П. Управління виробництвом продукції високої якості за розширення експорту. Матеріали IX Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні питання управління сталим розвитком у сучасному суспільстві: проблеми та перспективи», 20–21 жовтня 2020 р. Кременчук: Видавець СВД Олексієнко В.В., 2020. С. 57-59.
 8. Хоменко М.М., Деменко В. О., Управління експортоорієнтованою діяльностю гірничо-збагачувального комбінату. Матеріали IX Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні питання управління сталим розвитком у сучасному суспільстві: проблеми та перспективи», 20–21 жовтня 2020 р. Кременчук: Видавець СВД Олексієнко В.В., 2020. С. 48-49.
 9. Хоменко М.М., Пентюк Є. В. Управління інноваційною діяльністю вагонобудівного заводу. Матеріали IX Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні питання управління сталим розвитком у сучасному суспільстві: проблеми та перспективи», 20–21 жовтня 2020 р. Кременчук: Видавець СВД Олексієнко В.В., 2020. С. 41-42.
 10. Хоменко М.М., Ващенко Д.В. Системність в прогнозуванні виробництва і збуту технічного вуглецю. Матеріали Міжнародного форуму «Актуальні проблеми та перспективи розвитку національного господарства в  умовах глобальної нестабільності», 2-3  грудня 2019 р. Кременчук, 2019. С. 170-171.
 11. Хоменко М.М., Івко Ю.О. Оптимізація вкладення коштів в інвестиційні проекти промислового підприємства. Матеріали VІІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні питання управління сталим розвитком у сучасному суспільстві: проблеми та перспективи», 24-25 жовтня 2019 р. Кременчук: Видавець СВД Олексієнко В.В, 2019. С. 183-185
 12. Хоменко М.М., Мареліч Н.М. Функціонування франчайзингу у вітчизняній економіці. Матеріали VІІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні питання управління сталим розвитком у сучасному суспільстві: проблеми та перспективи», 24-25 жовтня 2019 р. Кременчук: Видавець СВД Олексієнко В.В, 2019. С. 142-143.
 13. Хоменко М.М., Локтіонов В.В. Управління організацією виробництва сучасних асфальтозмішувальних установок. Матеріали VІІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні питання управління сталим розвитком у сучасному суспільстві: проблеми та перспективи», 24-25 жовтня 2019 р. Кременчук: Видавець СВД Олексієнко В.В, 2019. С. 140-141.
 14. Хоменко М.М., Бражнікова Т.М. Оптимізація вагонів передаточного поїзда на підприємстві. Матеріали VІІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні питання управління сталим розвитком у сучасному суспільстві: проблеми та перспективи», 24-25 жовтня 2019 р. Кременчук: Видавець СВД Олексієнко В.В, 2019. С. 127-129
 15. Хоменко М.М., Білобров О.Б. Внесок роботодавців в раціоналізацію управління освітою. Матеріали VІІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні питання управління сталим розвитком у сучасному суспільстві: проблеми та перспективи», 24-25 жовтня 2019 р. Кременчук: Видавець СВД Олексієнко В.В, 2019. С. 125-127.
 16. Хоменко М.М., Ножка Ю.В. Економічне забезпечення виробництва при організації експортних поставок. Матеріали VІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні питання управління сталим розвитком у сучасному суспільстві: проблеми та перспективи», 25-26 жовтня 2018 р. – Кременчук: Видавець СВД Олексієнко В.В, 2018. С.172-175
 17. Хоменко М.М., Хорольська А.В. Організаційно-економічне забезпечення виробництва технічного вуглецю для зовнішнього ринку. Матеріали VІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні питання управління сталим розвитком у сучасному суспільстві: проблеми та перспективи», 25-26 жовтня 2018 р. Кременчук: Видавець СВД Олексієнко В.В, 2018. С.170-172
 18. Хоменко М.М., Гладир С.Л. Управління інноваційною діяльністю машинобудівних підприємств. Матеріали VІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні питання управління сталим розвитком у сучасному суспільстві: проблеми та перспективи», 25-26 жовтня 2018 р. Кременчук: Видавець СВД Олексієнко В.В, 2018. С.169-170.
 19. Хоменко М.М., Ситнік Ю.В. Удосконалення збутової діяльності виробника вантажних автомобілів із споживачами. Матеріали VІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні питання управління сталим розвитком у сучасному суспільстві: проблеми та перспективи», 25-26 жовтня 2018 р. Кременчук: Видавець СВД Олексієнко В.В, 2018. С.160-162.
 20. Хоменко М.М., Пузєва В.В. Управління впровадженням інновацій на машинобудівних підприємствах. Матеріали VІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні питання управління сталим розвитком у сучасному суспільстві: проблеми та перспективи», 25-26 жовтня 2018 р. Кременчук: Видавець СВД Олексієнко В.В, 2018.  С.153-155.
 21. Хоменко М.М., Вахрушев А.С. Оптимізація технічної підготовки виробництва. Матеріали ХVІІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Ідеї академіка В. І. Вернадського та проблеми сталого розвитку освіти і науки», 11-13 травня 2018. – Кременчук: КрНУ, 2018. С. 130
 22. Хоменко М.М. Проблеми менеджменту спільних підприємств нафтопереробної галузі. Матеріали VІ всеукраїнської  науково-практичної  конференції «Фінансове забезпечення діяльності суб’єктів господарювання». 05–06 березня 2018 р.  Кременчук. С.106-108.
 23. Хоменко М.М., Чекіна І.Г. Обґрунтування цін на споживчі товари з парафіну. Матеріали XXV Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих учених «Актуальні проблеми життєдіяльності суспільства», 25-26 квітня 2018.  Кременчук: КрНУ . С.184.
 24. Хоменко М.М. Управління якістю продукції машинобудівних підприємств. Матеріали VII Міжнародної наукової конференції «Актуальні питання забезпечення стійкого розвитку національного господарства», 24-25 листопада 2017 р. – Кременчук: Пресс-Лайн, 2017. С.59-60
 25. Хоменко М.М., Булавін Р.С. Управлінські рішення при організації виробництва колісних пар. Матеріали VІ Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні питання управління сталим розвитком у сучасному суспільстві: проблеми та перспективи», 18-19 жовтня 2017 р. – Кременчук: Видавець СВД Олексієнко В.В, 2017. С.38-40
 26. Хоменко М.М., Остроградський В.Є. Удосконалення інвестиційної діяльності підприємства при виході на зовнішні ринки. Матеріали VІ Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні питання управління сталим розвитком у сучасному суспільстві: проблеми та перспективи», 18-19 жовтня 2017 р. – Кременчук: Видавець СВД Олексієнко В.В, 2017. С.65-67
 27. Хоменко М.М., Сіренко В.В. Управління сталим розвитком спортивного туризму на рівні регіону. XVІІ Міжнар. науково-практичн. конф. «Ідеї академіка В.І. Вернадського та проблеми сталого розвитку регіонів»: Матеріали конференції. Кременчук: КрНУ, 01-03 червня 2017. С.114
 28. Хоменко М.М., Карпова В.С. Удосконалення управління зовнішньоекономічною діяльністю машинобудівних підприємств. Матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні питання управління сталим розвитком у сучасному суспільстві: проблеми та перспективи», 20-21 жовтня 2016 р. Кременчук: Видавець СВД Олексієнко В.В, 2016. С. 90-91
 29. Хоменко М.М., Шардакова А.О. Управління інноваціями при виготовленні пасажирських купейних вагонів. Матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні питання управління сталим розвитком у сучасному суспільстві: проблеми та перспективи», 20-21 жовтня 2016 р. Кременчук: Видавець СВД Олексієнко В.В, 2016. С. 70-71
 30. Хоменко М.М., Ішкова Я.А. Управління власністю акціонерних товариств за зростання нематеріальних активів. Матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні питання управління сталим розвитком у сучасному суспільстві: проблеми та перспективи», 20-21 жовтня 2016 р. Кременчук: Видавець СВД Олексієнко В.В, 2016. С. 68-70.

Наукове керівництво (консультування) здобувача, який одержав документ про присудження наукового ступеня:

Офіційний опонент при захисті кандидатських дисертацій. Підготував 9 докторів та кандидатів економічних наук, у тому числі й іноземних громадян. Серед них викладачі кафедри:

 1. Семеніхіна В.В., к.е.н., 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності), 2020 р.
 2. Дружиніна В.В.. к.е.н., 08.00.07 – демографія, економіка праці та соціальна політика, 2009 р.
 3. Сакун Л.М.., к.е.н., 08.00.03 – економіка та управління національним господарством, 2007 р.
 4. Загорянська О.Л. , к.е.н., 08.07.01 – економіка промисловості, 2005 р.

Програми стажування (підвищення кваліфікації):

 1. Стажування у КП “КТУ імені Л.Я. Левітана” за напрямом “Організаційно-економічні механізми стратегічного розвитку підприємств в системі регіонального управління”, довідка №07-11/238, 27.05.2022 р.(2 кредити ЄКТС/ 60 год.) 
 2. Стажування у ПрАТ «Кредмаш» на тему «Застосування інструментів менеджменту при формуванні стратегічного плану та контролю за його виконанням»; довідка, 03.12.2020 р. (3 кредити ЄКТС/ 90 год.)
 3. Стажування у відділі забезпечення діяльності керівництва Кременчуцького міськвиконкому «Управління підприємствами та організаціями в умовах інноватизації економіки України», довідка №01-85/3, 10.11.2020 р. (3,6 кредити ЄКТС/108 год.)
 4. Підвищення кваліфікації BYM online «Академічна доброчесність в університеті», сертифікат №040784, 11.11.2020 (0,03 кредити ЄКТС/ 1 год.)
 5. Стажування у КП «Кременчуцьке тролейбусне управління імені Л.Я. Левітана» на тему «Управління розвитком підприємств регіону в сучасних умовах господарювання: моделі та технології», довідка № 07-11/701, 23.09.2020 р. (1,9 кредити ЄКТС/ 56 год.)
 6. Участь в експортному форумі «Кременчук-текстильний – 2020» за темою «Експорт-2020 в умовах сучасних викликів для міжнародної торгівлі: стратегія, технології, якість, конкурентоспроможність, результативність», сертифікат, 06.08.2020 (1 кредит ЄКТС/ 30 год.)
 7. Підвищення кваліфікації у Кременчуцькому національному університеті імені Михайла Остроградського; свідоцтво про підвищення кваліфікації ПК 05385631/000746-18, «Удосконалення організації та змісту навчання зі спеціальності «Менеджмент», 28.02.2018 р. (3,6 кредита ЄКТС / 108 год.)

Робота у складі експертних рад, експерних комісій МОН, у експертизі конкурсних наукових (науково-технічних) проектів 

Член експертної ради з менеджменту і торгівлі при Державній акредитаційній комісії України Міністерства освіти і науки України (2007-2010 рр.)

Премії, нагороди, інші досягнення: 

 • член-кореспондент Академії економічних наук України зі спеціальності «Економіка промисловості» (1995 р.);
 • Відмінник освіти і науки України (2003 р.);
 • член-кореспондент Міжнародної Академії науки та практики організації виробництва (2005 р.),;
 • почесна грамота МОН України (2014 р.);
 • Медаль Національної академії педагогічних наук України «К. Д Ушинський.» (2019 р.);
 • Грамота Кременчуцької міської ради (2021)

Членство в редакційних колегіях фахових видань

 Член редакційної колегії фахового видання: наукового журналу «Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського» (статті журналу індексуються у реферативному журналі та базі даних ВІНІТІ, у світовій довідковій системі «ULRICH’S PERIODICALS DIRECTORY», міжнародних наукометричних базах даних «INDEX COPERNICUS» та «INSPEC», а також у національній базі даних «УКРАЇНІКА НАУКОВА» (реферативний журнал «ДЖЕРЕЛО») (2016-2018 рр.)

Участь у науково-дослідних проектах:

 1. Керівник наукової школи «Регіональне управління конкурентоспроможністю підприємств».
 2. Науковий керівник НДР «Управління конкурентоспроможністю підприємств регіону в трансформаційний період розвитку економіки» (№ДР 0120U104972, 2019 р.).
 3. «Соціологічне дослідження щодо визначення напрямків розвитку соціальної/благодійної діяльності компанії Ferrexpo у місті Горішні Плавні Полтавської області» за договором № 392/17 – «Менеджмент» – ПрАТ «Полтавський ГЗК» від 05.09.2017 р. (ДР № 0119U102124).
 4. «Оптимізація організаційної структури управління та розробка посадових інструкцій у ТОВ «Кредмаш Сервіс»» № 434/19 – «Менеджмент – Кредмаш Сервіс» від 01.02.2019 р. (ДР № 0120U101355).
 5. «Модернізація стратегії розвитку системи вищої освіти у контексті професійно-кваліфікаційної збалансованості ринку праці» (держ. реєстр. №0113U007592). 

Участь у атестації наукових працівників

 • Протягом багатьох років є членом спеціалізованих вчених рад із захисту докторських і кандидатських дисертацій при провідних навчальних закладах України (Національній металургійній академії, НТУ «Харківський політехнічний інститут»).
 • З 2013 р.  по теперішній час ‒ член спеціалізованої вченої ради К 45.052.02 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальностями: 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)», 08.00.07 «Демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика».

Консультативно-дорадча діяльність

 1. З 2016 р. по теперішній час – наукове консультування ГО «Агентство розвитку територій міста Кременчука» з сучасних проблем менеджменту та застосування управлінських технологій в діяльності підприємств та організацій Кременчуцького промислового району (довідка № 1-12/10-20) 
 2. Наукове консультування КП “Кременчуцьке тролейбусне управління імені Л.Я. Левітана шляхом проведення семінарів-тренінгів на тему “Модель розвитку внутрішнього потенціалу та конкурентного статусу підприємства в сучасних умовах” (Договір безоплатного надання послуг №342/27 від 20.10.2018 р.)

Навчально-методичні комплекси:

Досвід та професійні досягнення в освітній та методичній діяльності, внутрішньому забезпеченні якості вищої освіти засвідчуються наступним:

 • участь у розробці тестових пакетів та критеріїв оцінювання для проведення поточного та підсумкового контролю знань студентів у системі онлайн тестування КрНУ;
 • підготовка підручників та навчально-методичних комплексів з професійно-орієнтованих дисциплін (необхідно наголосити на вагомому внеску в методичне забезпечення навчального процесу, результатом якого є розробка понад 100 методичних праць з дисциплін, що викладаються кафедрою);
 • досвід роботи з технічними засобами перевірки кваліфікаційних робіт студентів на академічний плагіат (зокрема, програма UNICHECK).
 1. Методичні вказівки щодо виконання практичних робіт з навчальної дисципліни «Менеджмент» для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальностей: 051 – «Економіка», 071 – «Облік і оподаткування», 072 – «Фінанси, банківська справа та страхування», 073 – «Менеджмент», 075 – «Маркетинг» освітнього ступеня «Бакалавр». Кременчук: Видавничий відділ КрНУ, 2020. 57 с.
 2. Методичні вказівки щодо виконання курсової роботи з навчальної дисципліни «Менеджмент» для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальності 073 – «Менеджмент» освітнього ступеня «Бакалавр». Кременчук: Видавничий відділ КрНУ, 2020. 46 с.
 3. Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни «Менеджмент» для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальностей: 051 – «Економіка», 071 – «Облік і оподаткування», 072 – «Фінанси, банківська справа та страхування», 073 – «Менеджмент», 075 – «Маркетинг» освітнього ступеня «Бакалавр». Кременчук: Видавничий відділ КрНУ, 2020. 72 с.
 4. Методичні вказівки щодо виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни «Менеджмент» для студентів заочної форми навчання зі спеціальностей: 051 – «Економіка», 071 – «Облік і оподаткування», 072 – «Фінанси, банківська справа та страхування», 075 – «Маркетинг» освітнього ступеня «Бакалавр». Кременчук: Видавничий відділ КрНУ, 2020. 29 с.
 5. Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни «Ділове адміністрування (Менеджмент організацій)» для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальності 073 – «Менеджмент» за освітньою програмою «Менеджмент організацій і адміністрування» освітнього ступеня «Магістр». Кременчук: Видавничий відділ КрНУ імені Михайла Остроградського, 2019. 41 с.
 6. Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни «Менеджмент технологій та інновацій» для аспірантів денної та вечірньої форм навчання зі спеціальності 073 – «Менеджмент» освітнього ступеня «Доктор філософії». Кременчук: Видавничий відділ КрНУ імені Михайла Остроградського, 2018. 52 с.
 7. Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни «Ділове адміністрування (Корпоративне управління)» для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальності 073 – «Менеджмент» за освітньою програмою «Менеджмент організацій і адміністрування» освітнього ступеня «Магістр». Кременчук: Видавничий відділ КрНУ імені Михайла Остроградського, 2018. 29 с.
 8. Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни «Ділове адміністрування (Корпоративне управління)» для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальності 073 – «Менеджмент» за освітньою програмою «Менеджмент організацій і адміністрування» освітнього ступеня «Магістр». Кременчук: Видавничий відділ КрНУ імені Михайла Остроградського, 2018. 43 с.
 9. Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни «Ділове адміністрування (Менеджмент організацій)» для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальностей: 073 − «Менеджмент» за освітньо-професійною програмою «Менеджмент організацій і адміністрування»; 281 – «Публічне управління та адміністрування» за освітньо-професійними програмами «Бізнес-адміністрування», «Муніципальний менеджмент» освітнього ступеня «Магістр». Кременчук: Видавничий відділ КрНУ імені Михайла Остроградського, 2018. 55 с.
 10. Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни «Менеджмент технологій та інновацій» для аспірантів денної та вечірньої форм навчання зі спеціальності 073 – «Менеджмент» освітнього ступеня «Доктор філософії». Кременчук: Видавничий відділ КрНУ імені Михайла Остроградського, 2018. 25 с.
 11. Методичні вказівки щодо підготовки до семінарських занять з навчальної дисципліни «Бізнес-план та менеджмент наукових проектів» для аспірантів денної та вечірньої форм навчання зі спеціальності 073 – «Менеджмент» освітнього ступеня «Доктор філософії». Кременчук: Видавничий відділ КрНУ імені Михайла Остроградського, 2017. 46 с.
 12. Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни «Бізнес-план та менеджмент наукових проектів» для аспірантів денної та вечірньої форм навчання зі спеціальності 073 – «Менеджмент» освітнього ступеня «Доктор філософії». Кременчук: Видавничий відділ КрНУ імені Михайла Остроградського, 2017. 41 с.
 13. Методичні вказівки щодо написання магістерської роботи зі спеціальності 073 – «Менеджмент» ОПП «Менеджмент організацій і адміністрування» освітнього ступеня «Магістр». Кременчук: Видавничий відділ КрНУ, 2017. 83с.
 14. Методичні вказівки щодо виконання курсової роботи з навчальної дисципліни «Ділове адміністрування (Менеджмент організацій)» для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальностей: 073 – «Менеджмент» за освітньо-професійною програмою «Менеджмент організацій і адміністрування», 074 – «Публічне управління та адміністрування» за освітньо-професійними програмами «Муніципальний менеджмент» і «Бізнес-адміністрування» освітнього ступеня «Магістр». Кременчук: Видавничий відділ КрНУ імені Михайла Остроградського, 2017. 70 с.
 15. Програма виробничої та переддипломної практики для студентів денної та заочної форм навчання з фаху зі спеціальності 073 – «Менеджмент» за освітніми програмами «Менеджмент організацій і адміністрування», «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності» освітнього ступеня «Магістр». Кременчук: Видавничий відділ КрНУ імені Михайла Остроградського, 2017. 54 с.
 16. Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності» для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальності 073 – «Менеджмент» за ОПП «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності» освітнього ступеня «Магістр». Кременчук: Видавничий відділ КрНУ імені Михайла Остроградського, 2016. 47 с.

Організаційна робота

 1. Організатор щорічної Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні питання управління сталим розвитком у сучасному суспільстві: проблеми та перспективи»;
 2. Співорганізатор Міжнародної науково-практичної конференція молодих учених і спеціалістів «Актуальні проблеми життєдіяльності суспільства»;
 3. Співорганізатор Міжнародної науково-практичної конференції «Ідеї академіка В. І. Вернадського та проблеми сталого розвитку регіонів»;
 4. Співорганізатор Всеукраїнської наукової конференції за міжнародної участі «Актуальні питання забезпечення стійкого розвитку національного господарства», що відбуваються в Кременчуцькому національному університеті імені Михайла Остроградського. Режим доступу: http://www.kdu.edu.ua/new/nauk_rozrob.php.;
 5. Член програмного комітету та журі Міжнародного конкурсу студентських наукових робіт за спеціальністю «Менеджмент» на базі Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського (з 2017 р. – по теперішній час) 
 6. Голова журі ІІ етапу Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт із напряму «Транспортні технології», секція «Економіка та управління на транспорті» на базі Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського (2016 р.)

Досвід співпраці із національними та міжнародними інституціями у сфері вищої освіти, освітніми проектами 

 1. Співпраця із провідними підприємствами регіону щодо питань проведення практик студентів спеціальності 073 «Менеджмент» (ПрАТ «Кредмаш», ПАТ «КВБЗ», ПАТ «Укртатнафта», ПрАТ «КрКЗ», ПрАТ «АвтоКрАЗ», ТОВ «Ампер», ТОВ «Кредмаш-сервіс», ПрАТ «Полтавський гірничо-збагачувальний комбінат»).
 2. Співпраця з Кременчуцьким відділенням Полтавської Торгово-промислової палати (організація зустрічей студентів з провідними закордонними фахівцями, участь у міжнародних заходах, щорічна участь у виставці «Освіта та кар’єра»).