ОПП

Концептуально підготовка фахівців з менеджменту за денною та вечірньою формами навчання започаткована на кафедрі економіки та організації виробництва Кременчуцької філії Харківського політехнічного інституту вперше у місті Кременчук та регіоні з 1992 року.

Освітньо-професійна програма (ОПП) спеціальності «Менеджмент» підготовки фахівців першого (бакалаврського) рівня вищої освіти впроваджена у Кременчуцькому національному університеті імені Михайла Остроградського впродовж 20016-2017 років з огляду на реформу в системі вищої освіти.

Починаючи з 2018 року, освітні програми з менеджменту враховують вимоги стандарту вищої освіти за спеціальністю 073 «Менеджмент» галузі знань 07 «Управління та адміністрування» для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти (Наказ Міністерства освіти і науки України від 29.10.2018 р. № 1165 (05.12.2018 р. № 1338 (зміни)) (https://mon.gov.ua/storage/app/media/vishcha-osvita/zatverdzeni%20standarty/12/21/073-menedzhment-bakalavr.pdf)).

У процесі розробки освітньої програми постійно враховуються експертна оцінка стейкхолдерів та наукової спільноти, що сприяє виробленню студентоорієнтованого навчання, людиноцентристського підходу в системі «влада – бізнес – громада», формуючи базові навички дієвого та соціально-орієнтованого використання методів менеджменту в діяльності підприємств та організацій різних форм власності.