Місія та досягнення

Місія кафедри менеджменту полягає у продукуванні якісного менеджменту в організаціях України та за її межами через інновації і досягнення науки і освіти та підготовки висококваліфікованих, конкурентоспроможних, інтегрованих в науково-освітній простір фахівців зі спеціальності 073 “Менеджмент”, здатних провадити організаційно-управлінську, інформаційно-аналітичну, консультаційну, науково-дослідницьку роботу в організаціях різних видів економічної діяльності на високому професійному рівні.

Стратегічною метою кафедри менеджменту є забезпечення викладання навчальних дисциплін на високому теоретичному і методичному рівні, з урахування сучасного етапу розвитку управлінської науки та врахуванням вимог роботодавців; проведення наукової, навчальної, методичної, виховної роботи з метою надання освітніх послуг, що відповідають стандартам вищої освіти; формування конкурентоспроможного фахівця через здобуття молоддю необхідних культурологічних та професійних компетентностей.

Складові конкурентоспроможності кафедри: професійність, досвід та креативність викладачів; активність та наполегливість студентів; співпраця з професійними організаціями та роботодавцями.

Конкурентною перевагою бакалаврських та магістерських програм кафедри менеджменту є їх практичне спрямування та гнучкість відповідно до змін економічного середовища, вимог сьогодення; якісна підготовка кваліфікованих фахівців-управителів для різних секторів економіки та державної влади; вміння випускниками застосовувати отримані теоретичні та методичні знання в умовах реальної економіки.

Мета діяльності:

• забезпечити високу якість надання освітніх послуг на засадах студентоцентрованого навчання та максимального забезпечення можливості отримання студентами першого місця роботи завдяки врахуванню вимог та очікувань потенційних роботодавців, а також постійного підвищення наукового, навчально-методичного та професійно-педагогічного рівня професорсько-викладацького корпусу факультету;

• посилити теоретичну та професійну підготовку випускників та сформувати в них унікальні компетентності в умовах зростаючої конкуренції на ринку освітніх послуг за рахунок запровадження освітніх програм нового покоління, які є конкурентними в сучасному європейському просторі вищої освіти та відповідають запитам стейкхолдерів;

• сформувати у студентів професійно орієнтовану іншомовну комунікативну компетентність відповідно до загальноєвропейських рівнів володіння іноземною мовою;

• забезпечити вихід на провідні позиції у світовій освітньо-професійній сфері та інтеграцію зі світовим науково-освітнім товариством, дбайливо зберігаючи національні та корпоративні досягнення, цінності і традиції, напрацьовані на кафедрах факультету та в університеті.

Досягнення викладачів кафедри менеджменту у 2015-2021 навчальному році

Визначено науково-педагогічні досягнення викладачів-науковців кафедри менеджменту та на честь 100-річного ювілею Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського та 29-річчя факультету економіки і управління (2021 р.) : вручено нагороди Національної академії педагогічних наук України, Вищої школи європейських та регіональних досліджень (Чеська республіка), Кременчуцької міської ради, Кременчуцького національного університету імені .Михайла Остроградського:

Досягнення та сумлінна праця викладачів кафедри були неодноразово відзначені Міністерством освіти і науки України, Національною академією педагогічних наук України, Виконавчим комітетом Кременчуцької міської ради, керівництвом Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського та інших закладів вищої освіти України – переглянути