Різніченко Людмила Василівна

Посада: старший викладач кафедри менеджменту, провідний фахівець, секретар науково-методичної ради ФЕУ

Стаж роботи в ЗВО IV рівня акредитації – 23 роки

Контактні дані:
Адреса електронної пошти: rizlv19@gmail.com

Адреса електронної пошти кафедри менеджменту КрНУ: kafmanagmkrnu@gmail.com

Телефони: +38(05366)3-60-70, 38(097)25-39-814

Scopus ID: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=36069856700

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-9135-2911

Google Scholar https://scholar.google.ru/citations?user=mB7EHaMAAAAJ&hl=ru

Основні навчальні курси викладача:

 • Методи прийняття управлінських рішень
 • Стандартизація і сертифікація промислових товарів і послуг
 • Управління установами невиробничої сфери

Здійснення практичної підготовки студентів: економіко-організаційна та комплексна практика з фаху (на підприємствах міста Кременчука – ПрАТ «Кредмаш», ПАТ «КВБЗ», ПрАТ «АвтоКрАЗ», ТОВ «Ампер», ПрАТ «Полтавський гірничо-збагачувальний комбінат»)

 Освіта

Кременчуцький філіал Харківського державного політехнічного університету; 1997 р.; спеціальність «Менеджмент у виробничій сфері»; кваліфікація «менеджер-економіст»

Із 2020 р. навчання у Полтавському національному педагогічному університеті імені В. Г. Короленка за спеціальністю 014.09 Середня освіта (Інформатика) освітнього ступеня «Магістр»

 Публікаційна діяльність

Різніченко Л.В. має 115 публікацій, з них 50 наукового характеру, у т.ч. 35 у фахових виданнях, 3 монографії, 2 публікацій у виданнях, що індексуються у наукометричних базах даних Scopus

Вибрані наукові публікації:

Навчальні посібники, монографії

 1. Почтовюк А.Б., Вєдєніна Ю.Ю., Різніченко Л.В. Формування господарських рішень у процесі управління конкурентоспроможним асортиментом продукції. Європейська інтеграція: пріоритети стратегічного розвитку національного господарства України: колективна монографія ; ред. А. Б. Почтовюк. Кременчук : Видавець СВД Олексієнко В. В., 2020. Розд. 5.7. С. 305–321.
 2. Різніченко Л.В. Маркетингові дослідження машинобудування в умовах виходу на зовнішні ринки. Траєкторії розвитку економічних систем в сучасних умовах: колективна монографія; за ред. А.О. Касич, М.М. Хоменко. та ін. – Кременчук: Кременчуцька міська друкарня, 2014. С.73-76.
 3. Різніченко Л.В. Моделі інноваційного розвитку підприємств машинобудівного комплексу України. Економіка і управління: аналіз тенденцій та перспективи розвитку: колективна монографія; за ред. А.О. Касич. Кременчук: ТОВ «Кременчуцька міська друкарня», 2013. розд. 3.3. С.147-154.
 4. Різніченко Л.В.Конкуренція на ринку пасажирського вагонобудування .Актуальні питання розвитку економіки: теорія і практика: колективна монографія; за ред. А. О. Касич Кременчук: ТОВ «Кременчуцька міська друкарня», 2012. розд. 1.26. С .158-162

Наукові публікації у періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз даних, рекомендованих МОН, зокрема Scopus або Web of Science Core Collection

 1.  Riznichenko L., Khoma O. Innovation component formation in energy-efficient activity of an enterprise (2009) Actual Problems of Economics, 98 (8),  pp. 129-135 (Scopus)
 2. Druzhynina V., Riznichenko L. Export potential forecast for machine-building enterprises aiming at the increase of their competitiveness (2010). Actual Problems of Economics, 109 (7), pp. 246-252 (Scopus)

Наукові публікації у виданнях, включених до переліку наукових фахових видань України

 1. Sakun L., Viedienina Yu., Riznichenko L., Vielkin B., Alieksieienko A. Management of sales activities of the enterprise as an effective technology of entering international markets. Вісник Хмельницького національного університету: науковий журнал. Хмельницький: Хмельницький національний університет, 2020. № 4(282). С. 12-16.
 2. Вєдєніна Ю.Ю., Сакун Л.М., Різніченко Л.В., Коваленко М.П. Командний та індивідуальний коучинг як технологія стратегічного управління організацією. Економіка і організація управління: науковий журнал.Вінниця: Донецький національний університет імені Василя Стуса, 2020 № 3(39). С. 55-64.
 3. Sukhomlyn L., Sakun L., Riznichenko L., Bachkir I. The concept of quality management modeling in the context of structuring organizational problems. Вісник Хмельницького національного університету: науковий журнал. Хмельницький: Хмельницький національний університет, 2020. № 3(281). С. 152‒ DOI: 10.31891/2307-5740-2020-282-3-29.
 4. Вєдєніна Ю.Ю., Мажаренко К.П., Різніченко Л.В. Контролінг як ефективний інструмент управління витратами при оптимізації внутрішніх резервів машинобудівного підприємства Інфраструктура ринку : електронне наукове фахове видання.Одеса: Причорноморський науково-дослідний інститут економіки та інновацій. 2020. № 45. С. 72-79.
 5. Сакун Л.М., Сухомлин Л.В., Різніченко Л.В., Вєлькін Б.О. Реінжиніринг бізнес-процесів як сучасний метод управління стратегічними змінами на підприємстві.Економіка і організація управління: науковий журнал. Вінниця: Донецький національний університет імені Василя Стуса, 2020. № 2 (38). С. 81-97.
 6. Різніченко Л.В., Лисич В.В., Бабич А.О. Вплив факторів внутрішнього і зовнішнього середовища на формування ефективної стратегії розвитку промислового підприємства. Економічний форум: науковий журнал. Луцьк: Луцький національний технічний університет, 2018. № 3. С. 152-160.
 7. Сухомлин Л.В., Різніченко Л.В., Орлова К.О. Забезпечення сталої конкурентної позиції підприємства за рахунок ефективного управління його ресурсним потенціалом. Проблеми системного підходу в економіці. Економічні науки. Київ: Національний авіаційний університет, 2018. Вип. 3(65)/2018. Ч.1. С. 109–115.
 8. Сакун Л.М., Різніченко Л.В., Вєлькін Б.О. Перспективи розвитку ринку біогазу в Україні та за кордоном. Економіка і організація управління: науковий журнал.Вінниця: Донецький національний університет імені Василя Стуса, 2020. № 1(37). С. 160–170.
 9. Різніченко Л.В., Кожушко Д.М. Застосування методів прийняття управлінських рішень в процесах впровадження інноваційних технологій. Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського. – Кременчук: КрНУ, 2011. Вип. 6(71). Ч.1. C.196-199.

Участь у  міжнародних конференціях

 1. Різніченко Л.В., Нейбургер М.В. Стратегічне ціноутворення підприємств у ринкових умовах господарювання. Матеріали IX Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні питання управління сталим розвитком у сучасному суспільстві: проблеми та перспективи», 20–21 жовтня 2020 р. Кременчук: Видавець СВД Олексієнко В.В., 2020. С. 53-55.
 2. Різніченко Л.В., Івахно О.А. Принципи формування господарських рішень в процесі управління виробничою діяльністю. Матеріали Міжнародного форуму «Актуальні проблеми та перспективи розвитку національного господарства в умовах глобальної нестабільності», 02-03 грудня 2020 р. Кременчук, 2020.              С. 191-193
 3. Різніченко Л.В., Лазаренко А.О. Управління інноваційними процесами в організації. Матеріали IX Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні питання управління сталим розвитком у сучасному суспільстві: проблеми та перспективи», 20–21 жовтня 2020 р. Кременчук: Видавець СВД Олексієнко В.В., 2020. С. 26-28
 4. Різніченко Л.В., Пічка Т.В. Адаптивний підхід в системі управління стратегічними можливостями. Матеріали VІІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні питання управління сталим розвитком у сучасному суспільстві: проблеми та перспективи», 24-25 жовтня 2019 р. Кременчук: Видавець СВД Олексієнко В.В, 2019. С. 187-189
 5. Різніченко Л.В., Пічка В.В. Стратегічне управління сталим розвитком підприємства в напрямі забезпечення його конкурентоздатності. Матеріали VІІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні питання управління сталим розвитком у сучасному суспільстві: проблеми та перспективи», 24-25 жовтня 2019 р. – Кременчук: Видавець СВД Олексієнко В.В., 2019. С. 149-151
 6. Вєдєніна Ю.Ю., Різніченко Л.В. Управління інноваційною діяльністю машинобудівних підприємств в ринкових умовах господарювання. Матеріали Міжнародного форуму «Актуальні проблеми та перспективи розвитку національного господарства в умовах глобальної нестабільності», 28-29 листопада 2018 р. — Кременчук: КрНУ – С. 274-276.
 7. Різніченко Л.В., Омельченко А.Я. Формування цінової стратегії підприємством в умовах жорсткої конкуренції. Матеріали VІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні питання управління сталим розвитком у сучасному суспільстві: проблеми та перспективи», 25-26 жовтня 2018 р. – Кременчук: Видавець СВД Олексієнко В.В, 2018. С. 167-169.
 8. Різніченко Л.В., Матвієць А.М. Визначення пріоритетів підприємств при завоюванні нових міжнародних ринків. Матеріали VІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні питання управління сталим розвитком у сучасному суспільстві: проблеми та перспективи», 25-26 жовтня 2018 р. Кременчук: Видавець СВД Олексієнко В.В, 2018. С. 127-129.
 9. Різніченко Л.В., Лисич В.В. Оцінка інноваційного потенціалу підприємства в ринкових умовах господарювання. Матеріали VІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні питання управління сталим розвитком у сучасному суспільстві: проблеми та перспективи», 25-26 жовтня 2018 р. Кременчук: Видавець СВД Олексієнко В.В, 2018. – С. 114-116.
 10. Різніченко Л.В., Орлова К. О. Комплексний підхід до забезпечення високого рівня конкурентоспроможності металургійного підприємства. Матеріали ХVІІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Ідеї академіка В. І. Вернадського та проблеми сталого розвитку освіти і науки», 11-13 травня 2018. Кременчук: КрНУ, 2018. С. 125
 11. Різніченко Л.В., Орлова К.О. Менеджмент якості як елемент стратегічного управління діяльністю металургійного підприємства. Матеріали XXV Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих учених «Актуальні проблеми життєдіяльності суспільства», 25-26 квітня 2018. Кременчук: КрНУ. С. 182.
 12. Різніченко Л.В., Шаволін В.А. Соціальна відповідальність як напрям розвитку вітчизняного бізнесу. Матеріали VII Міжнародної наукової конференції «Актуальні питання забезпечення стійкого розвитку національного господарства», 24-25 листопада 2017 р. Кременчук: Пресс-Лайн, 2017. С. 121-123.
 13. Різніченко Л.В., Павлова О.О. Підвищення рівня конкурентоспроможності держави шляхом активізації інноваційної діяльності підприємств. Матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні проблеми та перспективи розвитку економіки в умовах глобальної нестабільності», 6-7 грудня 2017 р. Кременчук: КрНУ. С. 134-135.
 14. Різніченко Л.В., Лазаренко Н.Р. Системний підхід до організаційної реорганізації підприємства. Матеріали VІ Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні питання управління сталим розвитком у сучасному суспільстві: проблеми та перспективи», 18-19 жовтня 2017 р. Кременчук: Видавець СВД Олексієнко В.В, 2017. С. 61-62.
 15. Різніченко Л.В., Почтовюк О.А. Стратегічні цілі та пріоритети перспективного розвитку машинобудування. Матеріали конференції XVІІ Міжнар. науково-практичн. конф. «Ідеї академіка В.І. Вернадського та проблеми сталого розвитку регіонів». Кременчук: КрНУ, 01-03 червня 2017. С. 111.

Програми стажування (підвищення кваліфікації)

 1. Підвищення кваліфікації у Кременчуцькому національному університеті імені Михайла Остроградського; свідоцтво про підвищення кваліфікації; ПК 05385631/000741-18, «Удосконалення організації та змісту навчання зі спеціальності «Менеджмент», 28.02.2018 р. (3,6 кредити ЄКТС/108 год.)
 2. Стажування у КП «Кременчуцьке тролейбусне управління імені Л.Я. Левітана» на тему «Управління розвитком підприємств регіону в сучасних умовах господарювання: моделі та технології», довідка № 07-11/704, 23.09.2020 р. (1,9 кредити ЄКТС/ 56 год.)
 3. Стажування в Управлінні інформаційно-комп’ютерних технологій Кременчуцького міськвиконкому «Управління підприємствами та організаціями в умовах інноватизації економіки України», довідка №01-85/4, 10.11.2020 р. (3,6 кредити ЄКТС/108 год.)
 4. Педагогічне стажування у Департаменті освіти виконавчого комітету Кременчуцької міської ради на тему «Децентралізація управління в системі повної загальної середньої та професійно-технічної освіти (освітні та інформаційні технології, психолого-педагогічні навички, teaching skills, soft skills)»; довідка №01-30/2140 20.11.2020 р. (1,8 кредити ЄКТС/54 год.)
 5. Курси підвищення кваліфікації BYM online «Академічна доброчесність в університеті», сертифікат №040780, 11.11.2020 (0,03 кредити ЄКТС/ 1 год.)
 6. Платформа Prometheus. Дистанційний курс «Як створити стартап». Сертифікат від 30.11.2020 р., (6 тижнів).

Участь у науково-дослідних проектах

 1. Науковий співробітник НДР «Бізнес-планування та створення стартапів як складова сучасного підприємництва» (договір №483/20 – Менеджмент — ФПП від 01.10.2020 р.)
 2. Науковий співробітник НДР «Розробка стратегії соціально-відповідального маркетингу та комплексу засобів просування Торгового Дому «Бордо»» (договір №463/20 – Менеджмент — ФОП від 01.08.2020 р.)
 3. Науковий співробітник НДР «Управління конкурентоспроможністю підприємств регіону в трансформаційний період розвитку економіки» (№ДР 0120U104972, 2019 р.).
 4. Науковий співробітник НДР «Оптимізація організаційної структури управління та розробка посадових інструкцій у ТОВ «Кредмаш-Сервіс»» (договір №434/19 – Менеджмент — Кредмаш-Сервіс від 01.02.2019 р., (№ДР 0120U101355, 2019 р.)
 5. Науковий співробітник НДР «Проведення соціологічних досліджень щодо стану розвитку підприємництва у місті Кременчук» (договір №377/17 – Менеджмент – МВ — ФПП від 20.06.2017 р., №ДР 0119U102882, 2017 р.)
 6. Науковий співробітник НДР «Соціологічні дослідження стану розвитку підприємництва у місті Кременчуці Полтавської області» (договір №342/16- Маркетинг-Менеджмент-МВ), 2016 р.
 7. Відповідальний виконавець наукового проекту «Модернізація стратегії розвитку системи вищої освіти у контексті професійно-кваліфікаційної збалансованості ринку праці», 2015 р. (ДР № 0113U007592).

Премії, нагороди, інші досягнення:

 • почесна грамота Полтавської обласної організації профспілки працівників освіти і науки України (2012 р.);
 • почесна грамота Полтавської обласної організації профспілки працівників освіти і науки України (2019 р.).

Консультативно-дорадча діяльність 

 1. Співпраця з Громадським об’єднанням «Агентство розвитку території міста Кременчука», наукове консультування з сучасних проблем менеджменту та застосування управлінських технологій в діяльності підприємств та організацій Кременчуцького промислового району (довідка № 1-12/10-20)
 2. Фонд підтримки підприємництва міста Кременчука. Проведення семінару-тренінгу на тему: «Основи підприємництва» для учнів професійно-технічних училищ» (договір № 2-27/97/17- Менеджмент-МВ від «03» квітня 2017 р.).

Навчально-методичні комплекси

Досвід та професійні досягнення в освітній та методичній діяльності, внутрішньому забезпеченні якості вищої освіти засвідчуються наступним:

 • участь у розробці тестових пакетів та критеріїв оцінювання для проведення поточного та підсумкового контролю знань студентів у системі онлайн тестування КрНУ;
 • підготовка конспектів та навчально-методичних комплексів з професійно-орієнтованих дисциплін;
 • досвід роботи з технічними засобами перевірки кваліфікаційних робіт студентів на академічний плагіат (зокрема, програма UNICHECK). 
 1. Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни «Методи прийняття управлінських рішень» для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальності 073 – «Менеджмент» освітнього ступеня «Бакалавр» (в тому числі скорочений термін навчання) Кременчук: Видавничий відділ КрНУ, 2016. 61 с.
 2. Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни «Методи прийняття управлінських рішень» для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальності 073 – «Менеджмент» освітнього ступеня «Бакалавр» Кременчук: Видавничий відділ КрНУ, 2016. 43 с.
 3. Методичні вказівки щодо виконання практичних робіт з навчальної дисципліни «Методи прийняття управлінських рішень» для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальності 073 – «Менеджмент» освітнього ступеня «Бакалавр» Кременчук: Видавничий відділ КрНУ, 2017. 82 с.
 4. Методичні вказівки щодо виконання лабораторних робіт з навчальної дисципліни «Методи прийняття управлінських рішень» для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальності 073 – «Менеджмент» освітнього ступеня «Бакалавр» (у тому числі скорочений термін навчання). Кременчук: Видавничий відділ КрНУ, 2019.  47 с.
 5. Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни «Міжнародні економічні відносини» для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальності 073 − «Менеджмент» освітнього ступеня «Бакалавр» (у тому числі скорочений термін навчання). Кременчук: Видавничий відділ КрНУ, 2019. 59 с.
 6. Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни «Міжнародні економічні відносини» для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальності 073 − «Менеджмент» освітнього ступеня «Бакалавр» (у тому числі скорочений термін навчання). Кременчук: Видавничий відділ КрНУ, 2018. 33 с.
 7. Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни «Міжнародні економічні відносини» для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальності 073 − «Менеджмент» освітнього ступеня «Бакалавр». Кременчук: Видавничий відділ КрНУ, 2019. 62 с.
 8. Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни «Стандартизація та сертифікація промислових товарів і послуг» для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальності 073 – «Менеджмент» освітнього ступеня «Бакалавр». Кременчук: Видавничий відділ КрНУ, 2020. 50 с.
 9. Методичні вказівки щодо виконання практичних робіт з навчальної дисципліни «Стандартизація та сертифікація промислових товарів і послуг» для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальності 073 − «Менеджмент» освітнього ступеня «Бакалавр». Кременчук: Видавничий відділ КрНУ, 2020. 61 с.
 10. Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни «Стандартизація та сертифікація промислових товарів і послуг» для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальності 073 − «Менеджмент» освітнього ступеня «Бакалавр». Кременчук: Видавничий відділ КрНУ, 2020. 27 с.
 11. Методичні вказівки щодо практичних занять та виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни «Електронна комерція» для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальності 073 – «Менеджмент» освітнього ступеня «Бакалавр» (у тому числі скорочений термін навчання) Кременчук: Видавничий відділ КрНУ, 2017. 58 с.
 12. Методичні вказівки щодо виконання лабораторних робіт з навчальної дисципліни «Електронна комерція» для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальності 073 – «Менеджмент» освітнього ступеня «Бакалавр» (у тому числі скорочений термін навчання). Кременчук: Видавничий відділ КрНУ, 2018. 40 с.
 13. Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни «Електронна комерція» для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальності 073 – «Менеджмент» освітнього ступеня «Бакалавр». Кременчук: Видавничий відділ КрНУ, 2020.  36 с.
 14. Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни «Управління установами невиробничої сфери» для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальності 073 − «Менеджмент» освітнього ступеня «Бакалавр» (у тому числі скорочений термін навчання). Кременчук: Видавничий відділ КрНУ, 2017. 34 с.
 15. Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни «Управління установами невиробничої сфери» для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальності 073 − «Менеджмент» освітнього ступеня «Бакалавр» (у тому числі скорочений термін навчання). Кременчук: Видавничий відділ КрНУ, 2017. 44 с.
 16. Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни «Управління установами невиробничої сфери» для студентів заочної форми навчання зі спеціальності 073 − «Менеджмент» освітнього ступеня «Бакалавр» (у тому числі скорочений термін навчання). Кременчук: Видавничий відділ КрНУ, 2018. 27 с.
 17. Програма комплексної практики з фаху для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальності 073 – «Менеджмент» освітнього ступеня «Бакалавр». Кременчук: Видавничий відділ КрНУ, 2019. 46 с. 

Керівництво студентами-учасниками/призерами Міжнародних та Всеукраїнських конкурсів наукових робіт, олімпіад, дипломних робіт:

 • Керівництво студентом Вєлькіним Б.О., який посів ІІІ місце у ІІ турі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт за напрямом «Географія» (2020 р.)
 • Керівництво студентами Чекіною І.Г., Ткач О.Ю., які посіли ІІІ місце у ІІ турі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт за напрямом «Маркетинг» (2017 р.)
 • Керівництво студентами Карповою В.С., Соляник К.І., які посіли ІІ місце у ІІ турі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт за спеціальністю «Транспортні технології (за видами транспорту)» (секція «Економіка і управління на транспорті») (2016 р.)

Організаційна робота

 1. Секретар науково-методичної ради факультету економіки і управління КрНУ;
 2. Голова профспілкової організації факультету економіки і управління КрНУ;
 3. Організатор щорічної Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні питання управління сталим розвитком у сучасному суспільстві: проблеми та перспективи» ‒ секретар секції «Організаційно-економічне забезпечення системи управління конкурентоспроможністю підприємств»;
 4. з 2017-2020 рр. – технічний секретар Міжнародного конкурсу студентських наукових робіт за напрямом «Менеджмент» на базі Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського;
 5. Відповідальна за проведення практик студентів спеціальності «Менеджмент» та співпрацю із провідними промисловими підприємствами. 

Досвід співпраці із національними та міжнародними інституціями у сфері вищої освіти, освітніми проектами 

 1. Співпраця із провідними підприємствами регіону щодо питань проведення практик студентів спеціальності 073 «Менеджмент» (ПрАТ «Кредмаш», ПАТ «КВБЗ», ПАТ «Укртатнафта», ПрАТ «КрКЗ», ПрАТ «АвтоКрАЗ», ТОВ «Ампер», ТОВ «Кредмаш-сервіс», ПрАТ «Полтавський гірничо-збагачувальний комбінат»).
 2. Співпраця з Кременчуцьким відділенням Полтавської Торгово-промислової палати (організація зустрічей студентів з провідними закордонними фахівцями, участь у міжнародних заходах, щорічна участь у виставці «Освіта та кар’єра»).