СЕМЕНІХІНА ВІКТОРІЯ ВІКТОРІВНА

Посада:  доцент кафедри менеджменту

Науковий ступінь:  кандидат економічних наук
 
Стаж роботи в ЗВО IV рівня акредитації – 16 років
 
Контакті дані
Адреса електронної
пошти: semenikhinavv@gmail.com 

Адреса електронної пошти кафедри менеджменту КрНУ: kafmanagmkrnu@gmail.com
Телефони: +38(05366)36070; +38(096)772-02-33

Основні навчальні курси викладача:

 • Організація сталого розвитку в менеджменті;
 • Управління конкурентоспроможністю;
 • Інформаційні системи та технології;
 • Інформаційні системи та технологі в управлінні організацією.

Освіта

 1. Присуджено науковий ступінь кандидата наук з галузей науки та за науковими спеціальностями: 08.00.04 “Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)” (спеціалізована вчена рада Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського К 45.052.02; Наказ МОН України «Про затвердження рішень Атестаційної колегії Міністерства» від 09 лютого 2021 року №157 )  – диплом кандидата наук ДК № 058753
 2. Кременчуцький державний політехнічний інститут, 1998 р., спеціальність «Менеджмент у виробничій сфері», кваліфікація «менеджер-економіст».

Публікаційна діяльність

Семеніхіна В.В. має 85 публікацій, у т.ч. 8 у фахових виданнях, 3 публікації у виданнях, що індексуються у наукометричних базах даних Scopus та/ або Web of Science.

Вибрані наукові публікації:

Навчальні посібники, монографії 

 1. Семеніхіна В.В. Принципи планування раціонального природокористування на підприємствах гірничої промисловості. Актуальні питання розвитку економіки: теорія і практика: кол. монографія. Кременчук: ТОВ «Кременчуцька міська друкарня», 2012. С. 204-207.
 2. Семеніхіна В.В. Удосконалення окремих аспектів організації виробництва вітчизняних гірничодобувних підприємств (на прикладі гранітних кар’єрів Кременчуцького регіону). Теоретичні та прикладні аспекти підвищення конкурентоспроможності підприємств: кол. монографія / за ред. О.А. Паршиной: у 4 т. Дніпропетровськ: «Герда», 2013. Т. 4. С. 250-257.
 3. Рубан В.В., Семеніхіна В.В. Тенденції соціально-економічного розвитку Полтавського регіону: сучасний стан та перспективи. Економіка і управління: аналіз тенденцій та перспективи розвитку: кол. монографія. Кременчук: ТОВ «Кременчуцька міська друкарня». 2013. С. 128-132.
 4. Рубан В.В., Семеніхіна В.В. Концесія як засіб залучення інвестицій у гірничу промисловість. Траєкторії розвитку економічних систем в сучасних умовах: кол. монографія / за ред. А.О. Касич, М.М. Хоменко. Кременчук: Кременчуцька міська друкарня, 2014. С. 65-68.

Наукові публікації у періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз даних, рекомендованих МОН, зокрема Scopus або Web of ScienceCoreCollection

 1. Pochtovyuk A., Onyshchenko O., Semenykhina V., Shvets H. Introduction of Energy Efficient Technologies of Amalgamated Territorial Communities as a Basis of Energy Independence. 2021 IEEE International Conference on Modern Electrical and Energy Systems (MEES), 2021, (Scopus)
 2. Semenikhina V., Pochtovyuk A., Onyshchenko O., Ruban B., The formation and development of social responsibility of business: Ukrainian experience in a context of decentralization.SHS Web of Conferences: EDP Sciences. 30 January 2019. Vol. 61. Innovative Economic Symposium 2018. Milestones and Trends of World Economy (IES2018). https://doi.org/10.1051/shsconf/20196101018.pdf (Web of Science).
 3. Pochtovyuk A., Semenikhina V. Business relations between Ukraine and China: development options.SHS Web of Conferences. 2017. Issue 39, 0122 (2017). p.01019. DOI: 10.1051/shsconf/20173901022   URL: https://www.shs-conferences.org/articles/shsconf/pdf/2017/07/shsconf_ies2017_01022.pdf   (Web of Science)

Наукові публікації в інших міжнародних виданнях 

Семенихина В.В. Основы реформирования экономико-правовых механизмов использования недр в Украине. AUSPICIA. Vysoká škola evropských a regionálních studií, o. p.s. (VŠERS) v Českých Budějo-vicích (Česká republika). 2010. рр. 13-16.

Наукові публікації у виданнях, включених до переліку наукових фахових видань України 

 1. Почтовюк А.Б., Семеніхіна В.В., Комсомольський М.Г. Особливості та функції професійної мотивації персоналу сучасного підприємства. Економічний простір: Збірник наукових праць.  № 176.  Дніпро: ПДАБА, 2021, С. 120-123.
 2. Почтовюк А.Б., Семеніхіна В.В. Роль наукової етики в сучасних економічних дослідженнях. Ефективна економіка: електронне наукове фахове видання. №1. 2021. http://www.economy.nayka.com.ua/pdf/1_2021/13.pdf
 3. Почтовюк А.Б., Семеніхіна В.В. HR-менеджмент та можливості його використання для професійного розвитку персоналу. Економічний простір: Збірник наукових праць. № 160. Дніпро: ПДАБА, 2020, С. 103-107.
 4. Семеніхіна В.В. Хоменко М.М. Нормативне забезпечення соціо-екологічної діагностики діяльності промислового підприємства. Збірник наукових праць Донецького державного університету управління. Серія «Економіка». 2019. №4. С. 190-197.
 5. Семеніхіна В.В. Складові соціо-екологічної діагностики діяльності промислового підприємства. Збірник наукових праць Донецького державного університету управління. Серія «Економіка». 2019. №3. С. 213-221.
 6. Семеніхіна В.В. Соціо-екологічний вектор розвитку діяльності сучасного успішного підприємства. Економіка і організація управління. Зб. наук. праць. Вінниця: ДонНУ ім. Василя Стуса, 2019. Вип. №4 (36). С. 186-197.
 7. Семеніхіна В.В. Стійкий розвиток туристичної індустрії в контексті галузевих аспектів природокористування. Науковий вісник Буковинського державного фінансово-економічного університету: Економічні науки. Чернівці: ВД «Гельветика», 2015. Вип. 28. Ч. 2. C. 126-128.
 8. Семеніхіна В.В. Prospects for reformation of economic and legal mechanisms of subsoil use in Ukraine. Economic Processes Management. international scientific e-journal. 2014. №1. Access mode: http://epm.fem.sumdu.edu.ua/download/2014_1/2014_1_1.pdf.
 9. Семеніхіна В.В. Визначення еколого-економічної доцільності подальшої розробки родовищ корисних копалин. Механізми регулювання економіки: Міжнар. наук. журнал. Суми: ВТД «Університетська книга», 2011. Вип. 4. С. 224-229.
 10. Семеніхіна В.В. Економічні аспекти доцільності поетапного введення в експлуатацію підприємств гірничодобувної промисловості. Регіональна бізнес-економіка та управління. Вінниця: Вінницький фінансово-економічний університет, 2007. С. 117-122.

Участь у міжнародних конференціях

 1. ХVІІ Міжнародна науково-практична конференція «Ідеї академіка В.І. Вернадського та проблеми сталого розвитку освіти і науки» (м. Кременчук, 2017-2021 р.)
 2. V-VIIІ Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні питання управління сталим розвитком у сучасному суспільстві: проблеми та перспективи» (м. Кременчук, 2015–2019 рр.)
 3. ХІХ-XXVІ Міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих учених «Актуальні проблеми життєдіяльності суспільства» (м. Кременчук, 2012-2019 р.)
 4. Міжнародний форум «Актуальні проблеми та перспективи розвитку національного господарства в умовах глобальної нестабільності» (м.  Кременчук, 2018 р.) 
 5. ІV Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні напрями забезпечення ефективності економіки країни» (м. Запоріжжя, 2017 р.)
 6. IV Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні питання сучасної аграрної науки» (м. Умань, 2016 р.)
 7. Міжнародна науково-практична конференція імені проф. Балацького О.Ф. «Економічні проблеми сталого розвитку» (м. Суми, Сумський державний університет, 2015 р.)
 8. Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми економіки України: тенденції, ризики, стимули» (м. Дніпропетровськ, 2013 р.)

Програми стажування (підвищення кваліфікації)

 1. Стажування у КП “КТУ імені Л.Я. Левітана” за напрямом “Організаційно-економічні механізми стратегічного розвитку підприємств в системі регіонального управління”, довідка №07-11/242, 27.05.2022 р. (2 кредити ЄКТС/ 60 год.)
 2. Міжнародне стажування Online training course in «Business economics and management»(англ.) в Університеті Матея Бела (Словаччина) для педагогічних та науково-педагогічних працівників. Організатори – Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського (Україна) спільно з Університетом Матея Бела (Словаччина), 02.05.2022-02.06.2022 р., сертифікат на 2,0 кредити ЄКТС/60 годин
 3. Стажування у ПрАТ «Кредмаш» на тему «Застосування управлінських технологій HR-менеджменту з метою формування лідерських якостей керівників та професійного розвитку персоналу»; довідка, 03.12.2020 р. (3 кредити ЄКТС/ 90 год.)
 4. Стажування у відділі забезпечення діяльності керівництва Кременчуцького міськвиконкому «Управління підприємствами та організаціями в умовах інноватизації економіки України», довідка №01-85/1, 10.11.2020 р. (3,6 кредити ЄКТС/108 год.)
 5. Курси підвищення кваліфікації BYM online «Академічна доброчесність в університеті», сертифікат №040226, 04.11.2020 (0,03 кредити ЄКТС/ 1 год.)
 6. Стажування у КП «Кременчуцьке тролейбусне управління імені Л.Я. Левітана» на тему «Управління розвитком підприємств регіону в сучасних умовах господарювання: моделі та технології», довідка № 07-11/695, 23.09.2020 р. (1,9 кредити ЄКТС/ 56 год.)
 7. Участь в експортному форумі «Кременчук-текстильний – 2020» за темою «Експорт-2020 в умовах сучасних викликів для міжнародної торгівлі: стратегія, технології, якість, конкурентоспроможність, результативність», сертифікат, 06.08.2020 (1 кредит ЄКТС/ 30 год.)
 8. Стажування у Кременчуцькому міськвиконкомі, «Діяльність органів місцевого самоврядування в умовах децентралізації влади», довідка №01-47/2383 від 07.11.2018 р.; 05.10.2018-05.11.2018.
 9. Навчально-науковий центр підвищення кваліфікації та професійної адаптації, свідоцтво про підвищення кваліфікації ПК 05385631/ 000743-18,«Удосконалення організації та змісту навчання зі спец.«Менеджмент», 16.02.2018-28.02.2018.

Премії, нагороди, інші досягнення: 

Призер консолідованого рейтингу КрНУ в номінації «Кращий старший викладач» (2016 р.) – сертифікат

Участь у науково-дослідних проектах 

 1. Відповідальний виконавець наукового проекту на тему: «Соціологічне дослідження щодо визначення напрямків розвитку соціальної/благодійної діяльності компанії Ferrexpo у місті Горішні Плавні Полтавської області» (ДР № 0119U102124), 09.2017-11.2017.
 2. Відповідальний виконавець наукового проекту на тему: «Проведення соціологічних досліджень щодо стану розвитку підприємництва у місті Кременчук» (ДР № 0119U102882), 07.2017-09.2017.
 3. Відповідальний виконавець науково-дослідного проекту «Управління конкурентоспроможністю підприємств регіону в трансформаційний період розвитку економіки» (ДР № 0120U104972)
 4. Науковий керівник госпдоговірних тем: «Оптимізація організаційної структури управління та розробка посадових інструкцій у ТОВ “Кредмаш Сервіс”» (ДР № 0120U101355). 

Навчально-методичні комплекси 

Досвід та професійні досягнення в освітній та методичній діяльності, внутрішньому забезпеченні якості вищої освіти засвідчуються наступним:
– участь у розробці тестових пакетів та критеріїв оцінювання для проведення поточного та підсумкового контролю знань студентів у системі онлайн тестування КрНУ;

– досвід роботи з технічними засобами перевірки кваліфікаційних робіт студентів на академічний плагіат (зокрема, програма UNICHECK).

 1. Методичні вказівки щодо виконання практичних робіт з навчальної дисципліни «Правове регулювання кадрової роботи» для студентів денної та заочної форм навчання спеціальність 074 – «Публічне управління та адміністрування» освітній ступень «Магістр» за спеціалізацією «Муніципальний менеджмент». Кременчук: Видавничий відділ КрНУ, 2017. – 26 с.
 2. Методичні вказівки щодо виконання практичних робіт з навчальної дисципліни «Планування розвитку громади» для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальності 281 – «Публічне управління та адміністрування» освітнього ступеня «Магістр» за освітньою програмою «Муніципальний менеджмент». Кременчук: Видавничий відділ КрНУ, 2017. – 29 с.
 3. Методичні вказівки щодо виконання практичних робіт з навчальної дисципліни «Психологія управління та лідерство» для студентів денної та заочної форм навчання спеціальність 074 – «Публічне управління та адміністрування» освітній ступень «Магістр» за спеціалізацією «Бізнес адміністрування». Кременчук: Видавничий відділ КрНУ, 2017. – 31 с.
 4. Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни «Психологія управління» для студентів заочної форми навчання зі спеціальності 073 – «Менеджмент» за освітніми програмами «Менеджмент організацій і адміністрування», «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності» освітнього ступеня «Магістр». Кременчук: Видавничий відділ КрНУ, 2018. – 21 с.
 5. Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни «Психологія управління» для студентів заочної форми навчання зі спеціальності 073 – «Менеджмент» за освітніми програмами «Менеджмент організацій і адміністрування», «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності» освітнього ступеня «Магістр». Кременчук: Видавничий відділ КрНУ, 2018. – 24 с.
 6. Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни «Засади сталого розвитку» для студентів денної форми навчання зі спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування» освітнього ступеня «Бакалавр», 2018. – 25 с.
 7. Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни «Засади сталого розвитку» для студентів денної форми навчання зі спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування» освітнього ступеня «Бакалавр», 2018. – 38 с.
 8. Методичні вказівки щодо лабораторних робіт з навчальної дисципліни «Інформаційні системи в менеджменті» для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальності 073 «Менеджмент» за освітньо-професійною програмою «Менеджмент» освітнього ступеня «Бакалавр», 2019. – 45 с.
 9. Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни «Інформаційні системи і технології в управлінні зовнішньоекономічною діяльністю» для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальності 073 «Менеджмент» за спеціалізацією «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності» освітнього ступеня «Магістр», 2019. – 26 с.
 10. Методичні вказівки щодо виконання лабораторних робіт з навчальної дисципліни «Інформаційні системи і технології» для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальності 075 – «Маркетинг» освітнього ступеня «Бакалавр». Кременчук: Видавничий відділ КрНУ, 2019. – 45 с.
 11. Методичні вказівки щодо виконання практичних робіт і самостійної роботи з навчальної дисципліни «Управління конкурентоспроможністю» для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальності 073 – «Менеджмент» освітнього ступеня «Бакалавр», 2020. – 49 с.
 12. Методичні вказівки щодо виконання практичних робіт з навчальної дисципліни «Організація сталого розвитку в менеджменті» для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальності 073 – «Менеджмент» освітнього ступеня «Бакалавр», 2020. – 26 с.

Керівництво студентами-учасниками/призерами Міжнародних та Всеукраїнських конкурсів наукових робіт, олімпіад, дипломних робіт:

 1. Керівництво студентами Тукало Кариною Юріївною та Ващенко Данилом Віталійовичем, які отримали ІІІ місце у ІІ турі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з напряму «Географія» (2019 р.)
 2. Керівництво студенткою Тукало Кариною Юріївною, яка отримала ІІІ місце в обласному конкурсі «Від студентського самоврядування – до самоврядування громад» (2019 р.)
 3. Керівництво студенткою Ільченко Анастасією Сергіївною, яка зайняла ІІІ місце у ІІ турі Міжнародного конкурсу наукових студентських робіт з напряму «Менеджмент» (2018 р.)
 4. Керівництво студенткою Худієнко Кристиною Євгенівною, яка зайняла ІІІ місце у ІІ турі Всеукраїнського конкурсу наукових студентських робіт з напряму «Економіка природокористування та охорони навколишнього середовища» (2018 р.)

Наукове консультування установ, підприємств, організацій

Кременчуцький міськвиконком, Фонд підтримки підприємництва міста Кременчука

 1. Наукове консультування ТД “Бордо” шляхом проведення семінарів-тренінгів на тему “Управління соціо-екологічною діяльністю в умовах глобалізації” (Договір безоплатного надання послуг №56/2 від 25.10.2019 р.)
 2. Проведення семінарів-тренінгів на тему «Сучасне підприємництво та перспективи розвитку соціального підприємництва» (договір №2-06/95 – Менеджмент-МВ-ФПП від 15.05.2018 р.)
 3. Проведення семінарів-тренінгів на тему: «Інклюзивний розвиток соціального підприємництва» (договір №2-23/56/18- Менеджмент-МВ від 02.05.2018 р.)
 4. Проведення семінарів-тренінгів на тему: «Основи підприємництва» для учнів професійно-технічних училищ» (договір №2-23/57/18- Менеджмент-МВ від 15.03.2018 р.)

Організаційна робота

Співорганізатор (секретар секції) Міжнародної науково-практичної конференції молодих учених і спеціалістів «Актуальні проблеми життєдіяльності суспільства» http://apgs.kdu.edu.ua/index.php

Досвід співпраці із національними та міжнародними інституціями у сфері вищої освіти, освітніми проектами

Співпраця з Кременчуцьким центром міжнародних зв’язків та економічного розвитку міста «Інститутом розвитку Кременчука»; Полтавською торгово-промисловою палатою та ін.

Співпраця із провідними підприємствами регіону (ПрАТ «Кредмаш», ПАТ «КВБЗ, ПрАТ «Кременчуцьке кар’єроуправління «Кварц»).