Сухомлин Лариса Вадимівна

 
Посада: доцент кафедри менеджменту
 
Науковий ступінь: кандидат технічних наук
 
Вчене звання: доцент кафедри менеджменту та туризму
 
Стаж роботи в ЗВО IV рівня акредитації – 28 років
 
Контактні дані:
Адреса електронної пошти:  lar.sukhomlyn@gmail.com
Адреса електронної пошти кафедри менеджменту КрНУ: kafmanagmkrnu@gmail.com
Телефон: +38(099)0808204

Основні навчальні курси викладача:

 • Моделювання управлінських рішень та адаптивні підходи в менеджменті
 • Ефективність управління бізнес-процесами
 • Управління інноваційними проектами
 • Сучасний інструментарій економіки та менеджменту
 • Управління підприємством на міжнародних ринках
 • Стандартизація і сертифікація товарів і послуг
 • Логістика та структурування проблем організації

Освіта

 1. Харківський інженерно-економічний університет, 1991 р., спеціальність «Економіка та організація хімічної промисловості», кваліфікація «інженер-економіст».
 2. Кандидат технічних наук із спеціальності 05.13.06 – Інформаційні технології. Тема дисертації: «Інформаційні технології для системи підтримки рішень задач транспортної логістики в умовах малої вибірки вихідних даних» (захист у Спеціалізованій вченій раді Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут»), диплом ДК № 020711 від 03.04.2014 р.
 3. Доцент кафедри менеджменту і туризму, Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського, атестат 12ДЦ №046820 від 25.02.2016 р.

 Публікаційна діяльність

Сухомлин Л.В. має 155 індивідуальних та колективних наукових праць, серед яких монографії; наукові публікації у періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз даних Scopus та Web of Science; наукові публікації у фахових виданнях України.

Вибрані наукові публікації:

Навчальні посібники, монографії

Почтовюк А.Б., Сухомлин Л. В., Бачкір І. Г. Стратегічна фінансова стійкість підприємств як чинник забезпечення конкурентоспроможності в умовах євроінтеграційних процесів. Європейська інтеграція: пріоритети стратегічного розвитку національного господарства України: колективна монографія за заг. ред. Почтовюк А. Б. Кременчук : Видавець СВД Олексієнко В. В., 2020. 358 с. Розд. 4.9. С. 234‑246.

Наукові публікації у періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз даних, рекомендованих МОН, зокрема Scopus або Web of Science Core Collection

 1. Raskin, L., Sira, O., Sukhomlyn, L., Korsun, R. (2022). Analysis of Semi-Markov Systems With Fuzzy Initial Data. EUREKA: Physics and Engineering, 2, 128–142. https://doi.org/10.21303/2461-4262.2022.002346  https://journal.eu-jr.eu/engineering/article/view/2346/1884 (Scopus)
 2. Raskin, L., Sira, O., Sukhomlyn, L., & Korsun, R. (2021). Devising a method for finding a family of membership functions to bifuzzy quantities. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies2(4 (110), 6–14. https://doi.org/10.15587/1729-4061.2021.229657  Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=3844074 (Scopus)
 3. Atamanenko Y., Komchatnykh O., Sukhomlyn L., Didkivskyi V., Sulym B., Losheniuk O. (2021) The Importance of International Transport and Logistics Infrastructure in the Economic Development of the Country: The Case of the EU for Ukraine. International Journal of Computer Science and Network Security, VOL.21 No.3, March 2021. PP. 198–205. URL:  https://doi.org/10.22937/IJCSNS.2021.21.3.27 (Web of Science)

 4. Raskin, Lev and Sira, Oksana and Sukhomlyn, Larysa and Parfeniuk, Yurii, Universal Method for Solving Optimization Problems Under the Conditions of Uncertainty in the Initial Data (February 26, 2021). Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, 1(4 (109), 46–53, 2021. doi:10.15587/1729-4061.2021.225515, Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=3807477 (Scopus)

 5.  Ruvin O., Isaieva N., Sukhomlyn L., Kalachenkova K., Bilianska N. (2020) Cybersecurity as an element of financial security in the conditions of globalization, Journal of Security and Sustainability Issues, 10(1): 175-188. (Scopus)
 6.  Raskin L., Sira O., Sukhomlyn L., & Bachkir I. (2017) Symmetrical Criterion of Random Distribution Discrimination. Proceedings of the IEEE International Conference “Modern Electrical and Energy System” (MEES 2017), November 15-17, 2017. Kremenchuk, Ukraine, 2017. P. 320–323. IEEE Catalog Number:CFP17K83-POD ISBN: 978-1-5386-1751-9 DOI:  10.1109 / MEES.2017.8248922 (Scopus, Web of Science)

Наукові публікації у виданнях, включених до переліку наукових фахових видань України

 1. Raskin, L., Ivanchikhin, Y., Sukhomlyn, L., Sviatkin, I., & Korsun, R. (2022). EVALUATION MODEL OF THE RECOVERY PROCESSES OF NON-MARKOVIAN SYSTEMS, CONSIDERING THE ELEMENTS UNRELIABILITY UNDER ARBITRARY DISTRIBUTION LAWSAdvanced Information Systems6(3), 28–35. doi: https://doi.org/10.20998/2522-9052.2022.3.04
 2. Насікан Н.І., Лошенюк О.В., Сухомлин Л.В. Комерційна діяльність та управління бізнес-процесами підприємства в умовах нестабільного зовнішнього середовища. Економіка та держава, №7/2022, С. 46–51. DOI: https://doi.org/10.32702/2306-6806.2022.7.46
 3. Raskin L., Sukhomlyn L., Sagaidachny D., Korsun R. Management in high-dimensional markov systems. Control, Navigation and Communication Systems. Academic Journal. Poltava: PNTU, 2022. Vоl. 2 (68). PP. 27-31. doi:https://doi.org/10.26906/SUNZ.2022.2.027.
 4. Раскін, Л., & Сухомлин, Л. (2022). Оптимізація розподілу ресурсу в умовах нечітких вихідних даних. Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Серія: Системний аналiз, управління та iнформацiйнi технологiї, (1 (7), 9–15. https://doi.org/10.20998/2079-0023.2022.01.02
 5. Raskin, L., Sukhomlyn, L., Ivanchikhin, Y., Korsun R. (2021), Method of identification of object states according to the results of fuzzy measurements of controlled parameters. Innovative Technologies and Scientific Solutions for Industries, No. 4 (18), P. 75–86. DOI: https://doi.org/10.30837/ITSSI.2021.18.075
 6. Raskin, L., Sukhomlyn, L., Sagaidachny, D. and Korsun, R. (2021), Analysis of multi-threaded Markov systems, Advanced Information Systems, Vol. 5, No. 4, pp. 70-78. URL: https://doi.org/10.20998/2522-9052.2021.4.11
 7. Cакун Л. М., Вєдєніна Ю. Ю., Cухомлин Л. В., Цимбал О. С. Формування стратегії антикризового управління на підприємствах машинобудування в умовах змін. Вісник Хмельницького національного університету: науковий журнал. 2021. № 5. Т.2. С. 35-40. URL: http://journals.khnu.km.ua/vestnik/?cat=56
 8. Орлова-Курилова О. В., Чупріна М. О., Cухомлин Л. В., Горда А. С. Моделювання сталого розвитку інноваційного підприємництва в умовах зміни маркетингової поведінки на онлайн-ринку, пандемії COVID-19, бізнес-комунікацій та управління персоналом. Інвестиції: практика та досвід. 2021. № 21. С. 24–29. DOI: 10.32702/2306-6814.2021.21.24

 9. Ложачевська О. М., Гнатенко І. А., Cухомлин Л. В., Мельник О. Ю. Моделювання інфраструктури підприємництва неоінноваційного управління на національному та регіональному рівнях в умовах децентралізації. Інвестиції: практика та досвід. 2021. № 18. С. 5–10. DOI: 10.32702/2306-6814.2021.18.5
 10. Орлова-Курилова О. В., Держак Н. О., Cухомлин Л. В., Бачкір І. Г. Моделювання життєвого циклу інноваційного проєкту в умовах трансформації національної економіки: управління маркетинговим потенціалом. Агросвіт. 2021. № 18. С. 36–43. DOI: 10.32702/2306-6792.2021.18.36
 11. Raskin, L., Sira, O., Sukhomlyn, L. and Korsun, R. (2021) “Development of a model for the dynamics of probabilities of states of semi-markov systems”, Innovative technologies and scientific solutions for industries, No. 3 (17), P. 62-68. DOI: https://doi.org/10.30837/ITSSI.2021.17.062

 12. Живко З. Б., Орлова–Курилова О. В., Петченко М. В., Сухомлин Л. В., Бачкір І. Г. (2021). Основні тенденції сталого розвитку інноваційного підприємництва в умовах управління змінами через пандемію COVID-19 та агресивної зовнішньоекономічної діяльності. Формування ринкових відносин в Україні: збірник наукових праць. Вип. 9(244)2021, К., 2021. 122, 97–105. DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.5704811
  http://dndiime.org/wp-content/uploads/2021/11/9-2021.pdf
 13. Гнатенко І. А., Cухомлин Л. В., Бачкір І. Г., Парохненко О. С. Моделювання пріоритетів управління інфраструктурою підприємництва з урахуванням ринку праці в умовах зміни споживчих переваг та цифровізації. Ефективна економіка. 2021. № 9. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=9250 (дата звернення: 04.10.2021). DOI: 10.32702/2307-2105-2021.9.1
 14. Вдовенко Н. М., Cухомлин Л. В., Бачкір І. Г., Гнатенко І. А. Управлінські засади моделювання державних пріоритетів в інноваційній економіці: диверсифікація підприємницької діяльності та адаптування ринку. Економіка та держава. 2021. № 9. С. 19–23. DOI: 10.32702/2306-6806.2021.9.19
 15. Raskin, L., Parfeniuk, Yu., Sukhomlyn L., Kravtsov, M. and Surkov, L. (2021), “A method for solving the canonical problem of transport logistics in conditions of uncertainty”, Innovative technologies and scientific solutions for industries, No. 2 (16), P. 80–88. DOI: https://doi.org/10.30837/ITSSI.2021.16.080   URL https://itssi-journal.com/index.php/ittsi/article/view/282
 16. Raskin L., Sira O., Parfenyuk Y., Sukhomlyn L. Structural optimization in a multi-channel distributed mass service system. Advanced Information System, Vol. 5 No. 2 (2021), 83-90. DOI: https://doi.org/10.20998/2522-9052.2021.2.11  URL: http://ais.khpi.edu.ua/article/view/234988 
 17. Сакун Л.М., Вєдєніна Ю.Ю., Сухомлин Л. В., Тукало К.Ю. Ващенко Д.В. Управлінські та логістичні технології в мінливих умовах міжнародного конкурентного середовища. Вісник Хмельницького національного університету: науковий журнал. Хмельницький: Хмельницький національний університет, 2020. № 5(286). С. 203-207. DOI: 10.31891/2307-5740-2020-286-5-37 URL: http://journals.khnu.km.ua/vestnik/pdf/ekon/pdfbase/2020/VKNU-ES-2020-N5(286).pdf
 18. Сухомлин Л. В. Управління базами даних промислового підприємства в сучасних умовах. Економіка та держава. 2020. № 12. С. 55‑61. DOI:32702/2306-6806.2020.12.55 URL: http://www.economy.in.ua/?op=1&z=4810&i=9
 19. Сухомлин Л. В. Застосування інформаційних технологій для удосконалення внутрішніх логістичних процесів компанії. Інвестиції: практика та досвід. № 24. С 44-50. DOI: 10.32702/2306-6814.2020.24.44 URL: http://www.investplan.com.ua/?op=7
 20. Сухомлин Л. В., Мурашко О. В. Застосування інформаційних технологій для підвищення ефективності управлінського контролю. // Міжнародний науковий журнал «Інтернаука». Серія: «Економічні науки». 2020. №11. https://doi.org/10.25313/2520-2294-2020-11-6573 URL https://www.inter-nauka.com/issues/economic2020/11/6573
 21. Sukhomlyn L., Sakun L., Riznichenko L., Bachkir I. The concept of quality management modeling in the context of structuring organizational problems. Вісник Хмельницького національного університету: науковий журнал. Хмельницький: Хмельницький національний університет, 2020. № 3(281). С. 152‑159. DOI: 10.31891/2307-5740-2020-282-3-29 URL: http://journals.khnu.km.ua/vestnik/pdf/ekon/pdfbase/2020/VKNU-ES-2020-N3(282).pdf
 22. Сакун Л.М., Сухомлин Л.В., Різніченко Л.В., Вєлькін Б.О. Реінжиніринг бізнес-процесів як сучасний метод управління стратегічними змінами на підприємстві. Економіка і організація управління: науковий журнал. 2020. № 2 (38). С. С.81‑97. URL: https://jeou.donnu.edu.ua/article/view/9382
 23. Дорожкіна Г. М., Сухомлин Л. В., Орлова К. О. Управління фінансовою стійкістю металургійного підприємства в умовах ризику та невизначеності. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету: збірник наукових праць.2019. № 39. С.18–24. DOI: https://doi.org/10.32841/2413-2675/2019-39-3
 24. Сухомлин Л. В., Орлова К. О. Інформаційно-програмні рішення щодо удосконалення збутової діяльності підприємства. Modern Economics [електронне наукове фахове видання з економічних наук]. 2019. №15(2019). С. 183‑190. DOI: https://doi.org/10.31521/modecon.V15(2019)-26
 25. Сухомлин Л. В., Різніченко Л. В., Орлова К. О. Забезпечення сталої конкурентної позиції підприємства за рахунок ефективного управління його ресурсним потенціалом. Проблеми системного підходу в економіці. К.: Національний авіаційний університет, 2018. Вип. 3(65) 2018. Ч.1. С. 109–115. URL: http://psae-jrnl.nau.in.ua/journal/3_65_1_2018_ukr/18.pdf
 26. Сакун Л. М., Сухомлин Л. В., Лисич В. В. Напрями підвищення ефективності інвестиційного потенціалу машинобудівних підприємств Полтавської області. Економічний форум: науковий журнал. Луцьк: Луцький національний технічний університет, 2018. № 1. 2018. С. 228–233. URL : http://lutsk-ntu.com.ua/sites/default/files/ekonomichniy_forum_1.compressed.pdf
 27. Сакун Л.М., Сухомлин Л.В., Ільченко А.С. Аналіз та перспективи розвитку інвестиційного потенціалу міста Кременчука. Економіка та суспільство : [електронне наукове фахове видання]. 2017. Вип. 13. URL: https://chmnu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/06/Ekonomika-i-suspilstvo-13-2017.pdf  
 28. Сухомлин Л. В., Орлова К.О. Стабілізація діяльності металургійних підприємств України шляхом здійснення ефективного планування. Причорноморські економічні студії : науковий журнал. Причорноморський науково-дослідний інститут економіки та інновацій, 2017. Вип. 22/2017. С. 116–119. URL: http://bses.in.ua/journals/2017/22_2017/27.pdf
 29. Sukhomlyn L..V., Karlik Y. Y., Uhlava А. О. Management of risks in introduction of information technologies on modern industrial enterprises. Інфраструктура ринку [електронний науково-практичний журнал]. 2017 р. Вип.. 11. С.148–152.
  URL: http://www.market-infr.od.ua/uk/11-2017
 30. Сухомлин Л. В., Карлик Ю. Ю., Карпова В. С. Напрямки розвитку збутової діяльності машинобудівних підприємств на основі комплексної оцінки їх конкурентоспроможності. Глобальні та національні проблеми економіки [електронне наукове фахове видання]. 2017 р. №19. С.262‑270. URL: http://global-national.in.ua/issue-19-2017
 31. Сухомлин Л. В., Углава А. О. Оцінка та управління ризиками при впровадженні інформаційних технологій на сучасних промислових підприємствах. Глобальні та національні проблеми економіки [електронне наукове фахове видання]. Миколаїв: Миколаївський національний університет імені В.О. Сухомлинського, 2017 р. № 17.
 32. Сухомлин Л. В., Управлінські аспекти формування та реалізації туристичного продукту. Ефективна економіка [електронне наукове фахове видання. К.: 2015 р. № 12. URL:  http://www.economy.nayka.com.ua
 33. Sukhomlyn L. Strategy for food industry enterprises development in modern conditions. Ефективна економіка [електронне наукове фахове видання. 2015 р. № 11. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/pdf/11_2015/125.pdf
 34. Сухомлин Л. В. Стохастична задача маршрутизації високої розмірності в умовах неточно заданих вихідних даних. Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського. Кременчук: КрНУ, 2015. Вип. 3/2015 (92), част.1. С. 149–154. URL: http://www.kdu.edu.ua/PUBL/statti/2015_5_149-5-2015.pdf
 35. Найда В. В., Конох И. С., Сухомлин Л.В. Использование информационных технологий для повышения эффективности пусконаладочных работ и испытаний систем автоматизированного управления. Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського. Кременчук: КрНУ, 2015. Вип. 3/2015 (92), част.1. С. 40–47. URL: http://www.kdu.edu.ua/PUBL/statti/2015_3_40-3-2015.pdf
 36. Почтовюк А.Б., Сухомлин Л. В. Вища освіта України: європейська інтеграція. Економічний форум: науковий журнал Луцького національного технічного університету. Луцьк: ЛНТУ, 2015. № 2. С. 98–104. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecfor_2015_2_17

Авторські свідоцтва

Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір №106741 від  28.07.2021 р.

Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір №106742 від  28.07.2021 р.

Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір №106743 від  28.07.2021 р.

Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір №106987 від  04.08.2021 р.

Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір №106989 від  04.08.2021 р.

Участь у міжнародних конференціях

 1. Сухомлин Л. В., Коваленко М. П. Використання економіко-математичного моделювання в логістичних системах. Актуальні проблеми життєдіяльності суспільства: матеріали ХХІХ Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих учених, 28-29 квітня 2022 р. Кременчук: КрНУ, 2022.
 2. Сухомлин Л. В., Ляшенко К. Б. Взаємодія логістичної та маркетингової діяльності для забезпечення ефективного управління бізнесом. Актуальні проблеми життєдіяльності суспільства: матеріали ХХІХ Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих учених, 28-29 квітня 2022 р. Кременчук: КрНУ, 2022.
 3. Сухомлин Л.В., Коробченко В. Д., Тонкошкур М. О. Логістична система: поняття, функції, ознаки, структура. Актуальні проблеми життєдіяльності суспільства: матеріали ХХІХ Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих учених, 28-29 квітня 2022 р. Кременчук: КрНУ, 2022.
 4. Сухомлин Л. В., Заїка К. О., Кенебас Н. В. Оцінка ресурсного потенціалу експортоорієнтованого підприємства. Актуальні питання управління сталим розвитком у сучасному суспільстві: проблеми та перспективи:  матеріали Х Міжнародної науково-практичної конференції, 13–14 жовтня 2021 р. Кременчук: Видавець ПП Щербатих О. В., 2021. 120 с. С.24‑26. DOI: 10.30929/2227-3549.2021.10.24-26
 5. Сухомлин Л. В., Терела А.П., Довгань Н.В.  Європейський досвід системи охорони здоров’я: перешкоди та напрями розвитку.. Актуальні питання управління сталим розвитком у сучасному суспільстві: проблеми та перспективи:  матеріали Х Міжнародної науково-практичної конференції, 13–14 жовтня 2021 р. Кременчук: Видавець ПП Щербатих О. В., 2021. 120 с. С.20‑22.
  DOI: 10.30929/2227-3549.2021.10.20-22
 6. Раскін Л. Г., Сухомлин Л. В., Корсун Р. О. Нечіткі напівмарківські моделі складних систем. Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров’я: тези доповідей ХXІХ Міжнародної науково-практичної конференції MicroCAD-2021, 18-20 травня 2021р.: у 5 ч. Ч. IV. / за ред. проф. Сокола Є.І. Харків: НТУ «ХПІ». 273 с. ISSN 2222-2944. http://science.kpi.kharkov.ua/wp-content/uploads/2021/05/Tezi_dopovidey_MicroCAD-2021_chastina_4.pdf
 7. Сухомлин Л. В., Колісник А.О. Управління туристичними послугами в мережі INTERNET. Актуальні проблеми життєдіяльності суспільства: матеріали ХХVІІІ Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих учених, 26-27 квітня 2021 р. Кременчук: КрНУ, 2021. 252 с. С. 111-112.
 8. Сухомлин Л. В., Бачкір І. Г., Терела А. П. Методи моделювання для реалізації логістичних рішень в управлінні постачанням. Актуальні питання управління сталим розвитком у сучасному суспільстві: проблеми та перспективи: матеріали ІХ Міжнародної науково-практичної конференції, 20–21 жовтня 2020 р. Кременчук: Видавець СВД Олексієнко В. В., 2020. 181 с. С.64‑66.
 9. Сухомлин Л. В., Синьопуп М. О. Моделювання інформаційно-логістичного забезпечення при структуруванні проблем підприємств. Актуальні питання управління сталим розвитком у сучасному суспільстві: проблеми та перспективи: матеріали ІХ Міжнародної науково-практичної конференції, 20–21 жовтня 2020 р. Кременчук: Видавець СВД Олексієнко В. В., 2020. 181 с. С.59‑60.
 10. Сухомлин Л. В., Пазаненко М. В., Сухомлин С. А. Порівняння методів мотивації праці та їх ефективності в державному та приватному секторах медичних послуг. Scientific Collection «InterConf», 2(32): Proceedings of the 7th International Scientific and Practical Conference «Scientific Research in XXI Century», October 16-18, 2020. Ottawa, Canada: Methuen Publishing House, 2020. 292 pages. Р. 259‑265. ISBN 978-0-458-20903-3.
 11. Сухомлин Л. В., Aлєкcєєнкo A.C. Логістична спрямованість управління на транспорті. Авіація, промисловість, суспільство: матеріали І Міжнародної науково-практичної конференції, присвяч. 60-річчю КЛК ХНУВС (м. Кременчук, 14 трав. 2020 р.) : у 2 ч. / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ, Кременчуцький льотний коледж. Харків : ХНУВС, 2020. Ч. 2. 524 с. С. 232–234.
 12. Сухомлин Л. В., Сухомлин С.А., Пазаненко М.В. Аналіз стану конкуренції та чинників впливу на ринку медичних послуг. Актуальні проблеми життєдіяльності суспільства: матеріали ХХVІІ Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих учених Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського, 23-24 квітня 2020 р. Кременчук: КрНУ, 2020 С. 51-53.
 13. Сухомлин Л. В., Цимбал О. С. Актуальні проблеми іноземного інвестування української економіки. Актуальні проблеми життєдіяльності суспільства: матеріали ХХVІІ Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих учених Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського, 23-24 квітня 2020 р. Кременчук: КрНУ, 2020 С.49‑50.
 14. Сухомлин Л. В., Пазаненко М. В. Кадрова політика приватної медицини в конкурентних умовах реформування охорони здоров`я України. Актуальні питання управління сталим розвитком у сучасному суспільстві: проблеми та перспективи»: матеріали VІІІ Міжнародної науково-практичної конференції, 24–25 жовтня 2019 р. Кременчук: Видавець СВД Олексієнко В. В., 2019. 191 с. С. 45-47.
 15. Sukhomlyn L., Brazhnikova T. Innovative aspects of increasing competitiveness of the industrial enterprises. II International Scientific Conference Development of Socio-Economic Systems in a Global Competitive Environment: Conference Proceedings, May 24th, 2019. Le Mans, France: Baltija Publishing, 2019. 200 pages. Р.100‑102.
 16. Сухомлин Л. В., Бачкір І. Г., Бражнікова Т. М. Запровадження логістикоорієнтованих структурних змін вітчизняними підприємствами для оптимізації розвитку організаційно-економічної діяльності. Актуальні проблеми та перспективи розвитку національного господарства в умовах глобальної нестабільності: матеріали Міжнародного форуму, 28‑29 листопада 2018 р. Кременчук: КрНУ. С. 277–280.
 17. Сухомлин Л. В., Туренко В.В. Особливості просування технології «електронного уряду» та ключові параметри його оцінювання. Актуальні питання управління сталим розвитком у сучасному суспільстві: проблеми та перспективи: матеріали VІІ Міжнародної науково-практичної конференції. 25–26 жовтня 2018 р. Кременчук: Видавець СВД Олексієнко В.В., 2018. 227 с. С. 197–199.
 18. Сухомлин Л. В., Руденко А.В. Особливості впровадження інтерактивних форм і технологій у систему публічного управління. Актуальні питання управління сталим розвитком у сучасному суспільстві: проблеми та перспективи: матеріали VІІ Міжнародної науково-практичної конференції. 25–26 жовтня 2018 р. Кременчук: Видавець СВД Олексієнко В.В., 2018. 227 с. С. 190–191.
 19. Сухомлин Л. В., Павлова О. О. Застосування інструментарію логістичного контролінгу при формуванні стратегічного рівня підприємства. Proceedings of International Scientific Conference «Anti-crisis management: state, region, enterprise», November 17th, 2017 (Section: Problems of management and marketing in the new conditions of management. Part II. Le Mans, France: Baltija Publishing, 2017. 172 p. Р. 156–158.
 20. Sukhomlyn L., Uhlava А.О. Risks control in introduction of information technologies into modern enterprises. International scientific conference «THE MODERN TRENDS IN THE DEVELOPMENT OF BUSINESS SOCIAL RESPONSIBILITY» (Section: Contemporary mathematical methods, models and information technology in the economy), 19 May 2017. Portugal: NOVA School of Business and Economics (Lisbon,) – Р.271–274.
 21. Сухомлин Л. В., Углава А. О. Сегментування бізнесу організації на останові новітніх концепцій управління. The global competitive environment: development of modern social and economic systems:іnternational scientific-practical conference (section 5. Business Economics and Corporate Management: Integration of business structures), 21 April 2017 р. Chisinau, 2017. Р.65–68.
 22. Сухомлин Л. В., Углава А. О. Впровадження логістичних систем та комплексних ІТ-рішень для оптимізації управління матеріальними запасами на сучасних підприємствах. International Scientific-Practical Conference «Economic Development Strategy in Terms of European Integration»: Conference Proceedings, May 27, 2016. Kaunas: Baltija Publishing. 360 pages. Р.345–348.

Програми стажування (підвищення кваліфікації)

 1. Підвищення кваліфікації “Лідерство під час війни”, м. Полтава, 22.12.2022 р. (6 годин / 0,2 кредити ECTS) – сертифікат про підвищення кваліфікації
 2. Participated in the virtual academic mobility programme (online digital literacy courses ) within the framework of Erasmus+ Capacity Building for Higher Education project «Digital competence framework for Ukrainian teachers and other citizens (dComFra)» Kaunas, Lithuania, 15 July ‑ 05 September 2022.  Сertificate No. 598236-EPP-1-2018-1- LT-EPPKA2-CBHE-SP. : Module «Online Collaboration» (60 hours/ 2 ECTS); Module «Advanced Spreadsheets» (60 hours/ 2 ECTS). 
 3. Стажування у КП “КТУ імені Л.Я. Левітана” за напрямом “Організаційно-економічні механізми стратегічного розвитку підприємств в системі регіонального управління”, довідка №07-11/241, 27.05.2022 р. (2 кредити ЄКТС/ 60 год.)
 4. Стажування у ПрАТ «Кредмаш» на тему «Прийняття інформаційно-логістичних управлінських рішень ПрАТ «Кредмаш» при структуруванні проблем виробничо-господарської діяльності»; довідка, 03.12.2020 р. (3 кредити ЄКТС/ 90 год.).
 5. Курси підвищення кваліфікації BYM online «Академічна доброчесність в університеті», сертифікат №040843, 12.11.2020 (0,03 кредити ЄКТС/ 1 год.)
 6. Стажування в Управлінні інформаційно-комп’ютерних технологій Кременчуцького міськвиконкому «Управління підприємствами та організаціями в умовах інноватизації економіки України», довідка №01-85/8, 10.11.2020 р. (3,6 кредити ЄКТС/108 год.).
 7. Стажування у КП «Кременчуцьке тролейбусне управління імені Л.Я. Левітана» на тему «Управління розвитком підприємств регіону в сучасних умовах господарювання: моделі та технології», довідка № 07-11/699, 23.09.2020 р. (1,9 кредити ЄКТС/ 56 год.).
 8. Участь в експортному форумі «Кременчук-текстильний – 2020» за темою «Експорт-2020 в умовах сучасних викликів для міжнародної торгівлі: стратегія, технології, якість, конкурентоспроможність, результативність», сертифікат, 06.08.2020 (1 кредит ЄКТС/ 30 год.).
 9. Стажування у Vysoká škola technická a ekonomická (České Budějovice, Чехія) сертифікат про стажування «Logisticky management», 18.03.2019 р. (4,0 кредити ЄКТС).
 10. Підвищення кваліфікації у Навчально-науковому центрі підвищення кваліфікації та професійної адаптації, свідоцтво про підвищення кваліфікації ПК 05385631/000744-18, «Удосконалення організації та змісту навчання зі спеціальності «Менеджмент», 28.02.2018. (3,6 кредити ЄКТС).
 11. Стажування без відриву від основної роботи у Класичному приватному університеті (м. Запоріжжя) посвідчення №0218, тривалість 01.12.2014-01.06.2015 р.

 Участь у науково-дослідних проектах:

 1. Виконавець наукового проекту  «Управління транспортними підприємствами на засадах менеджменту якості та моделювання бізнес-процесів» (Договір №525/22 – «Менеджмент – РТП» від 02 травня 2022 р.)
 2. Виконавець науково-дослідної теми «Управління економічною ефективністю діяльності підприємств» (Номер державної реєстрації 0118U000786), підрозділ 4.7 (Договір про виконання науково-дослідних робіт  № 12/01030 від  «28» грудня 2020 року)
 3. Виконавець НДР «Управління конкурентоспроможністю підприємств регіону в трансформаційний період розвитку економіки» (державний реєстраційний номер 0120U104972, 2019 р.)
 4. Виконавець НДР «Стратегічне управління розвитком промислових підприємств регіону в ринкових умовах господарювання» (2019 р.)
 5. Виконавець НДР «Дослідження інвестиційно-інноваційної діяльності машинобудівних підприємств в умовах розбудови ринкових відносин» (2018 р.)
 6. Виконавець наукової теми (проекту) «Соціологічне дослідження щодо визначення напрямків розвитку соціальної/благодійної діяльності компаній Ferrexpo у місті Горішні Плавні Полтавської області» (номер державної реєстрації 0119U102124, 2017 р.) за договором № 392/17 «Менеджмент» – ПрАТ «Полтавський ГЗК» від 5.09.2017 р.

 Консультативно-дорадча та експертна діяльність

 1. Наукове консультування КП “Кременчуцьке тролейбусне управління імені Л.Я. Левітана шляхом проведення семінарів-тренінгів на тему “Моделювання управлінських рішень та адаптивні підходи в управлінні підприємством” (Договір безоплатного надання послуг №344/27 від 20.10.2018 р.)
 2. З 2016 р. по теперішній час ‑ наукове консультування у Громадському об’єднанні «Агентство розвитку території міста Кременчука» із сучасних проблем менеджменту та застосування управлінських технологій в діяльності підприємств та організацій Кременчуцького промислового району (довідка № 1-12/10-20)

Участь у професійних об’єднаннях за спеціальністю

 • з 11.05.2021 р. є членом Української асоціації з розвитку менеджменту та бізнес-освіти;
 • з 2021 року є членом Громадської наукової організації «Міжнародний центр з розвитку науки і технологій» (рішення Правління Громадської наукової організації «Міжнародний центр з розвитку науки і технологій» № 105 від 14.01.2021 р.)

Навчально-методичні комплекси

Досвід та професійні досягнення в освітній та методичній діяльності, внутрішньому забезпеченні якості вищої освіти засвідчуються наступним:

– участь у розробці тестових пакетів та критеріїв оцінювання для проведення поточного та підсумкового контролю знань студентів у системі онлайн тестування КрНУ;

– підготовка навчально-методичних комплексів з професійно-орієнтованих дисциплін;

– досвід роботи з технічними засобами перевірки кваліфікаційних робіт студентів на академічний плагіат (зокрема, програма UNICHECK).

 1. Методичні вказівки щодо виконання практичних робіт з навчальної дисципліни «Стратегічне управління» для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальності 073 «Менеджмент» освітньо-професійної програми «Менеджмент» освітнього ступеня «Бакалавр» Кременчук: Видавничий відділ КрНУ, 2022. 56 с.
 2. Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни «Стратегічне управління» для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальності 073 «Менеджмент» освітньо-професійної програми «Менеджмент» освітнього ступеня «Бакалавр» Кременчук: Видавничий відділ КрНУ, 2022. 51 с.
 3. Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни «Інформаційні системи та технології» для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальностей 051 ‑ «Економіка», 072 – «Фінанси, банківська справа та страхування», 073 – «Менеджмент», 075 – «Маркетинг» освітнього ступеня «бакалавр». Кременчук: Видавничий відділ КрНУ, 2020 – 24 с.
 4. Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни «Інформаційні системи та технології» для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальностей 051 ‑ «Економіка», 072 – «Фінанси, банківська справа та страхування», 073 «Менеджмент», 075 «Маркетинг» освітнього ступеня «бакалавр». Кременчук: Видавничий відділ КрНУ, 2020. 24 с.
 5. Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни «Інформаційні системи та технології» для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальностей 051 ‑ «Економіка», 072 – «Фінанси, банківська справа та страхування», 073 «Менеджмент», 075  «Маркетинг» освітнього ступеня «бакалавр». Видавничий відділ КрНУ, 2020. 24 с.
 6. Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни «Математичне моделювання в менеджменті» для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальності 073 ‑ «Менеджмент» освітнього ступеня «Бакалавр». Кременчук: Видавничий відділ КрНУ, 2019  32 с.
 7. Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни «Логістика» для студентів денної та заочної форм зі спеціальності 073 – «Менеджмент» освітнього ступеня «бакалавр». Кременчук: Видавничий відділ КрНУ, 2017. 69 с.
 8. Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни «Ділове адміністрування (Управління якістю)» для студентів денної та заочної форм навчання спеціальності 073 «Менеджмент» за освітньою програмою «Менеджмент організацій і адміністрування», спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування» за освітньою програмою «Муніципальний менеджмент» за освітньою програмою «Бізнес-адміністрування» освітній ступінь «Магістр». Кременчук: Видавничий відділ КрНУ, 2018. 68 с.
 9. Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з дисципліни «Ділове адміністрування (Управління якістю)» для студентів денної та заочної форм навчання спеціальності 073 «Менеджмент» за освітньою програмою «Менеджмент організацій і адміністрування», спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування» за освітньою програмою «Муніципальний менеджмент» освітньою програмою «Бізнес-адміністрування» освітній ступінь «Магістр». Кременчук: Видавничий відділ КрНУ, 2018. 39 с.
 10. Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни «Ділове адміністрування (Управління якістю)» для студентів денної та заочної форм навчання спеціальності 073 «Менеджмент» за освітньою програмою «Менеджмент організацій і адміністрування», спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування» за освітньою програмою «Муніципальний менеджмент» за освітньою програмою «Бізнес-адміністрування» освітній ступінь «Магістр». Кременчук: Видавничий відділ КрНУ, 2018. 68 с.

 Керівництво студентами-учасниками/призерами Міжнародних та Всеукраїнських конкурсів наукових робіт, олімпіад, дипломних робіт:

 1. Керівництво студенткою Бражніковою Тетяною Миколаївною, яка посіла ІІ місце у ІІ турі Міжнародного конкурсу студентських наукових робіт за спеціальністю «Менеджмент» (2020 р.)
 2. Керівництво студентом Цимбал Олександром Сергійовичем, який посів ІІ місце у ІІ турі Міжнародного конкурсу студентських наукових робіт за спеціальністю «Менеджмент» (2019 р.)
 3. Керівництво студенткою Орловою Катериною Олегівною, яка посіла ІІ місце у ІІ турі Міжнародного конкурсу студентських наукових робіт за спеціальністю «Менеджмент» (2018 р.) 
 4. Керівництво студенткою Карповою Вітою Сергіївною, яка посіла І місце у ІІ турі Міжнародного конкурсу студентських наукових робіт за спеціальністю «Менеджмент» (2017 р.) 

Організаційна робота

 • з 2020 р. по теперішній час організаційний секретар другого туру Міжнародного конкурсу студентських наукових робіт за напрямом 073 «Менеджмент» на базі Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського
 • з 2015 р. по теперішній час голова журі І етапу Всеукраїнської студентської олімпіади з дисципліни «Логістика» на базі Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського.
 • з 2015 р. по теперішній час член журі першого етапу Всеукраїнської студентської олімпіади з дисципліни «Інформаційні системи в менеджменті» на базі Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського.

Досвід співпраці із національними та міжнародними інституціями у сфері вищої освіти, освітніми проектами

 1. Співпраця з Кременчуцьким центром міжнародних зв’язків та економічного розвитку міста «Інститутом розвитку Кременчука»; Полтавською торгово-промисловою палатою та ін.
 2. Співпраця із провідними підприємствами регіону (ПрАТ «Кредмаш», ПАТ «КВБЗ», ПрАТ «КЗТВ», ПрАТ «Укртатнафта», ПрАТ «КрКЗ», ПрАТ «АвтоКрАЗ»).