Сакун Леся Миколаївна

Посада: доцент кафедри менеджменту

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Вчене звання: доцент

Стаж роботи в ЗВО IV рівня акредитації – 23 років

Контактні дані:
Адреса електронної пошти: lesyasakun13@gmail.com
Адреса електронної пошти кафедри менеджменту КрНУ: kafmanagmkrnu@gmail.com
Телефони: +38(099)0808204

Основні навчальні курси викладача:

 • Інвестиційний менеджмент;
 • Системи менеджменту якості організацій;
 • Управління підприємством на міжнародних ринках;
 • Стратегічне управління;
 • Управління інвестиційною діяльністю.

Освіта

 1. Харківський державний політехнічний університет (Кременчуцький філіал), 1997р., менеджмент у виробничій сфері; економіст-менеджер.
 2. Кандидат економічних наук (08.00.03 – Економіка та управління національним господарством). Тема дисертації: «Регулювання збуту продукції машинобудування: методи і напрями удосконалення», диплом ДК №051098 від 28.04.2009 р.
 3. Доцент кафедри менеджменту, Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського, атестат 12ДЦ №023994 від 09.11.2010 р. 

Публікаційна діяльність

Сакун Л.М. має 265 публікацій , з них 144 наукового характеру, у т.ч. 89 у фахових виданнях, 3 колективні монографії.

Індекс цитування за Google Scholar = 3

Вибрані наукові публікації:

Навчальні посібники, монографії

Почтовюк А.Б., Сакун Л.М., Мажаренко К.П. Шляхи підвищення міжнародної конкурентоспроможності України в умовах впливу глобального середовища. Європейська інтеграція: пріоритети стратегічного розвитку національного господарства України: колективна монографія; за заг. ред. Почтовюк А.Б.. Кременчук : Видавець СВД Олексієнко В. В., 2020. Розд. 5.7. С. 304-319.

Наукові публікації у періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз даних, рекомендованих МОН, зокрема Scopus або Web of Science Core Collection 

 1. Sakun L., Viedienina Yu., Mazharenko K., Riznichenko L., Yakimets S., Kovalenko M. (2021) Use of modern educational technologies in the electrical engineers and electromechanics preparation by a blended learning system. Proceedings of the IEEE International Conference on “Modern Electrical and Energy Systems (MEES)”. Sept. 21-24, 2021. Kremenchuk, Ukraine, 2021. DOI: 10.1109/MEES52427.2021.9598702 (Scopus)
 2. Druzhinina V., Viedienina Yu., Sakun L.,  Likhonosova G. Creative Analysis of Innovation as a Catalizer of Socialization of Structural Change. European Journal of Sustainable Development (2020), 9, 2, 349-365. ISSN: 2239-5938 DOI: 10.14207/ejsd.2020.v9n2349 (Web of Science)
 3. Sakun L., Pochtovyuk S., Shevchuk L., Bilyk О., Introduction of Innovative Educational Methods in the Organization of the Education Process of Electrical Engineers, 2020 IEEE Problems of Automated Electrodrive. Theory and Practice (PAEP), Kremenchuk, Ukraine, 2020, pp. 1-4, DOI: 1109/PAEP49887.2020.9240837 (Scopus, Web of Science)

Наукові публікації у виданнях, включених до переліку наукових фахових видань України

 1. Живко З.Б., Овечкіна О.А., Родченко С.С., Cакун Л.М. Інноваційна модель стратегічного розвитку в управлінні безпековою економікою в умовах посилення зовнішньоекономічних зв’язків та діджиталізації. Формування ринкових відносин в Україні: Збірник наукових праць, Вип. 4 (251). К., 2022. С. 44-51.
 2. Сакун Л.М., Буряк Є.В., Різніченко Л.В., Вєлькін Б.О. Управління стратегічними змінами операційної діяльності підприємства на засадах менеджменту бізнес-процесів. Вісник Хмельницького національного університету: науковий журнал. Хмельницький: Хмельницький національний університет, 2021. № 6. С. 74-80. URL:  http://journals.khnu.km.ua/vestnik/?cat=57
 3. Сакун Л.М., Вєдєніна Ю.Ю, Сухомлин Л.В. Цимбал О.С. Формування стратегії антикризового управління на підприємствах машинобудування в умовах змін. Вісник Хмельницького національного університету: науковий журнал. Хмельницький: Хмельницький національний університет, 2021. № 5. Т.2. С. 35-40. URL: http://journals.khnu.km.ua/vestnik/?cat=56
 4. Сакун Л.М., Вєдєніна Ю.Ю., Мажаренко К.П., Вєлькін Б.О. Управління результативністю діяльності підприємства на міжнародних ринках. Економіка і організація управління: науковий журнал. Вінниця: Донецький національний університет імені Василя Стуса, 2020. № 3(39). С. 55-64.
 5. Sakun L., Viedienina Yu., Riznichenko L., B. Vielkin, A. Alieksieienko. Management of sales activities of the enterprise as an effective technology of entering international markets. Вісник Хмельницького національного університету: науковий журнал. Хмельницький: Хмельницький національний університет, 2020. № 4 (282). С. 12-16.
 6. Вєдєніна Ю.Ю., Сакун Л.М., Різніченко Л.В., Коваленко М.О. Командний та індивідуальний коучинг як технологія стратегічного управління організацією. Економіка і організація управління: науковий журнал. Вінниця: Донецький національний університет імені Василя Стуса, 2020. 2020. № 3(39). С. 41-54.
 7. Sukhomlyn L., Sakun L., Riznichenko L., Bachkir I. The concept of quality management modeling in the context of structuring organizational problems. Вісник Хмельницького національного університету: науковий журнал. Хмельницький: Хмельницький національний університет, 2020. № 3(281). С. 152-159. DOI: 10.31891/2307-5740-2020-282-3-29
 8. Сакун Л.М., Сухомлин Л.В., Різніченко Л.В., Вєлькін Б.О. Реінжиніринг бізнес-процесів як сучасний метод управління стратегічними змінами на підприємстві. Економіка і організація управління: науковий журнал. Вінниця: Донецький національний університет імені Василя Стуса, 2020. № 2 (38). С.81-97.
 9. Сакун Л.М., Бражнікова Т.М. Особливості формування інвестиційно-інноваційного механізму забезпечення конкурентоспроможності промислових підприємств. Економічний форум. Луцьк: Луцький НТУ, 2020. № 2. С. 93-97
 10. Сакун Л.М., Вєдєніна Ю.Ю., Тукало К.Ю. Запровадження аутсорсингу в Україні в умовах мінливого середовища. Економічний форум: науковий журнал. Луцьк: Луцький національний технічний університет, 2020. № 3. С. 79-83.
 11. Сакун Л.М., Дорожкіна Г.М., Ткач О.Ю. Шляхи реалізації маркетингових стратегій машинобудівних підприємств. Інфраструктура ринку: електронний науково-практичний журнал. 2020. Випуск 39. С. 231-238.
 12. Сакун Л.М., Лисич В.В. Підвищення конкурентних переваг на основі аналізу збалансованої системи показників. Економічний форум: науковий журнал. Луцьк: Луцький національний технічний університет, 2019. № 3. С. 159–164.
 13. Сакун Л.М., Петрухненко Л.Е., Дорожкіна Г.М. Аналіз та напрямки покращення інвестиційної діяльності промислових підприємств. Вісник Хмельницького національного університету: науковий журнал. Хмельницький: Хмельницький національний університет, 2020. № 2(280). С. 7-11.
 14. Сакун Л.М., Вєдєніна Ю.Ю., Ткач О.Ю. Інвестиційно-інноваційна діяльність машинобудівних підприємств в посткризовий період. Вісник Хмельницького національного університету: науковий журнал. Хмельницький: Хмельницький національний університет, 2019. № 2. С. 118-123. 
 15. Сакун Л.М., Герасимчук В.В., Вєлькін Б.О. Впровадження системи управління якістю у діяльність вітчизняних автотранспортних підприємств. Інфраструктура ринку: електронне наукове фахове видання. Одеса: Причорноморський науково-дослідний інститут економіки та інновацій, 2019. № 36. С. 266-271. URL: http://www.market-infr.od.ua/journals/36_2019
 16. Сакун Л.М., Сухомлин Л.В., Лисич В.В. Напрями підвищення ефективності інвестиційного потенціалу машинобудівних підприємств Полтавської області. Економічний форум: науковий журнал. Луцьк: Луцький національний технічний університет, 2018. № 1. С. 228–233.
 17. Сакун Л.М., Дорожкіна Г.М., Орлова К.О. Оцінка ефективності зовнішньоекономічної діяльності металургійного підприємства за умов фінансової кризи. Приазовський економічний вісник, 2018. № 5 (10). С. 15-21. URL: http://pev.kpu.zp.ua/journals/2018/5_10_uk/5.pdf
 18. Сакун Л.М., Дорожкіна Г.М., Орлова К.О. Використання методів менеджменту якості на підприємствах машинобудівної галузі. Вісник Хмельницького національного університету: науковий журнал. Хмельницький: Хмельницький національний університет, 2018. № 1. С. 50–56.
 19. Сакун Л.М., Орлова К. О. Стратегічне планування як основа ефективного функціонування металургійних підприємств України на зовнішньому ринку. Економічний форум: науковий журнал. Луцьк: Луцький національний технічний університет, 2017. № 4. С. 54–59.
 20. Сакун Л.М., Карлик Ю.Ю, Лисич В.В. Система управління якістю продукції машинобудівних підприємств. Економічний форум: науковий журнал. Луцьк: Луцький національний технічний університет, 2017. № 3. С. 216–221.
 21. Сакун Л.М., Худієнко К.Є., Лопата Д.В. Впровадження систем управління якістю в органах місцевого самоврядування. Вісник Хмельницького національного університету: науковий журнал. Хмельницький: Хмельницький національний університет, 2017. № 3. С. 225 – 227
 22. Сакун Л.М., Сухомлин Л.В., Ільченко А.С. Аналіз та перспективи розвитку інвестиційного потенціалу міста Кременчука. Економіка та суспільство: електронне наукове фахове видання. Мукачево: Мукачівський державний університет, 2017. № 13. URL: http:// economyandsociety.in.ua
 23. Сакун Л.М. Проблеми та перспективи інноваційного розвитку машинобудівної галузі України. Економічний вісник НГУ: науковий журнал. 2017. №3. С. 225-228.

Авторські свідоцтва

Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір №106741 від 28.07.2021 р.

Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 106984 від 04.08.2021 р.

Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 106985 від 04.08.2021 р.

Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 106986 від 04.08.2021 р.

Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір №106987 від  04.08.2021 р.

Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 106988 від 04.08.2021 р.

Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір №106989 від  04.08.2021 р.

Участь у міжнародних конференціях

 1. Сакун Л.М., Вєлькін Б.О. Використання сучасних управлінських технологій у менеджменті бізнес-процесів підприємств. Матеріали X Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні питання управління сталим розвитком у сучасному суспільстві: проблеми та перспективи», 13–14 жовтня 2021 р. Кременчук: Видавець ПП Щербатих О. В., 2021. С. 14-16.
 2. Сакун Л.М., Вєлькін Б.О. Інтегрований підхід до управління підприємством за умов організаційних змін. Матеріали ХІХ Міжнародної науково-практичної конференції «Ідеї академіка В. І. Вернадського та проблеми сталого розвитку освіти і науки», 16-17 вересня 2021. Кременчук: КрНУ, 2021. С. 62.
 3. V-VIIІ Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні питання управління сталим розвитком у сучасному суспільстві: проблеми та перспективи» (м. Кременчук, 2016–2020 рр.);
 4. XXІІІ-XXV Міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих учених «Актуальні проблеми життєдіяльності суспільства» (м. Кременчук, 2017–2020 рр.);
 5. ХVІІ-ХVІІІ Міжнародна науково-практична конференція «Ідеї академіка В.І. Вернадського та проблеми сталого розвитку освіти і науки» (м. Кременчук, 2017–2018 рр);
 6. ХXІV Міжнародна науково-практична конференція «Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров’я» (м. Харків, 2016 р.);
 7. ІV Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми та перспективи розвитку економіки в умовах глобальної нестабільності» (м. Кременчук, 2016 р.).

Гранти, програми стажування (підвищення кваліфікації)

 1. Participated in the virtual academic mobility programme (online digital literacy courses ) within the framework of Erasmus+ Capacity Building for Higher Education project «Digital competence framework for Ukrainian teachers and other citizens (dComFra)» : Module «Online Collaboration» (60 hours/ 2 ECTS); Module «Advanced Spreadsheets» (60 hours/ 2 ECTS). Сertificate No. 598236-EPP-1-2018-1- LT-EPPKA2-CBHE-SP. Kaunas, Lithuania, 15 July ‑ 05 September 2022.
 2. Стажування у КП “КТУ імені Л.Я. Левітана” за напрямом “Організаційно-економічні механізми стратегічного розвитку підприємств в системі регіонального управління”, довідка №07-11/239, 27.05.2022 р. (2 кредити ЄКТС/ 60 год.) 
 3. Міжнародне стажування Online training course in «Business economics and management»(англ.) в Університеті Матея Бела (Словаччина) для педагогічних та науково-педагогічних працівників. Організатори – Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського (Україна) спільно з Університетом Матея Бела (Словаччина), 02.05.2022-02.06.2022 р., сертифікат на 2,0 кредити ЄКТС/60 годин
 4. Стажування у ПрАТ «Кредмаш» на тему «Формування інвестиційного потенціалу ПрАТ «Кредмаш» в умовах стратегічних змін та забезпечення якості продукції при виході на міжнародні ринки»; довідка, 03.12.2020 р. (3 кредити ЄКТС/90 год.)
 5. Педагогічне стажування у Департаменті освіти виконавчого комітету Кременчуцької міської ради на тему «Децентралізація управління в системі повної загальної середньої та професійно-технічної освіти (освітні та інформаційні технології, психолого-педагогічні навички, teaching skills, soft skills)»; довідка № 01-30/2141, 20.11.2020 р. (1,8 кредити ЄКТС/54 год.)
 6. Стажування в Управлінні розвитку підприємництва, торгівлі, побуту та регуляторної політики Кременчуцького міськвиконкому «Управління підприємствами та організаціями в умовах інноватизації економіки України», довідка №01-85/7, 10.11.2020 р. (3,6 кредити ЄКТС/108 год.)
 7. Курси підвищення кваліфікації BYM online «Академічна доброчесність в університеті», сертифікат №039908, 31.10.2020 (0,03 кредити ЄКТС/ 1 год.)
 8. Стажування у КП «Кременчуцьке тролейбусне управління імені Л.Я. Левітана» на тему «Управління розвитком підприємств регіону в сучасних умовах господарювання: моделі та технології», довідка № 07-11/698, 23.09.2020 р. (1,9 кредити ЄКТС/ 56 год.)
 9. Участь в експортному форумі «Кременчук-текстильний – 2020» за темою «Експорт-2020 в умовах сучасних викликів для міжнародної торгівлі: стратегія, технології, якість, конкурентоспроможність, результативність», сертифікат, 06.08.2020 (1 кредит ЄКТС/ 30 год.)
 10. Підвищення кваліфікації у Кременчуцькому національному університеті імені Михайла Остроградського; свідоцтво про підвищення кваліфікації ПК 05385631/ 000742-18, «Удосконалення організації та змісту навчання зі спеціальності «Менеджмент», 28.02.2018 р. (3,6 кредита ЄКТС/108 год.)
 11. Стажування у Кременчуцькому міськвиконкомі, «Діяльність органів місцевого самоврядування в умовах децентралізації влади», довідка №01-47/2380, 2018 р. 

Премії, нагороди, інші досягнення:

Робота у складі експертних рад, експерних комісій МОН, у експертизі конкурсних наукових (науково-технічних) проектів

2016 р. – член експертної комісії з акредитації у Черкаському державному технологічному університеті (ОС магістр, спеціальність 8.18010016 «Бізнес-адміністрування») 

Участь у науково-дослідних проектах

 1. Науковий керівник науково-дослідної роботи на тему: «Бізнес-проєкти та стартапи як форми підприємницької діяльності» (Договір № 513/21 «Менеджмент – ФПП» від 10 жовтня 2021 р.). Замовник: Фонд підтримки підприємництва
 2. Науковий керівник наукового проекту «Бізнес-планування та створення стартапів як складова сучасного підприємництва» (договір №483/20 – Менеджмент – ФПП від 01.10.2020 р.)
 3. Відповідальний виконавець наукового проекту «Розробка стратегії соціально-відповідального маркетингу та комплексу засобів просування Торгового Дому «Бордо»» (договір №463/20 – Менеджмент – ФОП від 01.08.2020 р.)
 4. Науковий керівник госпдоговірної теми: «Оптимізація організаційної структури управління та розробка посадових інструкцій у ТОВ “Кредмаш Сервіс”» (ДР № 0120U101355)
 5. Науковий керівник госпдоговірної теми: «Проведення соціологічних досліджень щодо стану розвитку підприємництва у місті Кременчук» (ДР № 0119U102882)
 6. Відповідальний виконавець науково-дослідного проекту «Соціологічні дослідження стану розвитку підприємництва у місті Кременчуці Полтавської області» (договір №342/16 – Маркетинг-Менеджмент-МВ). 

Участь у атестації наукових працівників

2018 р. – офіційний опонент спеціалізованої вченої ради К08.085.04 у Державному вищому навчальному закладі «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури»

Консультативно-дорадча та експертна діяльність

 1. З 2016 р. по теперішній час – наукове консультування ГО «Агентство розвитку територій міста Кременчука» з сучасних проблем менеджменту та застосування управлінських технологій в діяльності підприємств та організацій Кременчуцького промислового району (довідка № 1-12/10-20)
 2. З 2018 р. по теперішній час – член робочої групи при Кременчуцькому міськвиконкомі з питань реалізації регуляторної політики у господарській діяльності (з 2018р. по теперішній час)

Навчально-методичні комплекси

Досвід та професійні досягнення в освітній та методичній діяльності, внутрішньому забезпеченні якості вищої освіти засвідчуються наступним:

– участь у розробці тестових пакетів та критеріїв оцінювання для проведення поточного та підсумкового контролю знань студентів у системі онлайн тестування КрНУ;

– підготовка навчально-методичних комплексів з професійно-орієнтованих дисциплін (розробка понад 80 методичних праць з дисциплін, що викладаються кафедрою);

– досвід роботи з технічними засобами перевірки кваліфікаційних робіт студентів на академічний плагіат (зокрема, програма UNICHECK).

 1. Методичні вказівки щодо підготовки кваліфікаційної роботи бакалавра для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальності 073 – «Менеджмент» освітньо-професійна програма: «Менеджмент» освітнього ступеня «Бакалавр»

 2. Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни «Наукова організація праці» для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальності 073 – «Менеджмент» за освітньо-професійною програмою «Менеджмент організацій і адміністрування» освітнього ступеня «Магістр»

 3. Методичні вказівки щодо виконання практичних робіт з навчальної дисципліни «Стратегічне управління» для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальності 073 «Менеджмент» освітньо-професійної програми «Менеджмент» освітнього ступеня «Бакалавр»
 4. Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни «Стратегічне управління» для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальності 073 «Менеджмент» освітньо-професійної програми «Менеджмент» освітнього ступеня «Бакалавр»
 5. Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни «Інвестиційний менеджмент» для студентів зі спеціальності 073 – «Менеджмент» освітнього ступеня «Бакалавр» Кременчук: Видавничий відділ КрНУ, 2020. 51 с.
 6. Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни «Інвестиційний менеджмент» для студентів зі спеціальності 073 – «Менеджмент» освітнього ступеня «Бакалавр» Кременчук: Видавничий відділ КрНУ, 2020. 50 с.
 7. Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни «Системи менеджменту якості організації» для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальності 073 – «Менеджмент» освітнього ступеня «Бакалавр». Кременчук: Видавничий відділ КрНУ, 2020. 40 с.
 8. Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни «Системи менеджменту якості організації» для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальності 073 – «Менеджмент» освітнього ступеня «Бакалавр». Кременчук: Видавничий відділ КрНУ, 2020. 40 с.
 9. Методичні вказівки щодо виконання курсової роботи з навчальної дисципліни «Стратегічне управління» для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальності 073 – «Менеджмент» освітнього ступеня «Бакалавр». Кременчук: Видавничий відділ КрНУ, 2020. 60 с.
 10. Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни «Стратегічне управління» для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальності 073 – «Менеджмент» освітнього ступеня «Бакалавр». Кременчук: Видавничий відділ КрНУ, 2020. 32 с.
 11. Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни «Управління підприємством на міжнародних ринках» для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальності 073 – «Менеджмент» освітнього ступеня «Бакалавр». Кременчук: Видавничий відділ КрНУ, 2020. 31с.
 12. Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни «Управління підприємством на міжнародних ринках» для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальності 073 – «Менеджмент» освітнього ступеня «Бакалавр». Кременчук: Видавничий відділ КрНУ, 2020. 50 с.
 13. Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни «Менеджмент і адміністрування» («Операційний менеджмент») для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальності 073 – «Менеджмент» освітнього ступеня «Бакалавр» – Кременчук: Видавничий відділ КрНУ, 2019. 74 с.
 14. Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни «Менеджмент і адміністрування» («Операційний менеджмент») для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальності 073 – «Менеджмент» освітнього ступеня «Бакалавр» – Кременчук: Видавничий відділ КрНУ, 2019. 48 с.
 15. Методичні вказівки щодо виконання курсової роботи з навчальної дисципліни «Менеджмент і адміністрування» («Операційний менеджмент» і «Управління персоналом») для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальності 073 – «Менеджмент» освітнього ступеня «Бакалавр» – Кременчук: Видавничий відділ КрНУ, 2019. 70 с.
 16. Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни «Основи інвестиційного менеджменту» для студентів зі спеціальності 073 – «Менеджмент» освітнього ступеня «Бакалавр» Кременчук: Видавничий відділ КрНУ, 2018. 48 с.
 17. Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни «Основи інвестиційного менеджменту» для студентів зі спеціальності 073 – «Менеджмент» освітнього ступеня «Бакалавр» Кременчук: Видавничий відділ КрНУ, 2018. 48 с.
 18. Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни «Управління інвестиційною діяльністю» для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальностей: 073 – «Менеджмент» за освітньо-професійною програмою «Менеджмент організацій і адміністрування»; 281 – «Публічне управління та адміністрування» за освітньо-професійними програмами «Муніципальний менеджмент» та «Бізнес-адміністрування» освітнього ступеня «Магістр» – Кременчук: Видавничий відділ КрНУ, 2018. 48 с.
 19. Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни «Управління інвестиційною діяльністю» для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальностей: 073 – «Менеджмент» за освітньо-професійною програмою «Менеджмент організацій і адміністрування»; 281 – «Публічне управління та адміністрування» за освітньо-професійними програмами «Муніципальний менеджмент» та «Бізнес-адміністрування» освітнього ступеня «Магістр» – Кременчук: Видавничий відділ КрНУ, 2018. 48 с.

Керівництво студентами-учасниками/призерами Міжнародних та Всеукраїнських конкурсів наукових робіт, олімпіад, дипломних робіт:

 1. Науковий керівник переможця I туру студентських наукових робіт, секція «Менеджмент організацій» студента групи МО-21-1м Вєлькін Б.О. Наукова робота на тему: «Менеджмент бізнес-процесів машинобудівних підприємств в умовах оптимізації виробництва», напрям «Менеджмент організацій». Наукова робота, як переможця I туру відправлена для участі у II турі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт до Одеського національного економічного університету, який мав проходити в лютому‑квітні 2022 року.
 2. Керівництво студентом Цимбалом О.С., який посів ІІІ місце у ІІ турі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт за напрямом «Економіка та управління національним господарством» (2020 р.).
 3. Керівництво студентами Чекіною І.Г., Ткач О.Ю., які посіли ІІІ місце у ІІ турі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт за напрямом «Маркетинг» (2017 р.).
 4. Керівництво студентами Карповою В.С., Соляник К.І., які посіли ІІ місце у ІІ турі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт за спеціальністю «Транспортні технології (за видами транспорту)» (секція «Економіка і управління на транспорті») (2016 р.). 

Організаційна робота

 • з 2019 року по теперішній час – голова методичної ради факультету економіки і управління. 
 • з 2007 року по теперішній час – вчений секретар вченої ради факультету економіки і управління;
 • З 2017 року по теперішній час – заступник завідувача кафедри менеджменту з наукової роботи;
 • З 2017 року по теперішній час – член журі Міжнародного конкурсу студентських наукових робіт за напрямом «Менеджмент» на базі Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського.
 • 2016 р. – член журі ІІ етапу Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт із напряму «Транспортні технології», секція «Економіка та управління на транспорті» на базі Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського;

Досвід співпраці із національними та міжнародними інституціями у сфері вищої освіти, освітніми проектами 

 1. Співпраця з Кременчуцьким центром міжнародних зв’язків та економічного розвитку міста «Інститутом розвитку Кременчука»; Полтавською торгово-промисловою палатою та ін.
 2. Співпраця із провідними підприємствами регіону (ПрАТ «Кредмаш», ПАТ «КВБЗ, ПрАТ «КЗТВ», КНПЗ ПрАТ «Укртатнафта», ПрАТ «КрКЗ», ПрАТ «АвтоКрАЗ»).