Почтовюк Андрій Борисович

Посада: декан факультету економіки і управління, професор кафедри менеджменту
 
Науковий ступінь: доктор економічних наук
 
Вчене звання: професор
Відмінник освіти і науки України
Стаж роботи в ЗВО – 25 років
 
Контактні дані:

Адреса електронної пошти: andrey.pochtovyuk@gmail.com

Адреса електронної пошти кафедри менеджменту КрНУ: kafmanagmkrnu@gmail.com

Телефони: +38(099)0808204; +38(097)4822947

 Основні навчальні курси викладача:

 • Психологія управління та управлінське консультування;
 • Психологія управління та лідерство;
 • Організація наукових досліджень та наукова етика;
 • HR-менеджмент

Освіта

 1. Московський державний технічний університет ім. М. Е. Баумана, 1992 р., спеціальність «Технологія машинобудування», кваліфікація «інженер-механік».
 2. Кременчуцький філіал Харківського державного політехнічного університету, 1996 р., спеціальність «Менеджмент у виробничій сфері», кваліфікація «менеджер-економіст».
 3. Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського, 2015 р., спеціальність «Комп’ютерні системи та мережі», кваліфікація «інженер з комп’ютерних систем».
 4. Кандидат наук з державного управління (00.04 – Місцеве самоврядування). Тема дисертації: «Формування системи підготовки кадрів державних службовців: регіональний аспект», диплом ДК №016836 від 11.12.2002 р.
 5. Доцент кафедри менеджменту, Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського, атестат 02ДЦ №014640 від 16.06.2005 р.
 6. Доктор економічних наук (08.00.07 – демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика). Тема дисертації: «Методологічні засади реформування управління сферою вищої освіти», диплом ДД №004220 від 28.04.2015 р.
 7. Професор кафедри менеджменту і туризму, Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського, атестат 12ПР №011212 від 15.12.2015 р. 
 8. Академік Академії економічних наук України зі спеціальнсті “Менеджмент” (27.09.2021 р. № 1125)

Сертифікат про володіння англійською мовою (рівень В2); UA1225 від 08.2019 р. Test ID: H111225UA.

Публікаційна діяльність

Почтовюк А.Б. має більше 180 індивідуальних та колективних наукових праць, серед яких 3 навчальні посібники, 7 монографій; наукові публікації у періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз даних Scopus та Web of Science; наукові публікації в інших міжнародних виданнях; наукові публікації у фахових виданнях України.

Вибрані наукові публікації:

Навчальні посібники, монографії

 1. Загірняк М.В., Почтовюк А.Б. Психологія управління: підручник.\ 2-ге вид., переробл. і доповн. Комсомольск: СВД Олексієнко В. В., 2022. 291 с.: іл. (Рекомендовано МОН України як підручник для студентів закладів вищої освіти, аспірантів, викладачів, науковців, які досліджують психологічні проблеми менеджменту, а також фахівців у галузі управління та ділової психології)
 2. Pochtovyuk A., J. DUšEK, a kol. Ensuring sustainable development of enterprise by increasing the efficiency of its resource potential. Politiky a strategie pro regionální a udržitelný rozvoj v místním kontextu. 1. vyd. České Budějovice: Vysoká  škola evropských a regionálních studií, 2021. 207 s. ISBN 978-80-7556-103-9. особ. внесок – kap. 1.5, s. 60–70. (Чехія)
 3. Pochtovyuk A., Zakharova O. Role of higher education in activating the processes of accumulation of human capital. Vybrané aspekty regionálního rozvoje. 1. vyd. České Budějovice: Vysoká škola evropských a regionálních studií, 2021. kap. 6. рр. 58-73. ISBN 978-80-7556-082-7. (Чехія)
 4. Почтовюк А.Б., Сухомлин Л. В., Бачкір І. Г. Стратегічна фінансова стійкість підприємств як чинник забезпечення конкурентоспроможності в умовах євроінтеграційних процесів. Європейська інтеграція: пріоритети стратегічного розвитку національного господарства України: колективна монографія / за заг. ред. А. Б. Почтовюк. Кременчук : Видавець СВД Олексієнко В. В., 2020. 358 с. Розд..4.9. С. 234‑246.
 5. Почтовюк А.Б., Сакун Л.М., Мажаренко К.П. Шляхи підвищення міжнародної конкурентоспроможності України в умовах впливу глобального середовища. Європейська інтеграція: пріоритети стратегічного розвитку національного господарства України: колективна монографія / за заг. ред. А.Б. Почтовюк. Кременчук : Видавець СВД Олексієнко В. В., 2020. 358 с. Розд. 5.6. С. 304-319.
 6. Почтовюк А.Б., Вєдєніна Ю.Ю., Різніченко Л.В. Формування господарських рішень у процесі управління конкурентоспроможним асортиментом продукції. Європейська інтеграція: пріоритети стратегічного розвитку національного господарства України: колективна монографія / за заг. ред. А.Б. Почтовюк. Кременчук : Видавець СВД Олексієнко В. В., 2020. 358 с. Розд. 5.7. С. 321-337.
 7. Почтовюк А.Б. Вища освіта: методологічні основи раціональності управління: монографія. Комсомольск: СВД Олексієнко В.В., 2014. 444 с.
 8. Загірняк М.В., Почтовюк А.Б. Управління персоналом: навч. посіб. Харків: Друкарня Мадрид, 2014. 248 с. (Рекомендовано МОН України як навчальний посібник для студентів ВНЗ).
 9. Почтовюк А., Гладунов О., Дейнега І., Дейнега О., Крикавський Є., Микитин Т. Маркетинг: навч. посіб.; вид. 2-ге. Рівне: Волинські обереги, 2013. 336 с. (Рекомендовано МОН України як навчальний посібник для студентів ВНЗ).
 10. Загірняк М.В., Почтовюк А.Б. Психологія управління: навч. посібник. Харків: Точка, 2011. 194 с. (Рекомендовано МОН України як навчальний посібник для студентів ВНЗ)
 11. Почтовюк А.Б. Загорянська О.Л., Карлик Ю.Ю. Регіональне управління конкурентоспроможністю місцевих підприємств: монографія. Кременчук: Християнська зоря, 2006. 241 с.

Наукові публікації у періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз даних, рекомендованих МОН, зокрема Scopus або Web of Science Core Collection

 1. Pochtovyuk A., Zaika K,, Pryakhina K., Kushch O. (2022) Formation of Human Resources within an Enterprise under Conditions of Globalization Changes. SHS Web Conf., vol. 135, 01020. https://www.shs-conferences.org/articles/shsconf/abs/2022/05/shsconf_eccw2022_01020/shsconf_eccw2022_01020.html  (Web of Science)
 2. Pochtovyuk A., Zaika K., Buriak I. Formation of resource potential management mechanism at industrial enterprise. 2021 IEEE International Conference on Modern Electrical and Energy Systems (MEES), 2021, pp. 1-5, DOI: 10.1109/MEES52427.2021.9598737 (Scopus)
 3. Pochtovyuk A., Semenykhina V., Onyshchenko O., Shvets H. Introduction of Energy Efficient Technologies of Amalgamated Territorial Communities as a Basis of Energy Independence. 2021 IEEE International Conference on Modern Electrical and Energy Systems (MEES), 2021, 21-24 September 2021. DOI: 10.1109/MEES52427.2021.9598667  URL: https://ieeexplore.ieee.org/abstract/document/9598667   (Scopus)
 4. Pochtovyuk A., Latyshev K., Zaika K. (2020) Resource Potential as a Key Factor of Ukrainian Mining Enterprises Competitive Position. Innovative Economic Symposium 2020. Stable Development in Unstable World. SHS Web of Conferences 91, 01017 (2021) IES 2020 URL: https://doi.org/10.051/shsconf/20219101017 (Web of Science).
 5. Pochtovyuk A., Pryakhina K., Bilyk M. and Napkhonenko N., Formation of Organizational and Managerial Competence of Electrical Engineers, 2020 IEEE Problems of Automated Electrodrive. Theory and Practice (PAEP), Kremenchuk, Ukraine, 2020, pp. 1-4. DOI: 10.1109/PAEP49887.2020.9240862.(Scopus).
 6. Pochtovyuk A., Buriak I., Buriak M. and Zakharova O. High Engineering Education as a Component of the System of Human Capital Development, 2020 IEEE Problems of Automated Electrodrive. Theory and Practice (PAEP), Kremenchuk, Ukraine, 2020, pp. 1-5, DOI: 10.1109/PAEP49887.2020.9240907. (Scopus).
 7. Napkhonenko N., Karayeva M., Moloshtan D. and Pochtovyuk A. Theoretical Basis for Assessing the Quality of Freight Forwarding Services of the Terminal, 2020 IEEE Problems of Automated Electrodrive. Theory and Practice (PAEP), Kremenchuk, Ukraine, 2020, pp. 1-4, DOI: 10.1109/PAEP49887.2020.9240829. (Scopus).
 8. Pryakhina, K., Pochtovyuk, A. (2020). Scientific instrumentarium for diagnostics of staffing at the Ukrainian machine-building enterprises: marketing approach. In SHS Web of Conferences.Vol. 73, p. 01022. EDP Sciences. https://www.shs-conferences.org/articles/shsconf/abs/2020/01/shsconf_ies_2019_01022/shsconf_ies_2019_01022.html (Web of Science).
 9. Pochtovyuk A., Pryakhina K. Increase in Use Values of Future Engineers through the Education Technology Trends Implementation.  (2019) IEEE International Conference on Modern Electrical and Energy Systems (MEES), Kremenchuk, Ukraine, 2019, pp. 454-457. DOI: 10.1109/MEES.2019.8896394.(Scopus).
 10. Kratt O., Pochtovyuk A., Trunina I., Pryakhina K. (2019) Marketing Positions of Kremenchuk Industrial Center in International Markets. In SHS Web of Conferences, 2019, Vol. 67. p. 01006.https://www.shs-conferences.org/articles/shsconf/abs/2019/08/shsconf_NTI-UkrSURT2019_01006/shsconf_NTI-UkrSURT2019_01006.html (Web of Science)
 11. Pochtovyuk A., Semenikhina V., Onyshchenko O., Ruban B., The formation and development of social responsibility of business: Ukrainian experience in a context of decentralization. SHS Web of Conferences: EDP Sciences. 30 January 2019. Vol. 61. Innovative Economic Symposium 2018. Milestones and Trends of World Economy (IES2018). https://doi.org/10.1051/shsconf/20196101018.pdf (Web of Science).
 12. Pochtovyuk A., Semenikhina V. Business relations between Ukraine and China: development options. SHS Web of Conferences. Issue 39, 01022 (2017). p. 01019 DOI: 10.1051/shsconf/20173901022   URL: https://www.shs-conferences.org/articles/shsconf/pdf/2017/07/shsconf_ies2017_01022.pdf (Web of Science).
 13. Pochtovyuk A., Zagirniak D. and Pryakhina K. The Problems of Training of Highly Skilled Engineers in Ukraine in the Context of International Tendencies. 2017 International Conference «Modern Electrical And Energy Systems. Kremenchuk Mykhailo Ostrohradskyi National University, Ukraine, November 15-17, 2017. рp. 340-344. DOI: 1109/MEES.2017.8248927   (Scopus)
 14. Pochtovyuk, A.B. Management rationality mechanism formation in higher education (2015) Actual Problems of Economics, 169 (7), pp. 291-297. URL:   https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-84959359669&partnerID=40&md5=b0193bbae662c1563d2c8196a287e74e (Scopus)
 15. Pochtovyuk, A.В. The rule of successful state regulation of higher education development (2015) Economic Annals-XXI, 3-4 (1), pp. 117-120. URL:  https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-84939510336&partnerID=40&md5=2a985eda5d182b200443fffac9b22e30  (Scopus)

Наукові публікації в інших міжнародних виданнях

 1. Pochtovyuk A., Zaika K. Scientific tools for assessing the resource potential of industrial enterprises in Ukraine. Biblioteka Regionalisty. Regional Journal, №21 (2021), pp. 111-123 (Польща)
 2. Pochtovyuk A. Modern Higher Education: Tendency Of Development Of Cooperation Among Ukraine And The European Union. Současné výzvy a trendy ve vzdělávání / Marie Hesková a kol. České Budějovice: Vysoká škola evropských a regionálních studií, 14.03-15.03.2019, z.ú., 2019. kap. 3. рр. 27-37.
  https://docplayer.cz/128887691-Ceske-budejovice-pod-zastitou-hejtmanky-jihoceskeho-kraje-mgr-ivany-straske-a-primatora-statutarniho-mesta-ceske-budejovice-ing.html
 3. Pochtovyuk A., Bilyk M., Pryakhina K. Prace naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wroclawiu «Spatial Economy of the 21st Century. Quality of life in urban areas», Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wroclawiu, 2018. № 502. P. 1–10.
 4. Pochtovyuk A., Bilyk M. Tendency and prospects assessment for the development of “green energy” in the conditions of sustainable development // Prace naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wroclawiu «Spatial Economy of the 21st Century. Quality of life in urban areas», edited by A. Zakrzewska-Pуіtorak, P. Hajduga, M. Rogowska.  Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wroclawiu, 2018. № 502. C. 1-10.
 5. Pochtovyuk A., Pryakhina K. “Green Tariff” as the Economic Mechanism of Stimulation of Green Energy. International Scholarly Conference “Sustainable development IX – Europe of freedom, Security and Law’’. Ceske Budějovice: College of European and Regional Studies. Czech Republic, 12th – 13 th April 2018, pp. pp. 73 – 80. 
  https://vsers.cz/wp-content/uploads/2018/12/Sbornik_2018.pdf
 6. Pochtovyuk A., Bilyk M., Pryakhina K. Junior specialist in the system of human resourcing: institutional and resource bases of formation // Role of Higher Education Institutions in Society: Challenges, Tendencies and Perspectives [online journal], ALYTAUS KOLEGIJA University. 2017. pp. 213-217.(ISSN 2029-9311).
 7. Pochtovyuk A., Rationality of the state in development of the higher education system in Ukraine in the condition of the sustainable development. Journal of Quality and Environmental Studies. Volume 1, Issue 1, 2016 pp. 32-40.

Наукові публікації у виданнях, включених до переліку наукових фахових видань України

 1. Почтовюк А.Б., Семеніхіна В.В., Комсомольський М.Г. Особливості та функції професійної мотивації персоналу сучасного підприємства. Економічний простір: Збірник наукових праць.  № 176.  Дніпро: ПДАБА, 2021, С. 120-123. DOI: https://doi.org/10.32782/2224-6282/176-21
 2. Почтовюк А.Б., Семеніхіна В.В. Роль наукової етики в сучасних економічних дослідженнях. Ефективна економіка: науковий журнал електронне фахове видання. № 1, 2021. http://www.economy.nayka.com.ua/pdf/1_2021/13.pdf
 3. Почтовюк А.Б., Семеніхіна В. В. HR–менеджмент та можливості його використання для професійного розвитку персоналу. Економічний простір: Збірник наукових праць. № 160. Дніпро: ПДБА, 2020. С.103-107.
 4. Почтовюк А.Б., Пряхіна К.А. Цимбал О.С. HR–менеджмент у системі антикризового управління підприємств. Таврійський науковий вісник. Серія: Економіка: Науковий журнал. Вип. 3. 2020. С. 95-103.
 5. Почтовюк А., Бондаренко А. Аналіз стратегії сталого розвитку міста Кременчука. Вчені записки ТНУ імені В. І. Вернадського. Серія: Економіка і управління. Том 31, Вип. 3, 2020. С. 44-50.
 6. Почтовюк А.Б., Бражнікова Т.М. Удосконалення системи управління закупівельною логістикою на підприємствах машинобудування. Вісник ОНУ ім. І.І. Мечников. Вип. 3(82), 2020. С. 56-60.
 7. Почтовюк, А. Б., Заїка, К. О. Аналіз соціально-психологічних аспектів мотивації персоналу металургійного підприємства. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Економічні науки», 2020, №39. C. 60-64.
 8. Почтовюк, А. Б., Ткач О. Ю. Фінансовий потенціал в контексті стійкого розвитку на прикладі машинобудівного підприємства ПрАТ «Кредмаш». Ефективна економіка: науковий журнал електронне фахове видання. № 10, 2020 : http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=8272 DOI: 10.32702/2307-2105-2020.10.150
 9. Почтовюк А.Б., Рубан Б.В. Корпоративна соціальна відповідальність як основа сталого розвитку підприємств. Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського. Кременчук: КрНУ, 2018. Випуск 2/2018 (109). С. 100-105.
 10. Почтовюк А.Б., Кратт О.А., Пряхіна К.А. Специфіка кадрового забезпечення машинобудівних підприємств Вісник Одеського національного університету. Економічні науки: науковий журнал. Одеса: Одеський національний університет імені І.І. Мечникова, 2017. Вип. 1 (54). Т.22. C. 67-71.
 11. Pochtovyuk A., Martynenko M., Semenihina V. The local self-government authorities role in activation of foreign economic activity of the enterprises. Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського.  Кременчук: КрНУ, 2017. Вип. 2/2017(103), част. C. 17-25.
 12. Pochtovyuk A., Pryakhina K.A. Assessment of methods of ensure professional and qualification appropriateness of personnel. Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського.  Кременчук: КрНУ, 2016. Вип. 3/2016(98), част. C. 44-48. 
 13. Почтовюк А.Б. Фінансове забезпечення інноваційної діяльності підприємств у сучасних умовах. Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі: Економічні науки.  Полтава: ПУЕТ, 2016. № 3(75). C. 133-140. 
 14. Почтовюк А.Б. Оцінка інноваційного потенціалу країн східного сусідства: емпіричне дослідження. Східна Європа: економіка, бізнес та управління: електронне наукове фахове видання. Д : ДВНЗ «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури», 2016. В. № 4/2016. URL:http://www.easterneurope-ebm.in.ua/index.php/4-2016-ukr
 15. Почтовюк А.Б. Фінансовий потенціал інноваційного розвитку підприємств. Економіка. Фінанси. Право: Щомісячний інформаційно-аналітичний журнал. Київ: ТОВ «Міжнародний бізнес центр»; Аудиторська фірма «Аналітик», 2016. №10/3’2016. С. 16-20.
 16. Почтовюк А.Б. Основні передумови реформування сфери вищої освіти. Актуальні проблеми розвитку економіки регіону: науковий журнал. Івано-Франківськ: ДВНЗ «Вид-во Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника», 2015. Вип.11. Т.1. C.147-151.
 17. Почтовюк А.Б. Правило успішного регулювання державою розвитку сфери вищої освіти. Економічний часопис: науковий журнал. К: Інститут суспільної трансформації, 2015. № 3-4(1). C.117-120.
 18. Почтовюк А.Б. Раціональність функціонування вищих навчальних закладів. Глобальні та національні проблеми економіки [електронне наукове фахове видання]. М. : Миколаївський національний університет імені В.О. Сухомлинського, 2015. № 5(травень 2015р.). URL: http://www.global-national.in.ua/vipusk-5-2015/
 19. Pochtovyuk A. Rationality of higher education management: professional and qualification asspect/ Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського. Кременчук: КрНУ, 2015. Випуск 3/2015 (92). Ч.2. C. 68-71.
 20. Почтовюк А.Б. Алгоритм дослідження раціональності управління вищою освітою: метод ранжування. Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського: Економічні науки. Миколаїв: МНУ ім. В.О. Сухомлинського, 2015. № 1(4), червень C.17-20.
 21. Почтовюк А.Б. Оптимістичний сценарій прогнозування пропозиції фахівців на ринку праці Полтавщини. Науковий вісник Херсонського державного університету: Економічні науки. Херсон: ХДУ, 2015. Вип. 11. Ч.5 – C.98-102.
 22. Почтовюк А.Б. Оптимістичний сценарій Формування механізму раціональності управління вищою освітою. Актуальні проблеми економіки: науковий економічний журнал. К: ВНЗ «Національна академія управління», 2015. №7(169) C. 291-297.
 23. Почтовюк А.Б., Кратт О.А. Соціально-відповідальна поведінка. Науковий вісник Буковинського державного фінансово-економічного університету. Економічні науки: збірник наукових праць; у 2-х частинах. Чернівці: БДФЕУ, 2015. Вип. 28. Ч.1. C. 240-249.
 24. Почтовюк А.Б., Кратт О.А., Пряхіна К.А. Кадрове забезпечення підприємства: маркетинговий підхід. Економічний форум: Науковий журнал Луцького національного технічного університету. Луцьк: ЛНТУ, 2015. Вип. 4/2015. С. 352–358.
 25. Почтовюк А.Б. Соціальне прогнозування ринку праці Полтавщини: реалістичний сценарій Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту. Чернівці: ЧТЕІ КНТЕУ, 2015. Вип. IІІ (59). С. 67–76.
 26. Pochtovyuk A., Pryakhina K. Entities of sphere of higher education: evaluation of rationality. Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського. Кременчук: КрНУ, 2015. Вип. 6 (95). Ч. 2 С. 90-95.

Авторські свідоцтва

Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 107720 від 01.09.2021

Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 113704 від 12.07.2022

Участь у міжнародних конференціях

 1. IEEE International Conference on Modern Electrical and Energy Systems (Kremenchuk, 2019, 2021)
 2. IV-Х Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні питання управління сталим розвитком у сучасному суспільстві: проблеми та перспективи» (м. Кременчук, 2015–2021 рр.)
 3. IEEE International Conference on Problems of Automated Electrodrive. Theory and Practice (PAEP) (Kremenchuk, 2020)
 4. 12-13 квітня 2019 р. міжнародна наукова конференція «Sustainable Development IX. – Europe of Freedom, Security and Law», проведена Коледжем європейських та регіональних досліджень у м. Чеське-Будейовіце – Сертифікат підтвердження про активну участь професору, доктору економічних наук Андрію Почтовюку;
 5. The Innovative Economic Symposium 2019», (Ceske Budejovice, (Czech Republic), 2019)
 6. XV Міжнародна транспортна інфраструктура, індустріальні центри та корпоративна логістика (Харків, 2019)
 7. XV науково-практична міжнародна конференція (Харків: УкрДУЗТу, 2019 р.)
 8. Міжнародна конференція «Modern Electrical and Energy Systems» (м. Кременчук, 2017 р.)
 9. Міжнародна наукова конференція «sustainable development – Europe in time of reforms» (м. Чеське Будейовіце (Чехія), 2017 р.)
 10. ХVІІ Міжнародна науково-практична конференція «Ідеї академіка В.І. Вернадського та проблеми сталого розвитку освіти і науки» (м. Кременчук, 2017 р.)
 11. Міжнародна наукова конференція «Vybrané ekonomické problémy regionu střední a východní Evropy» (м. Чеське Будейовіце (Чехія), 2016 р.)
 12. ХXІІI Міжнародна науково-практична конференція «Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров’я» (м. Харків, 2015 р.)

Наукове керівництво (консультування) здобувача, який одержав документ про присудження наукового ступеня:

Латишев К.О. на тему «Підвищення міжнародної конкурентоспроможності продукції автобудівного підприємства», 2013 р. (08.00.04) (диплом кандидата економічних наук ДК № 017640). 

Гранти, програми стажування (підвищення кваліфікації)

 1. Сертифікат про володіння англійською мовою (рівень В2); UA1225 від 08.2019 р. Test ID: H111225UA.
 2. Стажування у КП “КТУ імені Л.Я. Левітана” за напрямом “Організаційно-економічні механізми стратегічного розвитку підприємств в системі регіонального управління”, довідка №07-11/237, 27.05.2022 р. (2 кредити ЄКТС/ 60 год.) 
 3. Міжнародне стажування Online training course in «Business economics and management»(англ.) в Університеті Матея Бела (Словаччина) для педагогічних та науково-педагогічних працівників. Організатори – Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського (Україна) спільно з Університетом Матея Бела (Словаччина), 02.05.2022-02.06.2022 р. Сертифікат на 2,0 кредити ЄКТС/60 годин.
 4. Стажування у ПрАТ «Кредмаш» на тему «Застосування управлінських технологій HR-менеджменту з метою формування лідерських якостей керівників та професійного розвитку персоналу»; довідка, 03.12.2020 р. (3 кредити ЄКТС/ 90 год.)
 5. Педагогічне стажування у Департаменті освіти виконавчого комітету Кременчуцької міської ради на тему «Децентралізація управління в системі повної загальної середньої та професійно-технічної освіти (освітні та інформаційні технології, психолого-педагогічні навички, teaching skills, soft skills)»; довідка №01-30/2145, 20.11.2020 р. (1,8 кредити ЄКТС/54 год.)
 6. Стажування у відділі забезпечення діяльності керівництва Кременчуцького міськвиконкому «Управління підприємствами та організаціями в умовах інноватизації економіки України», довідка №01-85/1, 10.11.2020 р. (3,6 кредити ЄКТС/108 год.)
 7. Курси підвищення кваліфікації BYM online «Академічна доброчесність в університеті», сертифікат №040226, 04.11.2020 (0,03 кредити ЄКТС/ 1 год.)
 8. Стажування у КП «Кременчуцьке тролейбусне управління імені Л.Я. Левітана» на тему «Управління розвитком підприємств регіону в сучасних умовах господарювання: моделі та технології», довідка № 07-11/695, 23.09.2020 р. (1,9 кредити ЄКТС/ 56 год.)
 9. Участь в експортному форумі «Кременчук-текстильний – 2020» за темою «Експорт-2020 в умовах сучасних викликів для міжнародної торгівлі: стратегія, технології, якість, конкурентоспроможність, результативність», сертифікат, 06.08.2020 (1 кредит ЄКТС/ 30 год.)
 10. 10.04.2019-16.04.2019 р. в рамках програми 2018-2019 н.р. декан факультету економіки і управління професор, д.е.н. Почтовюк А.Б. прийняв участь в академічній мобільності в рамках програми Еразмус+, яка проходила на базі Вищої школи європейських і регіональних досліджень (м. Чеське Будейовіце, Чехія). Проведено ділові зустрічі, а також участь у міжнародній конференції та проводенні лекцій англійською мовою;
 11. Стажування Vysoká škola technická a ekonomická (České Budějovice, Чехія), сертифікат про стажування, «Global Projects Communication in Business, Technology and Society», 19.09.2018-18.03.2019, сертифікат (4 кредити ECTS)
 12. Стажування Vysoka skola evropskych a regionalnich studii (České Budějovice, Чехія), «Management and marketing», 01.10.2017-31.03.2018, сертифікат (4 кредити ECTS)
 13. Стажування у Кременчуцькому міськвиконкомі, «Діяльність органів місцевого самоврядування в умовах децентралізації влади», довідка №01-47/2386, 2018 р.
 14. Грант програми British Council in Ukraine «Building Quality Assurance System of Higher Education» в межах реалізації Програми розвитку лідерського потенціалу університетів України (Future Leaders Programme), 2015-2017 рр.
 15. Стажування Vysoka skola evropskych a regionalnich studii (České Budějovice, Чехія) на тему «Управління та маркетинг в сфері туризму», 2015 р.
 16. Стажування у Стопанска академія «Д.А. Ценов» (Болгарія) на тему «Бізнес управління», 2013 р.
 17. Грант програми Open World Program: Education (фінансується Конгресом США під керівництвом Центра лідерства «Відкритий світ» бібліотеки Конгресу, Американських рад з міжнародної освіти), Umpqua Community College, США, 2011 р. 

Робота у складі експертних рад, експерних комісій МОН, у експертизі конкурсних наукових (науково-технічних) проектів 

 • 2018-2020 рр. – експерт наукової ради МОН України, секції 17 «Економіка».
 • 2018 р. – голова експертної комісії щодо акредитації у Навчально-науковому професійно-педагогічному інституті Української інженерно-педагогічної академії.
 • 2011-2014 рр. – експерт Науково-методичної комісії з менеджменту і адміністрування підкомісії з управління у сфері економічної конкуренції (Додаток 5 Наказу МОН молоді спорту № 1364 від 25.11.2011).

Премії, нагороди, інші досягнення:

Членство в редакційних колегіях фахових видань 

 1. Член редакційної колегії журналу «Biblioteka Regionalisty». Вроцлавський університет економіки і бізнесу з 2016 р. – по теперішній час. URL: https://br.ue.wroc.pl/o-czasopismie/#komitet-redakcyjny
 2. Член редакційної колегії «Вісник КрНУ імені Михайла Остроградського» (з 2010 р. по теперішній час). URL: http://visnikkrnu.kdu.edu.ua/redakcia.php
 3. Член редакційної колегії журналу «AUSPICIA».  Vysoká škola evropských a regionálních studií, o. p.s.(VŠERS) v Českých Budějovicích (Česká republika), з 2008 р. по теперішній час.  URL: https://vsers.cz/wp-content/uploads/2019/08/Redakce.pdf

Участь у науково-дослідних проектах

 1. Науковий керівник госпдоговірної теми «Формування господарських рішень в умовах трансформації відкритої економіки України» (ДР № 0113U002178),
 2. Науковий керівник «Модернізація стратегії розвитку системи вищої освіти у контексті професійно-кваліфікаційної збалансованості ринку праці» (ДР № 0113U007592).
 3. Виконавець НДР «Управління конкурентоспроможністю підприємств регіону в трансформаційний період розвитку економіки» (ДР №0120U104972, 2019 р.).

Участь у атестації наукових працівників

З 2017-теперішній час – голова спеціалізованої вченої ради К 45.052.02 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальностями: 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)», 08.00.07 «Демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика».

Консультативно-дорадча та експертна діяльність

 1. Депутат Кременчуцької міської ради VII скликання.
 2.  Наукове консультування ТД “Бордо” шляхом проведення семінарів-тренінгів на тему “Управлінське консультування та підприємницькі ідеї” (Договір безоплатного надання послуг №57/2 від 25.10.2019 р.)
 3. Наукове консультування КП “Кременчуцьке тролейбусне управління імені Л.Я. Левітана шляхом проведення семінарів-тренінгів на тему “Психологічні технології роботи з персоналом” (Договір безоплатного надання послуг №343/27 від 20.10.2018 р.)
 4. Заступник голови комісії з питань промисловості, будівництва, підприємницької  діяльності, побутового, торговельного обслуговування та регуляторної політики при Кременчуцькій міській раді (з 2016 р. – 20.11.2020).
 5. Голова Наглядової ради Фонду підтримки підприємництва міста Кременчука (з 2016 р. – по теперішній час).
 6. Президент громадської організації «Агентство розвитку територій міста Кременчука»( з 2010 р – по теперішній час). 

Навчально-методичні комплекси

Досвід та професійні досягнення в освітній та методичній діяльності, внутрішньому забезпеченні якості вищої освіти засвідчуються наступним:

– участь у розробці тестових пакетів та критеріїв оцінювання для проведення поточного та підсумкового контролю знань студентів у системі онлайн тестування КрНУ;

– підготовка підручників та навчально-методичних комплексів з професійно-орієнтованих дисциплін (необхідно наголосити на вагомому внеску в методичне забезпечення навчального процесу, результатом якого є розробка понад 100 методичних праць з дисциплін, що викладаються кафедрою);

– досвід роботи з технічними засобами перевірки кваліфікаційних робіт студентів на академічний плагіат (зокрема, програма UNICHECK).

 1. Методичні вказівки щодо виконання лабораторних робіт з навчальної дисципліни «Інформаційні системи і технології» для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальності 075 – «Маркетинг» освітнього ступеня «Бакалавр». Кременчук: Видавничий відділ КрНУ, 2019. – 45 с. 
 2. Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни «Психологія управління» для студентів заочної форми навчання зі спеціальності  073 – «Менеджмент» за освітніми програмами «Менеджмент організацій і адміністрування», «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності» освітнього ступеня «Магістр». Кременчук: Видавничий відділ КрНУ, 2018. – 21 с.
 3. Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни «Психологія управління» для студентів заочної форми навчання зі спеціальності 073 – «Менеджмент» за освітніми програмами «Менеджмент організацій і адміністрування», «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності» освітнього ступеня «Магістр». Кременчук: Видавничий відділ КрНУ, 2018. – 24 с.
 4. Методичні вказівки щодо виконання практичних робіт з навчальної дисципліни «Планування розвитку громади» для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальності 281 – «Публічне управління та адміністрування» освітнього ступеня «Магістр» за освітньою програмою «Муніципальний менеджмент». Кременчук: Видавничий відділ КрНУ, 2017. – 29 с.

Керівництво студентами-учасниками/призерами Міжнародних та Всеукраїнських конкурсів наукових робіт, олімпіад, дипломних робіт:

 1. Керівництво студентом Вєлькіним Богданом Олеговичем, який посів  ІІІ місце у ІІ турі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт «Економіка природокористування та охорони навколишнього середовища» (2020 р.)
 2. Керівництво студентом Вєлькіним Богданом Олеговичем, який посів  ІІІ місце у ІІ турі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт «Економіка природокористування та охорони навколишнього середовища» (2019 р.)
 3. Керівництво студентом Шаповаловою Мариною Анатоліївною, яка посіла  ІІІ місце у ІІ турі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт «Економіка природокористування та охорони навколишнього середовища» (2016 р.) 

Організаційна робота

 1. Голова журі Міжнародного конкурсу студентських наукових робіт за спеціальністю «Менеджмент» на базі Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського.
 2. Організатор щорічної Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні питання управління сталим розвитком у сучасному суспільстві: проблеми та перспективи».
 3. Співорганізатор Міжнародної науково-практичної конференція молодих учених і спеціалістів «Актуальні проблеми життєдіяльності суспільства».
 4. Співорганізатор Міжнародної науково-практичної конференції «Ідеї академіка В. І. Вернадського та проблеми сталого розвитку регіонів».
 5. Співорганізатор Всеукраїнської наукової конференції за міжнародної участі «Актуальні питання забезпечення стійкого розвитку національного господарства», що відбуваються в Кременчуцькому національному університеті імені Михайла Остроградського. URL: http://www.kdu.edu.ua/new/nauk_rozrob.php.
 6. Співорганізатор Всеукраїнської наукової конференції «Сучасні теорія і практика менеджменту та бізнес-адміністрування», Черкаський державний технологічний університет). Режим доступу: https://chdtu.edu.ua/feu/km/news/item/7673-vseukrainska-naukova-konferentsiia-suchasni-teoriia-i-praktyka-menedzhmentu-ta-biznes-administruvannia?tmpl=component&print=1
 7. Співорганізатор Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю «Сучасні інформаційні технології в освіті та науці» Житомирський державний університет імені Івана Франка. URL: http://eprints.zu.edu.ua/22350/1/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0.PDF.
 8. 2015-2016 рр. – член журі ІІ етапу Всеукраїнської студентської олімпіади з дисципліни «Економічна теорія» на базі Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського.
 9. 2016-2017 рр. – член журі ІІ етапу Всеукраїнського конкурсу магістерських робіт зі спеціальності «Управління інноваційною діяльністю» на базі Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського.
 10. 2016 р. – член журі ІІ етапу Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт із напряму «Транспортні технології», секція «Економіка та управління на транспорті» на базі Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського.
 11. З 2017-2020 рр. – член програмного комітету та журі Міжнародного конкурсу студентських наукових робіт за напрямом «Менеджмент» на базі Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського. 

Досвід співпраці із національними та міжнародними інституціями у сфері вищої освіти, освітніми проектами 

 1. Договори про співпрацю між КрНУ (Україна) та  Вищою школою європейских і регіональних досліджень (м. Чеське Будейовице, Чеська республіка) та ін., в рамках яких отримано досвід навчальної, виховної та наукової діяльності в сфері підготовки студентів через ознайомлення з освітянськими системами.
 2. Угода про співпрацю із Університет Матея Бела в Банська Бистріца(Словаччина) (2019 р.)
 3. Угода про співпрацю із Алітуським університетом прикладних наук (2016 р.)
 4. Стажування у Umpqua Commyniti College, місто Розбург (штат Орегон, США), за програмою «Відкритий світ» (2010 р.), що надало можливість ознайомитись з особливостями функціонування системи освіти в США.
 5. Співпраця з Кременчуцьким центром міжнародних зв’язків та економічного розвитку міста ‑ «Інститутом розвитку Кременчука»; Полтавською торгово-промисловою палатою та ін.
 6. Співпраця з провідними підприємствами регіону (ПрАТ «Кредмаш», ПАТ «КВБЗ, ПрАТ «КЗТВ», КНПЗ ПрАТ «Укртатнафта», ПрАТ «КрКЗ», ПрАТ «АвтоКрАЗ»).