Історія кафедри

Історичні передумови підготовки фахівців із кваліфікацією менеджер-економіст розпочато в 1992 році з прийому студентів спеціальності 07.16 «Організація виробництва». Провідною було визначено кафедру «Економіки і менеджменту». У 1995 році спеціальність «Організація виробництва» трансформовано в 7.050201 – «Менеджмент у виробничій сфері».

Наказом ректора Харківського державного політехнічного університету від 15 грудня 1996 року шляхом поділу кафедри «Економіки і менеджменту», як самостійну структурну одиницю, створено кафедру «Менеджменту». Завідувачем кафедри призначено доктора економічних наук, професора Миколу Макаровича Хоменка, який її очолює і нині.

У липні 1997 року здійснено перший випуск менеджерів-економістів за спеціальністю 7.050201 – «Менеджмент організацій». Проліцензовано та здійснено набір студентів на спеціальність 7.050206 – «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності». Перший випуск фахівців з менеджменту у зовнішньоекономічній діяльності відбувся 2002 року.

2003 року кафедра зосередила свої зусилля на підвищенні рівня акредитації спеціальностей. Спільними зусиллями всіх членів кафедри проліцензовано спеціальність 8.050201 – «Менеджмент організацій». Університет отримав право випускати 10 магістрів цієї спеціальності.

2004 року кафедра акредитувала спеціальність 8.050206 – «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності» та інспектувала спеціальність 8.050201 – «Менеджмент організацій». Цього ж року спеціальності 8.050206 і 8.050201 перейшли на удосконалені навчальні плани, які відповідали вимогам сьогодення та були затвердженні Міністерством освіти і науки України. У цьому ж році кафедрою здійснено перший випуск магістрів спеціальності 8.050201 – «Менеджмент організацій», а в 2005 році – магістрів спеціальності 8.050206 – «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності».

У 2007 році кафедра отримала ліцензію на випуск 60 магістрів зі спеціальностей «Менеджмент організацій» та «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності» на денну та заочну форму навчання.

У 2011 році кафедра успішно пройшла акредитаційну експертизу зі спеціальностей 8.03060104 «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності», 8.03060101 «Менеджмент організацій і адміністрування» (за видами економічної діяльності) освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр».

2012 року колективом кафедри акредитовано спеціальності 7.03060104 «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності», 7.03060101 «Менеджмент організацій і адміністрування» (за видами економічної діяльності) освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст» та отримано ліцензію на випуск фахівців відповідно до 2021 та 2022 року. Цього ж року, вперше у місті Кременчуці, проліцензовано та здійснено набір абітурієнтів на новий напрям 6.140103 «Туризм» освітнього ступеня «бакалавр», а 2015 року проліцензовано спеціальність «Туризмознавство» освітнього ступеня «магістр».

Із викладачів кафедри менеджменту 2016 року виокремлено випускаючу кафедру «Туризму».

Викладачами кафедри менеджменту впродовж тривалого часу здійснювалась підготовка фахівців за спеціальністю 7.050201 – «Менеджмент організацій» у Навчально-науковому центрі післядипломної та дистанційної освіти.

Із 2016 року кафедра започаткувала випуск фахівців спеціальності 281 (074) ‑ «Публічне управління та адміністрування» освітньо-професійних програм «Муніципальний менеджмент» та «Бізнес-адміністрування» освітнього ступеня «магістр», які 2019 року успішно пройшли акредитаційну експертизу. У цьому ж році успішно пройдено акредитаційну експертизу зі спеціальностей 073 ‑ «Менеджмент» ОПП «Менеджмент організацій і адміністрування», «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності» освітнього ступеня «Магістр».

Із 2021 року основним завданням кафедри є забезпечення підготовки висококваліфікованих фахівців, які конкурентоспроможні на сучасному ринку праці та затребувані виробництвом.

Професорсько-викладацький склад кафедри сформований із високоосвічених фахівців із достатнім практичним і науковим досвідом роботи. Колектив кафедри, що забезпечує викладання близько 60 дисциплін фундаментальної та професійно-орієнтованої підготовки, велику увагу приділяє підвищенню якості викладання на основі впровадження у навчальний процес результатів науково-аналітичних досліджень.

Підготовку студентів та науково-дослідну роботу кафедри здійснює її колектив у складі: д.е.н, проф. М. М. Хоменко; д.е.н., проф. А. Б. Почтовюк; д.е.н, доц. Є. В. Буряк; к.е.н, доц. Ю. Ю. Вєдєніна; к.е.н, доц. Г. М. Дорожкіна; к.е.н, доц. Л. М. Сакун; к.т.н., доц. Л. В. Сухомлин; к.е.н., старш. викл. В. В. Семеніхіна; старш. викладач К. П. Мажаренко, провідний фахівець з методичного забезпечення, старш. викладач. Л. В. Різніченко.

Для ефективного забезпечення навчального процесу та організації самостійної роботи студентів викладачами кафедри видаються сучасні підручники та навчально-методичні посібники.

Одним з основних перспективних напрямків наукової діяльності кафедри є розбудова наукової школи «Регіональне управління конкурентоспроможністю підприємств» під керівництвом професора Хоменка М. М.

Підвищення рівня професійної підготовки на кафедрі здійснюється шляхом активної участі в роботі наукових семінарів, підготовки наукових публікацій, а також підвищення кваліфікації шляхом проходження стажування на провідних підприємствах і установах м. Кременчука, у вітчизняних та іноземних закладах вищої освіти, на кафедрах відповідного профілю.

Кафедра постійно підтримує та розвиває тісні зв’язки з Вищою школою європейських і регіональних студій (VŠERS) м. Ческе Будейовице (Чеська Республіка), Стопанською академією «Д. А. Ценов» (м. Свіштов, Болгарія), Університетом Матея Бела (м. Банська Бистріца, Словаччина), Опольським державним університетом (м. Ополе, Польща), Національним технічним університетом «Харківський політехнічний інститут», Харківським національним економічним університетом імені Семена Кузнеця, Національною металургійною академією України (м. Дніпро), Національним університетом «Львівська політехніка», Одеським національним економічним університетом.

Зважаючи на досвід попередніх років перспективний план розвитку кафедри включає програми: формування професорсько-викладацького складу; розвитку нових наукових напрямів, покращення науково-дослідної роботи студентів; методичного, організаційно-наукового, інформаційного та матеріального забезпечення підготовки бакалаврів та магістрів; науково-дослідних робіт викладачів; участі співробітників у проведенні міжнародних заходів.

Викладачі кафедри впроваджують у навчальний процес новітні форми та засоби навчання, зокрема: проблемні лекції з відеосупроводом, розв’язання аналітично-розрахункових та ситуаційних вправ, рольові та комп’ютерні імітаційні ділові ігри, вебінари, дистанційні та тестові форми оцінки якості знань студентів, навчально-ознайомлювальні виїзні практичні заняття та тренінги на сучасних підприємствах. Наразі зусилля кафедри зосереджено на впровадженні методів і технологій сучасного управлінського досвіду, засвоєнні знань здобувачами освіти щодо розвитку виробництва, ознайомлення з найновішими досягненнями науки і техніки та перспектив їх практичного впровадження, забезпеченні ефективності та якості вищої освіти, взаємодії із закордонними партнерами щодо взаємного обміну. У планах – інтенсивне забезпечення дуального навчання, виконання державної програми «Навчання упродовж усього життя» та подальше налагодження нових зв’язків з виробництвом та освітніми закладами для проведення усіх форм практичної підготовки.

Кафедрою налагоджено та підтримуються гармонійні партнерські зв’язки з багатьма підприємствами, організаціями, державними установами та громадськими організаціями, зокрема, АТ «Укртатнафта», АТ «Кредмаш», АТ «Кременчуцький колісний завод», Полтавським гірничо-збагачувальним комбінатом, АТ «АвтоКрАЗ», АТ «Крюківський вагонобудівний завод», АТ «Кременчуцький завод технічного вуглецю», з Кременчуцьким міськвиконкомом, тощо; визначається рівень відповідності фахівців-випускників потребам ринку праці.

Комплексний підхід до забезпечення якості освіти формує основу високої конкурентоспроможності випускників на ринку праці й належні стартові умови для їх професійного кар’єрного зростання.