МЕТОДИЧНА РОБОТА

Методична робота кафедри менеджменту спрямована на забезпечення необхідними методичними матеріалами усіх дисциплін, що ведуться викладачами відповідно до закріпленого навантаження. Навчально-методичний комплекс дисципліни включає: силабус, навчальну, робочу програму, методичні вказівки щодо практичних, лабораторних або семінарських занять, виконання курсових та контрольних робіт, а також самостійної роботи студентів. Комплекс навчально-методичного забезпечення ОП є змістовним, оновлюється з урахуванням змісту підготовки, проходять обговорення на засіданнях кафедри, методичною комісією, чим досягаються визначені ОП цілі та програмні результати навчання.