МАЖАРЕНКО КАТЕРИНА ПЕТРІВНА

 
Посада: старший викладач кафедри менеджменту
 
Стаж роботи в ЗВО IV рівня акредитації – 20 років
 
Контактні дані:

Адреса електронної пошти:  katerina.dkp@ukr.net
Адреса електронної пошти кафедри менеджменту КрНУ:  kafmanagmkrnu@gmail.com

Телефон: +38(097) 471-07-66

Основні навчальні курси викладача:

 • Контролінг
 • Управлінcькі технології професійної діяльності менеджера
 • Моделювання управлінських рішень та адаптивні підходи в менеджменті
 • Інвестиційна діяльність в системі антикризового управління

 Освіта

 1. Кременчуцький державний політехнічний інститут, 1999 р., спеціальність «Менеджмент організацій», кваліфікація «менеджер-економіст».
 2. Аспірант Кременчуцького державного політехнічного університету (2004 – 2008 р.р.)

Публікаційна діяльність:

Мажаренко К.П. має 92 публікації, серед яких розділи колективних монографій, наукові публікації у періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз даних Scopus та Web of Science; наукові публікації у фахових виданнях України.

Вибрані наукові публікації:

Навчальні посібники, монографії

 1. Почтовюк А. Б., Сакун Л.М., Мажаренко К. П. Шляхи підвищення міжнародної конкурентоспроможності України в умовах впливу глобального середовища. Європейська інтеграція: пріоритети стратегічного розвитку національного господарства України: колективна монографія / ред. А. Б. Почтовюк. Кременчук : Видавець СВД Олексієнко В. В., 2020. Розд. 5.6. С. 305–321.
 2. Мажаренко К.П., Цокало А.О., Колеснікова І.В. Проблеми інвестування в Україні та шляхи їх вирішення. Траєкторії розвитку економічних систем в сучасних умовах: колективна монографія; за ред. А.О. Касич., М.М. Хоменко. Кременчук: Кременчуцька міська друкарня, 2014. С. 73-76.

Наукові публікації у періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз даних, рекомендованих МОН, зокрема Scopus або Web of Science Core Collection

 1. Sakun L., Viedienina Y., Mazharenko K., Riznichenko L., YakimetsKovalenko M.(2021) Use of modern educational technologies in the electrical engineers and electromechanics preparation by a blended learning system. Proceedings of the IEEE International Conference on «Modern Electrical and Energy Systems (MEES). Sept. 21-24, 2021. Kremenchuk, Ukraine, 2021. DOI: 10.1109/MEES52427.2021.9598702 (Scopus, Web of Science)

Наукові публікації у наукових виданнях, включених до переліку наукових фахових видань України

 1. Вєдєніна Ю.Ю., Мажаренко К.П., Різніченко Л.В. Контролінг як ефективний інструмент управління витратами при оптимізації внутрішніх резервів машинобудівного підприємства. Інфраструктура ринку: електронний науково-практичний журнал. Одеса: Причорноморський науково-дослідний інститут економіки та інновацій. Вип. 45/2020. С.72-79.
 2. Вєдєніна Ю.Ю., Сакун Л.М., Мажаренко К.П., Вєлькин Б.О. Управління результативністю діяльності підприємства на міжнародних ринках. Економіка і організація управління: науковий журнал. Вінниця: Донецький національний університет імені Василя Стуса, 2020. № 3(39). С55-64.
 3. Мажаренко К.П., Бражнікова Т.М. Визначення механізму антикризового управління на вітчизняних підприємствах машинобудівної галузі. Економічний форум: науковий журнал, № 3. – Луцьк: Луцький національний технічний університет, 2019. С. 143–149.
 4. Вєдєніна Ю.Ю., Мажаренко К.П., Орлова К.О. Впровадження і реалізація технологій тайм-менеджменту в діяльність сучасних підприємств. Вісник Хмельницького національного університету: Економічні науки, №3. 2018. С. 38-45.
 5. Мажаренко К.П., Вєдєніна Ю.Ю., Алєксєєнко А.С. Проблеми структурної реорганізації та оптимізації роботи персоналу державних установ. Вісник Хмельницького національного університету: науковий журнал. Хмельницький: Хмельницький національний університет, 2018. № 6.Т.3. С. 149–154.

Участь у міжнародних конференціях

 1. Вєдєніна Ю. Ю., Мажаренко К. П. Механізм формування фінансової стратегії для забезпечення сталого розвитку підприємства.  Матеріали ХІХ Міжнародної науково-практичної конференції «Ідеї академіка В. І. Вернадського та проблеми сталого розвитку освіти і науки», 16-17 вересня 2021. Кременчук: КрНУ, 2021. С. 63.
 2. Мажаренко К.П., Вєлькін Б.О. Аналіз міжнародної конкурентоспроможності України в глобальному середовищі.  Матеріали XXVІІ Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих учених «Актуальні проблеми життєдіяльності суспільства», 23–24 квітня 2020. Кременчук: КрНУ. С. 39-40.
 3. Мажаренко К.П., Коваленко О. В. Маркетингові дослідження підприємства при виході на зовнішні ринки. Матеріали VІІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні питання управління сталим розвитком у сучасному суспільстві: проблеми та перспективи», 24-25 жовтня 2019 р. Кременчук: Видавець СВД Олексієнко В.В, 2019. – С. 104-105.
 4. Мажаренко К.П., Наріжна Л.В. Стан біорізноманіття України. Матеріали XXVІ Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих учених «Актуальні проблеми життєдіяльності суспільства», 24-25 квітня 2019. Кременчук: КрНУ. – С. 94.
 5. Мажаренко К.П., Яремка О.В. Переваги застосування системи грейдів в процесі управління персоналом підприємства. Матеріали ХVІІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Ідеї академіка В. І. Вернадського та проблеми сталого розвитку освіти і науки», 11-13 травня 2018. – Кременчук: КрНУ, 2018. С. 134-135.
 6. Мажаренко К.П., Худієнко К.Є. Сучасний етап розвитку теорії ухвалення рішень в діяльності підприємств. Матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні проблеми та перспективи розвитку економіки в умовах глобальної нестабільності», 6-7 грудня 2017 р. Кременчук: КрНУ. С.130-131.
 7. Мажаренко К.П., Шкодінова І.О. Особливості роботи українських підприємств-експортерів машинобудівної продукції в сучасних умовах. Матеріали VII Міжнародної наукової конференції «Актуальні питання забезпечення стійкого розвитку національного господарства», 24-25 листопада 2017 р. Кременчук: Пресс-Лайн, 2017. С. 126-127.
 8. Мажаренко К.П., Іваненко К.Ю. Характерні риси застосування стрес-менеджменту на виробництві. Materials of XI International scientific and practical conference, «Conduct of modern science», 2017. Volume 3. Economic science. Sheffield. November 30.05.2017. S. 25-27.

Програми стажування (підвищення кваліфікації)

 1. Стажування у відділі з питань кадрової роботи Кременчуцького міськвиконкому «Управління підприємствами та організаціями в умовах інноватизації економіки України», довідка №01-85/9, 10.11.2020 р. (3,6 кредити ЄКТС/108 год.)
 2. Стажування у КП «Кременчуцьке тролейбусне управління імені Л.Я. Левітана» на тему «Управління розвитком підприємств регіону в сучасних умовах господарювання: моделі та технології», довідка № 07-11/703, 23.09.2020 р. (1,9 кредити ЄКТС/ 56 год.)
 3. Підвищення кваліфікації у Навчально-науковому центрі підвищення кваліфікації та професійної адаптації з удосконалення організації та змісту навчання зі спеціальності «Менеджмент», (м. Кременчук, 24-29 лютого 2020 року)
 4. Курси підвищення кваліфікації BYM online «Академічна доброчесність в університеті», сертифікат №040770, 10.11.2020 (0,03 кредити ЄКТС/ 1 год.)
 5. Стажування у Кременчуцькому міськвиконкомі: «Діяльність органів місцевого самоврядування в умовах децентралізації влади» (05.10.2018-05.11.2018).

Участь у науково-дослідних проектах:

 1. Старший науковий співробітник наукового проекту «Бізнес-планування та створення стартапів як складова сучасного підприємництва» (договір №483/20 – Менеджмент – ФПП від 01.10.2020 р.)
 2. Відповідальний виконавець наукової теми (проекту) «Соціологічне дослідження щодо визначення напрямків розвитку соціальної/благодійної діяльності компаній Ferrexpo у місті Горішні Плавні Полтавської області» (номер державної реєстрації 0119U102124, 2017 р.) за договором № 392/17 «Менеджмент» – ПрАТ «Полтавський ГЗК» від 05.09.2017 р.

Консультативно-дорадча та експертна діяльність

Кременчуцький міськвиконком, Фонд підтримки підприємництва міста Кременчука

 1. Наукове консультування ТД “Бордо” шляхом проведення семінарів-тренінгів на тему “Психологічні технології роботи з персоналом” (Договір безоплатного надання послуг №59/2 від 25.10.2019 р.)
 2. Наукове консультування КП “Кременчуцьке тролейбусне управління імені Л.Я. Левітана шляхом проведення семінарів-тренінгів на тему “Сучасні інформаційні технології та системи в менеджменті та адмініструванні” (Договір безоплатного надання послуг №345/27 від 20.10.2018 р.)
 3. Проведення семінарів-тренінгів на тему «Сучасне підприємництво та перспективи розвитку соціального підприємництва» (договір №2-06/95 – Менеджмент-МВ-ФПП від 15.05.2018 р.)
 4. Проведення семінарів-тренінгів на тему «Інклюзивний розвиток соціального підприємництва» (договір №2-23/56/18- Менеджмент-МВ від 02.05.2018 р.)
 5. Проведення семінарів-тренінгів на тему «Основи підприємництва» для учнів професійно-технічних училищ» (договір №2-23/57/18- Менеджмент-МВ від 15.03.2018 р.)

Навчально-методичні комплекси

Досвід та професійні досягнення в освітній та методичній діяльності, внутрішньому забезпеченні якості вищої освіти засвідчуються наступним:

– участь у розробці тестових пакетів та критеріїв оцінювання для проведення поточного та підсумкового контролю знань студентів у системі онлайн тестування КрНУ;

– підготовка навчально-методичних комплексів з професійно-орієнтованих дисциплін;
– досвід роботи з технічними засобами перевірки кваліфікаційних робіт студентів на академічний плагіат (зокрема, програма UNICHECK).

 1. Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни «Контролінг» для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальності 073 – «Менеджмент» освітнього ступеня «бакалавр». – Кременчук: Видавничий відділ КрНУ, 2020. – 35 с.
 2. Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни «Контролінг» для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальності 073 – «Менеджмент» освітнього ступеня «бакалавр». – Кременчук: Видавничий відділ КрНУ, 2020. – 28 с.
 3. Методичні вказівки щодо контрольної роботи з навчальної дисципліни «Зовнішньоекономічна діяльність підприємства» для студентів денної та заочної форми навчання зі спеціальності 073 – «Менеджмент» освітнього ступеня «бакалавр». – Кременчук: Видавничий відділ КрНУ, 2020. – 30 с.
 4. Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни «Зовнішньоекономічна діяльність підприємства» для студентів денної та заочної форми навчання зі спеціальності 073 – «Менеджмент» освітнього ступеня «бакалавр». – Кременчук: Видавничий відділ КрНУ, 2020. – 35 с.
 5. Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни «Антикризове управління» для студентів денної та заочної форми навчання зі спеціальності 073 – «Менеджмент» освітнього ступеня «бакалавр». – Кременчук: Видавничий відділ КрНУ, 2020. – 35 с.
 6. Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни «Антикризове управління» для студентів денної та заочної форми навчання зі спеціальності 073 – «Менеджмент» освітнього ступеня «бакалавр». – Кременчук: Видавничий відділ КрНУ, 2020. – 25 с.
 7. Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни «Управління персоналом та економіка праці» для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальності 073 – «Менеджмент» освітнього ступеня «бакалавр». – Кременчук: Видавничий відділ КрНУ, 2020. – 75 с.
 8. Методичні вказівки щодо контрольної роботи з навчальної дисципліни «Контролінг» для студентів заочної форми навчання зі спеціальності 073 – «Менеджмент» освітнього ступеня «бакалавр». – Кременчук: Видавничий відділ КрНУ, 2019. – 30 с.
 9. Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни «Зовнішньоекономічна діяльність підприємства» для студентів денної та заочної форми навчання зі спеціальності 073 – «Менеджмент» освітнього ступеня «бакалавр». – Кременчук: Видавничий відділ КрНУ, 2019. – 45 с.

Керівництво студентами-учасниками/призерами Міжнародних та Всеукраїнських конкурсів наукових робіт, олімпіад, дипломних робіт

2020 р. – керівництво студентами Цимбал О.С., Mamka К., які посіли ІI місце у Міжнародному конкурсі студентських наукових робіт за напрямом «Менеджмент».

2019 р. – керівництво студентами Бражніковою Т.М., Почтовюк О.Б., які посіли ІI місце у Міжнародному конкурсі студентських наукових робіт за напрямом «Менеджмент».

Досвід співпраці із національними та міжнародними інституціями у сфері вищої освіти, освітніми проектами

Співпраця з Громадським об’єднанням «Агентство розвитку території міста Кременчука»

Співпраця із провідними підприємствами регіону (ПрАТ «Кредмаш», ПАТ «КВБЗ», ПрАТ «АвтоКрАЗ»).