НАУКОВО-ДОСЛІДНА РОБОТА ВИКЛАДАЧІВ КАФЕДРИ МЕНЕДЖМЕНТУ

Розвиток наукової складової є важливою часткою стратегії розвитку університету, що має на меті формування інтелектуальної еліти суспільства в економічні й сфері та формування висококваліфікованих фахівців за акредитованими спеціальностями.
 
Наукова діяльність викладачів, аспірантів та студентів кафедри менеджменту розглядається як цілісна система дослідницьких робіт, спрямованих на вивчення актуальних проблем.
 
Планування науково-дослідної роботи здійснюється у процесі складання плану роботи кафедри менеджменту на кожний календарний рік, де передбачаються усі види робіт, строки їх виконання і виконавці. В кінці року складається звіт про науково-дослідну роботу викладачів, аспірантів та студентів кафедри.
 
Під керівництвом завідувача кафедри проф. Хоменка М.М. в університеті сформовано наукову школу – «Реґіональне управління конкурентоспроможністю підприємств», проводяться наукові дослідження на провідних підприємствах Полтавського регіону.
 
Основними напрямами наукової роботи випускової кафедри менеджменту, що має значний досвід у проведенні наукових досліджень, за період з 2016 по 2020 роки є фундаментальні та прикладні дослідження викладачів та студентів кафедри за напрямами:
 
Регіональні аспекти публічного управління та адміністрування на сучасному етапі розвитку (керівник – д.е.н. Хоменко М.М.).
Дослідження інвестиційно-інноваційної діяльності машинобудівних підприємств в ринкових умовах господарювання (керівник – д.е.н. Хоменко М.М.).
Інноваційні підходи до управління вищою освітою в умовах євроінтеграції (керівник – д.е.н. Почтовюк А.Б.).
Стратегічне управління розвитком промислових підприємств регіону в ринкових умовах господарювання (керівник – д.е.н. Хоменко М.М.).
Управління конкурентоспроможністю підприємств регіону в трансформаційний період розвитку економіки (керівник – д.е.н. Хоменко М.М.).
Викладачі кафедри постійно ведуть роботу щодо пошуку та укладання договорів на виконання науково-дослідних робіт, що фінансуються за кошти замовика, але ця робота ускладнилася в зв’язку із фінансовою кризою.
 
За період з 2016 по 2020 роки було здійснено науково-дослідні роботи за рахунок коштів замовників:
 
Соціологічні дослідження стану розвитку підприємництва у місті Кременчуці Полтавської області» (договір № 342/16- Маркетинг-Менеджмент-МВ від 31 травня 2016 р.)
Соціологічне дослідження щодо визначення напрямків розвитку соціальної/благодійної діяльності компаній Ferrexpo у місті Горішні Плавні Полтавської області (договір № 392/17- «Менеджмент» – ПрАТ «Полтавський ГЗК» від 05 вересня 2017 р.; ДР № 0219U101340).
Проведення соціологічних досліджень щодо стану розвитку підприємництва у місті Кременчук» (договір № 377/17 — Менеджмент-МВ-ФПП від 20 червня 2017 р.; ДР № 0119U102882).
Оптимізація організаційної структури управління та розробка посадових інструкцій у ТОВ «Кредмаш Сервіс» (договір №433/19 – Менеджмент – Кредмаш сервіс від 01.02.2019 р.; ДР № 0120U101355).
Розробка стратегії соціально-відповідального маркетингу та комплексу засобів просування Торгового Дому «Бордо» (договір №463/20 – Менеджмент — ФОП від 01.08.2020 р.).
Бізнес-планування та створення стартапів як складова сучасного підприємництва» (договір №483/20 – Менеджмент — ФПП від 01.10.2020 р.)
За період з 2016 по 2020 роки кафедрою «Менеджмент» було надано наступні платні послуги:
 
Проведення семінару-тренінгу на тему: «Основи підприємництва» (договір № 2-27/97/17- Менеджмент-МВ від «03» квітня 2017 р.).
Проведення семінарів-тренінгів на тему: «Основи підприємництва» (договір №2-23/57/18- Менеджмент-МВ від «15» березня 2018 р.).
Проведення семінарів-тренінгів на тему: «Інклюзивний розвиток соціального підприємництва» (договір №2-23/56/18- Менеджмент-МВ від «02» травня 2018 р.).
Проведення семінарів-тренінгів на тему: «Сучасне підприємництво та перспективи розвитку соціального підприємництва» (договір №2-06/95- Менеджмент-МВ від «15» травня 2018 р.).
Результати наукових досліджень знаходять своє відображення в монографіях, посібниках, наукових статтях, у доповідях на конференціях та щорічному звіті за внутрішньовузівською тематикою.
 
З 2017 в складі ради із захисту кандидатських дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук зі спеціальностей — 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) 08.00.07 – Демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика проф. Почтовюк А.Б., проф. Хоменко М.М.
 
Вісник Кременчуцького національного університету входить до переліку фахових, де професори Почтовюк А.Б., Хоменко М.М. є членами редакційної ради.
 
Професор Почтовюк А.Б. входить до складу редколегій фахових видань, міжнародних журналів «AUSPICIA». – Vysoká škola evropských a regionálních studií, o. p.s.(VŠERS) v Českých Budějo-vicích (Česká republika), Prace naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wroclawiu “Kryzys finansowy a programowanie rozwoju jednostek przestrzennych”. – Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wroclawiu (Польща).
 
На кафедрі постійно підвищують якісні характеристики викладацького складу. Так, в 2020 році захистив докторську дисертацію на тему: «Формування регіональних кластерів в умовах розбудови інтеграційних процесів» зі спеціальності 08.00.05 – розвиток продуктивних сил і регіональна економіка та здобув науковий ступінь доктора економічних наук к.е.н. Буряк Є.В. В 2020 році захистила кандидатську дисертацію зі спеціальності 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) на тему: «Соціо-екологічна діагностика діяльності промислового підприємства» старший викладач Семеніхіна Вікторія Вікторівна.
 
Наукове консультування аспірантів на кафедрі менеджменту здійснюють:
 
Хоменко Микола Макарович, доктор економічних наук, професор кафедри менеджменту (у складі комісій із прийому аспірантів),
Почтовюк Андрій Борисович, доктор економічних наук, професор кафедри менеджменту (безпосереднє керівництво аспірантами спеціальності 073 «Менеджмент» — Рубан Б.В., Синєгіна Н.В, спеціальність 051 «Економіка» — Кривенко І.Г.). Всі аспіранти денної форми навчання.
Викладачі кафедри «Менеджменту» проф. Почтовюк А.Б., проф. Хоменко М.М. є членами спеціалізованої вченої ради К 45.052.02 щодо захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю – 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)», 08.00.07 – демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика.
 
Наукове товариство студентів працює на кафедрі менеджменту з 2005 року. Активно приймають участь у науково – дослідній роботі близько 65% студентів управлінських спеціальностей. Наукове студентське товариство працює за чотирма напрямами: «Менеджмент», «Управління персоналом», «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності», «Публічне адміністрування». На засіданнях гуртка наукового студентського товариства «Проблеми сучасного менеджменту в трансформаційний період економіки» були заслухані доповіді в яких відображались результати проведених наукових досліджень на конкретних промислових підприємствах та організаціях різних форм власності міста Кременчука.
 
Результати виконаних науково-дослідних робіт, що виконано кафедрою «Менеджмент», знайшли практичне застосування на різних етапах управління підприємствами, а також при створенні нових організаційних структур підприємств, здатних ефективно функціонувати в умовах ринку. Наукові дослідження тісно пов’язані з навчальним процесом для якого визнаними є напрями: управління, економіка, організація виробництва, маркетинг. Основним завданням кафедри менеджменту є забезпечення підготовки висококваліфікованих фахівців, які б були конкурентоспроможними в сучасних умовах розвитку країни.