Силабуси освітніх компонент

ОПП 2020

Цикл дисциплін загальної підготовки

Філософія

Правове регулювання суспільних відносин в Україні

Українознавство

Іноземна мова за професійним спрямуванням

Вища математика

Ділова українська мова та академічне письмо

Інформаційні системи та технології

Цикл дисциплін професійної підготовки

Історія економічних вчень

Основи підприємницької діяльності

Комунікаційні технології

Економіка суб’єктів господарювання

Управління розвитком регіону

Ринкові дослідження

Мікроекономіка та макроекономіка

Маркетинг

Менеджмент

Фінанси

Економічна аналітика

HR-менеджмент

Соціальна політика та формування здорового способу життя

Обґрунтування господарських рішень та оцінювання ризиків

Бухгалтерський облік, управлінська та фінансова звітність

Організація та планування діяльності підприємств

Організація наукових досліджень та наукова етика

Психологія управління та лідерство

Інтеграційні процеси та соціальна консолідація суспільства

Інноваційний менеджмент

Вибіркові компоненти

Бізнес-культура та іміджелогія

Методи оптимізації та дослідження операцій

Моделювання управлінських рішень та адаптивні підходи в менеджменті

Основи сталого розвитку суспільства

Системи менеджменту якості організації

Сучасний інструментарій економіки та менеджменту

Масова комунікація та інформація

Операційний менеджмент

Проблеми мотивації поведінки та психологія конфлікту

Стратегічне управління

Управління підприємством на міжнародних ринках

Управлінські технології професійної діяльності менеджера

Актуальні проблеми господарського права

Організаційне проєктування та системний аналіз

Теорія і практика соціокультурного проєктування

Технології коучингу в мотиваційному менеджменті

Управління охороною праці

Управління соціально-економічною політикою регіонів

Актуальні проблеми адміністративного права

Інвестиційний менеджмент

Інноваційне підприємництво та управління стартап проєктами

Контролінг та управління результативністю діяльності організації

Логістика та структурування проблем організації

Система менеджменту ситуацій

 

Методична робота кафедри менеджменту спрямована на забезпечення необхідними методичними матеріалами усіх дисциплін, що ведуться викладачами відповідно до закріпленого навантаження. Навчально-методичний комплекс дисципліни включає: силабус, навчальну, робочу програму, методичні вказівки щодо практичних, лабораторних або семінарських занять, виконання курсових та контрольних робіт, а також самостійної роботи студентів. Комплекс навчально-методичного забезпечення ОП є змістовним, оновлюється з урахуванням змісту підготовки, проходять обговорення на засіданнях кафедри, методичною комісією, чим досягаються визначені ОП цілі та програмні результати навчання.