Вєдєніна Юлія Юріївна

Посада: доцент кафедри менеджменту;
заступник завідувача кафедри з виховної та міжнародної роботи
 
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
 
Вчене звання: доцент
 
Стаж роботи в ЗВО  IV рівня акредитації – 20 років
 
Контактні дані:
Адреса електронної пошти: vedenina424@gmail.com
Адреса електронної пошти кафедри менеджменту
Телефон: +38(099)0808204
 
 

Scopus Author ID: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57217826896

ORCID:  https://orcid.org/0000-0001-7472-6654

ResearcherID: https://publons.com/researcher/3727170/yuliia-viedienina/

Google Scholar:  https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=PmjsGW8AAAAJ

Основні навчальні курси викладача:

 • Інноваційний менеджмент
 • Технології коучингу в мотиваційному менеджменті
 • Управлінські технології професійної діяльності менеджера
 • Контролінг та управління результативністю діяльності організації
 • Фінансовий менеджмент

Освіта:

 1. Харківський державний політехнічний університет (Кременчуцький філіал), 1996 р., електропривод та автоматизація промислових установок і технологічних комплексів, інженер-електрик;
 2. Кременчуцький державний політехнічний інститут, 2000 р., менеджмент організацій, менеджер-економіст
 3. Кандидат економічних наук, 051 Економіка, 073 Менеджмент (08.07.01 – економіка промисловості), тема дисертації: «Управління асортиментом машинобудівної продукції в умовах нестабільного ринкового середовища», диплом ДК №033695 від 13.04.2006 р.
 4. Доцент кафедри менеджменту, Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського, атестат 02ДЦ №014365 від 12.2006 р.

 Публікаційна діяльність

Вєдєніна Ю. Ю. має 140 індивідуальних та колективних наукових праць, серед яких 3 колективні  монографії, більше 50 наукових публікацій у фахових виданнях України; публікації у виданнях, що індексуються у наукометричних базах даних Scopus та/ або Web of Science

Індекс цитування за Google Scholar = 3.

Вибрані наукові публікації:

Навчальні посібник, монографії

 1. Почтовюк А. Б., Вєдєніна Ю. Ю., Різніченко Л.В. Формування господарських рішень у процесі управління конкурентоспроможним асортиментом продукції. Європейська інтеграція: пріоритети стратегічного розвитку національного господарства України: колективна монографія / ред. А.Б. Почтовюк. Кременчук : Видавець СВД Олексієнко В. В., 2020. Розд. 5.7. С. 305-321.
 2. Вєдєніна Ю. Ю. Бігдан М .Г. Інтенсифікація як напрям економічного зростання та розвитку фермерських господарств на сучасному етапі ринкових перетворень. Траєкторії розвитку економічних систем в сучасних умовах: колективна монографія; за ред. А. О. Касич, М. М. Хоменко. – Кременчук: Кременчуцька міська друкарня, 2014.
 3. Почтовюк А. Б. Загорянська О. Л., Вєдєніна Ю. Ю. Регіональне управління конкурентоспроможністю місцевих підприємств: монографія. Кременчук: Християнська зоря, 2006. 241 с.

Наукові публікації у періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз даних, рекомендованих МОН, зокрема Scopus або Web of Science Core Collection

 1. Sakun L., Viedienina Y., Mazharenko K., Riznichenko L., Yakimets S., Kovalenko M. (2021) Use of modern educational technologies in the electrical engineers and electromechanics preparation by a blended learning system. Proceedings of the IEEE International Conference on «Modern Electrical and Energy Systems (MEES). Sept. 21-24, 2021. Kremenchuk, Ukraine, 2021. DOI: 10.1109/MEES52427.2021.9598702 (Scopus, Web of Science)
 2. Druzhinina V., Viedienina Yu., Sakun L.,  Likhonosova G. Creative Analysis of Innovation as a Catalizer of Socialization of Structural Change. European Journal of Sustainable Development (2020), 9, 2, 349-365. ISSN: 2239-5938 DOI: 10.14207/ejsd.2020.v9n2349 (Web of Science)

Наукові публікації  у виданнях, включених до переліку наукових фахових видань України

 1. Антипенко Н. В., Вєдєніна Ю. Ю., Гнатенко І. А., Пархоменко О. П. Фінансовий менеджмент ресурсозбереження інноваційно орієнтованих підприємств у контексті антикризової стратегії розвитку. Агросвіт. 2021. № 23. С. 10–16. DOI: 10.32702/2306-6792.2021.23.10
 2. Сакун Л. М., Вєдєніна Ю.Ю., Сухомлин Л. В., Цимбал О.С. Формування стратегії антикризового управління на підприємствах машинобудування в умовах змін. Вісник Хмельницького національного університету: науковий журнал. Хмельницький: Хмельницький національний університет, 2021. № 5. Т.2. С. 35-40.
 3. Вєдєніна Ю.Ю., Мажаренко К.П., Різніченко Л.В. Контролінг як ефективний інструмент управління витратами при оптимізації внутрішніх резервів машинобудівного підприємства. Інфраструктура ринку : електронне наукове фахове видання. Одеса: Причорноморський науково-дослідний інститут економіки та інновацій, 2020 р. № 45. С. 72-79.
 4. Вєдєніна Ю. Ю., Сакун Л. М., Сухомлин Л. В., Тукало К. Ю., Ващенко Д. В. Управлінські та логістичні технології в мінливих умовах міжнародного конкурентного середовища. Вісник Хмельницького національного університету: науковий журнал. Хмельницький: Хмельницький національний університет, 2020. № 5(286). С. 203-207.
 5. Вєдєніна Ю.Ю., Сакун Л.М., Мажаренко К.П., Вєлькин Б.О. Управління результативністю діяльності підприємства на міжнародних ринках. Економіка і організація управління: науковий журнал. Вінниця: Донецький національний університет імені Василя Стуса, 2020. № 3(39). С55-64.
 6. Вєдєніна Ю.Ю., Сакун Л.М., Різніченко Л.В. Коваленко М.О. Командний та індивідуальний коучинг як технологія стратегічного управління організацією. Економіка і організація управління: науковий журнал. Вінниця: Донецький національний університет імені Василя Стуса, 2020. № 3(39). С 41-54.
 7. Sakun L., Viedienina Yu., Riznichenko L., B. Vielkin, A. Alieksieienko. Management of sales activities of the enterprise as an effective technology of entering international markets. Вісник Хмельницького національного університету: науковий журнал. Хмельницький: Хмельницький національний університет, 2020. № 4(282). С. 12-16.
 8. Сакун Л.М., Вєдєніна Ю.Ю., Тукало К.Ю. Запровадження аутсорсингу в Україні в умовах мінливого середовища. Економічний форум: науковий журнал. Луцьк: Луцький національний технічний університет, 2020. № 3. С. 79-83..
 9. Сакун Л.М.,Вєдєніна Ю.Ю., Ващенко Д.В. Застосування менторингу для стимулювання працівників підприємства. Економічний форум: науковий журнал. Луцьк: Луцький національний технічний університет, 2020. № 3. С. 84-87.
 10. Вєдєніна Ю.Ю., Сакун Л.М., Заболотній І.С. Проблеми та перспективи інноваційного розвитку на підприємствах машинобудування. Вісник Хмельницького національного університету: Економічні науки. Хмельницький: ХНУ. 2019. № 2. С. 96-100.
 11. Сакун Л.М., Вєдєніна Ю.Ю., Цимбал О.С. Сучасні проблеми розвитку машинобудівних підприємств України та шляхи їх подолання. Інфраструктура ринку: електронне наукове фахове видання. Одеса: Причорноморський науково-дослідний інститут економіки та інновацій, 2019. № 32. С. 201-207.
 12. Сакун Л.М. Вєдєніна Ю.Ю., Бражнікова Т.М. Мотивація працівників та стимулювання праці в умовах економічної кризи. Економічний форум: науковий журнал. Луцьк: Луцький національний технічний університет, 2019. № 1. С. 198–202.
 13. Вєдєніна Ю.Ю., Буряк Є. В., Цимбал О. С. Визначення факторів прибутковості підприємств машинобудівного комплексу України. Електрон. наук.-практ. журн: Причорномор. н.-д. ін-т екон. та іннов. Одеса. 2019. № 38. С. 136–142.
 14. Вєдєніна Ю. Ю., Мажаренко К. П., Алєксєєнко А.С. Проблеми структурної реорганізації та оптимізації роботи персоналу державних установ. Вісник Хмельницького національного університету: науковий журнал. Хмельницький: Хмельницький національний університет, 2018. № 6.Т.3. С. 149–154.
 15. Сакун Л.М., Вєдєніна Ю.Ю., Ткач О.Ю. Інвестиційно-інноваційна діяльність машинобудівних підприємств в посткризовий період. Вісник Хмельницького національного університету: науковий журнал. Хмельницький: Хмельницький національний університет, 2018. № 6. С. 86-89.
 16. Сакун Л.М., Вєдєніна Ю.Ю., Мігачова В.Б. Аналіз інноваційної активності промислових підприємств Полтавської області. Міжнародний науковий журнал «Інтернаука»: Збірник наукових статей. Київ: Фінансова рада України, 2018. № 11(51). Т.2. С. 41-46.
 17. Вєдєніна Ю.Ю., Дорожкіна Г.М., Лисич В.В. Обґрунтування доцільності створення агропромислового кластеру в Полтавській області. Економічний форум: науковий журнал. Луцьк: Луцький національний технічний університет, 2018. № 1. С. 67–73.
 18. Вєдєніна Ю.Ю., Мажаренко К.П., Орлова К.О. Впровадження і реалізація технологій тайм-менеджменту в діяльність сучасних підприємств. Вісник Хмельницького національного університету: науковий журнал. Хмельницький: Хмельницький національний університет, 2018. №3. С.38-45.
 19. Сакун Л.М., Вєдєніна Ю.Ю., Павлова О.О. Теоретичні основи мотивації та напрями покращення стану мотиваційних механізмів на прикладі ПАТ «АвтоКрАЗ». Економічний форум: науковий журнал. Луцьк: Луцький національний технічний університет, 2018. № 1. С. 221–228.
 20. Sukhomlyn L.V,, Viedienina Y. Y.,Uhlava А. О. Management of risks in introduction of information technologies on modern industrial enterprises. Інфраструктура ринку: електронне наукове фахове видання. Одеса: Причорноморський науково-дослідний інститут економіки та інновацій, 2017р. № 11.
 21. Сакун Л.М., Вєдєніна Ю.Ю, Лисич В.В. Система управління якістю продукції машинобудівних підприємств. Економічний форум: науковий журнал. Луцьк: Луцький національний технічний університет, 2017. № 3. С. 216–221.
 22. Вєдєніна Ю.Ю., Загорянська О.Л., Углава А.О. Особливості впливу амортизаційних відрахувань на собівартість продукції сучасних підприємств в умовах конкурентного середовища. Вісник Хмельницького національного університету: науковий журнал. Хмельницький: Хмельницький національний університет, 2016, №2. С. 82–90.

Авторські свідоцтва

Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 106731 від 28.07.2021

Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 106984 від 04.08.2021

Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 106985 від 04.08.2021

Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 106986 від 04.08.2021

Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір №106987 від 04.08.2021 р.

Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 106988 від 04.08.2021

Участь у міжнародних конференціях

 1. Вєдєніна Ю. Ю., Наріжна Л. В. Використання методики тайм-менеджменту для підвищення ефективності управлінської діяльності. // Матеріали Міжнародного форуму «Актуальні проблеми та перспективи розвитку національного господарства в умовах глобальної нестабільності», 02–03 грудня 2021 р. Кременчук: Видавець ПП Щербатих О. В., 2021. С. 49-51.
 2. Вєдєніна Ю. Ю., Хижняк З. Р. Формування ефективної кадрової політики в системі управління організаціями. // Матеріали X Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні питання управління сталим розвитком у сучасному суспільстві: проблеми та перспективи», 13–14 жовтня 2021 р. Кременчук: Видавець ПП Щербатих О. В., 2021. С. 49-51   DOI: 10.30929/2227-3549.2021.10.49-51.
 3. Вєдєніна Ю. Ю., Пачковський С. М. Грейдова система оцінювання посад і оплати праці. // Матеріали X Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні питання управління сталим розвитком у сучасному суспільстві: проблеми та перспективи», 13–14 жовтня 2021 р. Кременчук: Видавець ПП Щербатих О. В., 2021. С. 42-44   DOI: 10.30929/2227-3549.2021.10.42-44.
 4. Вєдєніна Ю. Ю., Григорян Х. В. Застосування методів управлінні персоналом і самоменеджменту при подоланні конфліктних ситуаціях. // Матеріали X Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні питання управління сталим розвитком у сучасному суспільстві: проблеми та перспективи», 13–14 жовтня 2021 р. Кременчук: Видавець ПП Щербатих О. В., 2021. С. 44-45  DOI: 10.30929/2227-3549.2021.10.44-45.
 5. Вєдєніна Ю. Ю., Мажаренко К. П. Механізм формування фінансової стратегії для забезпечення сталого розвитку підприємства. // Матеріали ХІХ Міжнародної науково-практичної конференції «Ідеї академіка В. І. Вернадського та проблеми сталого розвитку освіти і науки», 16-17 вересня 2021. Кременчук: КрНУ, 2021. С. 63.
 6. Вєдєніна Ю. Ю., Коваленко М. П., Тонкошкур М.О. Правове забезпечення системи управління персоналом. // Матеріали XXVІІ Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих учених «Актуальні проблеми життєдіяльності суспільства», 26-27 квітня 2021. Кременчук: КрНУ. С. 116-117.
 7. Вєдєніна Ю. Ю., Мажаренко К. П., Шевчук Д. Ю., Сучасні технології в управлінні результативністю діяльності організації //Матеріали ІХ Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні питання управління сталим розвитком у сучасному суспільстві: проблеми та перспективи», м. Кременчук, 20-21 жовтня 2020 р. КрНУ, 2020 р. – С. 70–71.
 8. Вєдєніна Ю. Ю., Коваленко М. П., Ліпатова Т. Л. Технології коучингу як інструмент досягнення стратегічних цілей організації // Матеріали ІХ Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні питання управління сталим розвитком у сучасному суспільстві: проблеми та перспективи», м. Кременчук, 20-21 жовтня 2020 р. КрНУ, 2020 р. – С.73-75.
 9. Вєдєніна Ю. Ю., Різніченко Л. В, Алєксєєнко А.С. Управління інноваційною діяльністю машинобудівних підприємств в ринкових умовах господарювання // Матеріали VІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні проблеми та перспективи розвитку національного господарства в умовах глобальної нестабільності», м. Кременчук, 28-29 листопада 2018 р., КрНУ, 2018. – С. 274-276.
 10. Вєдєніна Ю. Ю., Москаленко В. В. ERP-система як ключовий фактор інноваційного розвитку підприємств // Матеріали VІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні питання управління сталим розвитком у сучасному суспільстві: проблеми та перспективи», м. Кременчук, 25-26 жовтня 2018 р. Видавець СВД Олексієнко В.В, 2018. – С.116-118.
 11. Вєдєніна Ю. Ю., Шкодiновa I.О., Шевченко A.С. Впровадження в Україні закордонного досвіду мотивації персоналу// Матеріали ХVІІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Ідеї академіка В. І. Вернадського та проблеми сталого розвитку освіти і науки», м. Кременчук, 11-13 травня 2018 р. КрНУ, 2018. – С. 135-136.
 12. Вєдєніна Ю. Ю., Флакей Т. В. Алгоритм впровадження інноваційного менеджменту в бізнес-процеси // Матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні проблеми та перспективи розвитку економіки в умовах глобальної нестабільності», 6-7 грудня 2017 р. Кременчук, КрНУ. – С. 126.
 13. Вєдєніна Ю. Ю. Шаповалова М. А. Сучасні проблеми управління персоналом // Матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні проблеми та перспективи розвитку економіки в умовах глобальної нестабільності», м. Кременчук, 01-04 грудня 2016 р., КрНУ, 2016. – С. 329-330.
 14. Вєдєніна Ю. Ю. Ефективно сформований товарний асортимент як вирішальний фактор успішної діяльності підприємства //Матеріали ХXІV міжнародної науково-практичної конференції «Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров’я», м. Харків, 18-20 травня 2016р. НТУ «ХПІ», 2016. – Ч.III.– С.162.

Програми стажування (підвищення кваліфікації)

 1. Participated in the virtual academic mobility programme (online digital literacy courses ) within the framework of Erasmus+ Capacity Building for Higher Education project «Digital competence framework for Ukrainian teachers and other citizens (dComFra)» : Module «Online Collaboration» (60 hours/ 2 ECTS). Сertificate No. 598236-EPP-1-2018-1- LT-EPPKA2-CBHE-SP. Kaunas, Lithuania, 01 August ‑ 05 September 2022.
 2. Стажування у КП “КТУ імені Л.Я. Левітана” за напрямом “Організаційно-економічні механізми стратегічного розвитку підприємств в системі регіонального управління”, довідка №07-11/240, 27.05.2022 р. (2 кредити ЄКТС/ 60 год.) 
 3. Стажування у ПрАТ «Кредмаш» на тему «Застосування управлінських технологій мотиваційного менеджменту з метою підвищення результативності діяльності ПрАТ «Кредмаш»»; довідка, 03.12.2020 р. (3 кредити ЄКТС/ 90 год.)
 4. Педагогічне стажування у Департаменті освіти виконавчого комітету Кременчуцької міської ради на тему «Децентралізація управління в системі повної загальної середньої та професійно-технічної освіти (освітні та інформаційні технології, психолого-педагогічні навички, teaching skills, soft skills)»; довідка №01-30/2143, 21.11.2020 р. (1,8 кредити ЄКТС/54 год.).
 5. Стажування у організаційно-контрольному відділі Кременчуцького міськвиконкому «Управління підприємствами та організаціями в умовах інноватизації економіки України», довідка №01-85/6, 10.11.2020 р. (3,6 кредити ЄКТС/108 год.)
 6. Курси підвищення кваліфікації BYM online «Академічна доброчесність в університеті», сертифікат №040669, 09.11.2020 (0,03 кредити ЄКТС/ 1 год.)
 7. Стажування у КП «Кременчуцьке тролейбусне управління імені Л.Я. Левітана» на тему «Управління розвитком підприємств регіону в сучасних умовах господарювання: моделі та технології», довідка № 07-11/697, 23.09.2020 р. (1,9 кредити ЄКТС/ 56 год.)
 8. Участь в експортному форумі «Кременчук-текстильний – 2020» за темою «Експорт-2020 в умовах сучасних викликів для міжнародної торгівлі: стратегія, технології, якість, конкурентоспроможність, результативність», сертифікат, 06.08.2020 (1 кредит ЄКТС/ 30 год.)
 9. Підвищення кваліфікації у КрНУ; свідоцтво про підвищення кваліфікації; ПК 05385631/000736-18, «Удосконалення організації та змісту навчання зі спеціальності «Менеджмент», 28.02.2018 р. (3,6 кредити ЄКТС/108 год.)

 Участь у науково-дослідних проектах

 1. Старший науковий співробітник наукового проекту «Бізнес-планування та створення стартапів як складова сучасного підприємництва» (договір №483/20 – Менеджмент – ФПП від 01.10.2020 р.)
 2. Відповідальний виконавець наукового проекту «Соціологічне дослідження щодо визначення напрямків розвитку соціальної/благодійної діяльності компаній Ferrexpo у місті Горішні Плавні Полтавської області» за договором № 392/17- «Менеджмент» – ПрАТ «Полтавський ГЗК» від 05.09.2017 р.

Участь у атестації наукових працівників

Член спеціалізованої вченої ради К 45.052.02 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальностями: 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)», 08.00.03 «Економіка та управління національним господарством» (2013-2016 рр.).

Консультативно-дорадча та експертна діяльність

 1. Наукове консультування ТД “Бордо” шляхом проведення семінарів-тренінгів на тему “Професійний саморозвиток та командна робота” (Договір безоплатного надання послуг №58/2 від 25.10.2019 р.)
 2. З 2016 р. по теперішній час – наукове консультування ГО «Агентство розвитку територій міста Кременчука» за сучасних проблем менеджменту та застосування управлінських технологій в діяльності підприємств та організацій Кременчуцького промислового району (довідка № 1-12/10-20)

Навчально-методичні комплекси

Досвід та професійні досягнення в освітній та методичній діяльності, внутрішньому забезпеченні якості вищої освіти засвідчуються наступним:

– участь у розробці тестових пакетів та критеріїв оцінювання для проведення поточного та підсумкового контролю знань студентів у системі онлайн тестування КрНУ;

– підготовка підручників та навчально-методичних комплексів з професійно-орієнтованих дисциплін;

– досвід роботи з технічними засобами перевірки кваліфікаційних робіт студентів на академічний плагіат (зокрема, програма UNICHECK);

 1. Методичні вказівки щодо виконання курсової роботи з навчальної дисципліни «Інноваційний менеджмент» для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальності 073 – «Менеджмент» освітнього ступеня «Бакалавр». – Кременчук: Видавничий відділ КрНУ, 2020. – 33 с.
 2. Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни «Інноваційний менеджмент» для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальності 073 – «Менеджмент» освітнього ступеня «Бакалавр». – Кременчук: Видавничий відділ КрНУ, 2020. – 54 с.
 3. Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни «Інноваційний менеджмент» для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальності 073 – «Менеджмент» освітнього ступеня «Бакалавр». – Кременчук: Видавничий відділ КрНУ, 2020. – 56 с.
 4. Методичні вказівки щодо виконання курсової роботи з навчальної дисципліни «Менеджмент і адміністрування (Управління інноваціями)» для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальності 073 – «Менеджмент» освітнього ступеня «Бакалавр». – Кременчук: Видавничий відділ КрНУ, 2018. – 32 с.
 5. Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни «Технології коучингу в мотиваційному менеджменті» для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальності 073 – «Менеджмент», 051-«Економіка» освітнього ступеня «Бакалавр». – Кременчук: Видавничий відділ КрНУ, 2020. – 41 с.
 6. Методичні вказівки щодо самостійної роботи та виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни «Технології коучингу в мотиваційному менеджменті» для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальності 073 – «Менеджмент», 051-«Економіка» освітнього ступеня «Бакалавр». – Кременчук: Видавничий відділ КрНУ, 2020. – 54 с.
 7. Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни «Менеджмент і адміністрування (Самоменеджмент)» для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальності 073 – «Менеджмент», освітнього ступеня «Бакалавр». – Кременчук: Видавничий відділ КрНУ, 2016. – 40 с.
 8. Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни «Управлінські технології професійної діяльності менеджера» для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальності 073 – «Менеджмент», 051 – «Економіка», освітнього ступеня «Бакалавр». – Кременчук: Видавничий відділ КрНУ, 2020. – 74 с.
 9. Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни «Управлінські технології професійної діяльності менеджера» для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальності 073 – «Менеджмент», 051-«Економіка» освітнього ступеня «Бакалавр». – Кременчук: Видавничий відділ КрНУ, 2020. – 38 с.
 10. Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни «Управлінські технології професійної діяльності менеджера» для студентів заочної форми навчання зі спеціальності 073 – «Менеджмент», 051-«Економіка» освітнього ступеня «Бакалавр». – Кременчук: Видавничий відділ КрНУ, 2020. – 26 с.
 11. Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни «Менеджмент і адміністрування (Управління персоналом)» для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальності 073 – «Менеджмент» освітнього ступеня «Бакалавр». – Кременчук: Видавничий відділ КрНУ, 2017. – 52 с.
 12. Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни «Контролінг та управління результативністю діяльності організації» для студентів заочної форми навчання зі спеціальності 073 – «Менеджмент», 051 – «Економіка» освітнього ступеня «Бакалавр». – Кременчук: Видавничий відділ КрНУ, 2020. – 30с.
 13. Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни «Контролінг та управління результативністю діяльності організації» для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальності 073 – «Менеджмент», 051 – «Економіка» освітнього ступеня «Бакалавр». – Кременчук: Видавничий відділ КрНУ, 2020. – 50 с.
 14. Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни «Контролінг та управління результативністю діяльності організації» для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальності 073 – «Менеджмент», 051 – «Економіка» освітнього ступеня «Бакалавр». – Кременчук: Видавничий відділ КрНУ, 2020. – 29 с.
 15. Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни «Контролінг» для студентів заочної форми навчання зі спеціальності 073 – «Менеджмент» освітнього ступеня «Бакалавр». –Кременчук: Видавничий відділ КрНУ, 2019. – 30 с.

Керівництво студентами-учасниками/призерами Міжнародних та Всеукраїнських конкурсів наукових робіт, олімпіад, дипломних робіт:

 1. Керівництво студенткою Куценко Є.П., яка посіла ІІІ місце у Міжнародному конкурсі студентських наукових робіт за напрямом «Менеджмент» (2020 рік).
 2. Керівництво студентами Нікітенко Ю.О., Мельничук Б.І., які посіли І місце у Міжнародному конкурсі студентських наукових робіт за напрямом «Менеджмент» (2019 рік).
 3. Керівництво студентками Нікітенко Ю.О., Бражніковою Т.М, які посіли ІІ місце у Міжнародному конкурсі студентських наукових робіт за напрямом «Менеджмент» (2018 рік).

Організаційна робота

 • з 2019 року по теперішній час – член журі Міжнародного конкурсу студентських наукових робіт за спеціальністю «Менеджмент» на базі Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського
 • з 2017 року по теперішній час – рецензент Міжнародного конкурсу студентських наукових робіт за спеціальністю «Менеджмент»
 • з 2016 року по теперішній час – заступник завідувача кафедри менеджменту з виховної та міжнародної роботи

Досвід співпраці із національними та міжнародними інституціями у сфері вищої освіти, освітніми проектами:

З 2016 р. по теперішній час – наукове консультування ГО «Агентство розвитку територій міста Кременчука» за сучасних проблем менеджменту та застосування управлінських технологій в діяльності підприємств та організацій Кременчуцького промислового району (довідка № 1-12/10-20).

Співпраця з провідними підприємствами регіону (ПрАТ “Кредмаш”, ПАТ “КВБЗ”, ПрАТ “Укртатнафта”, ПрАТ “АвтоКрАЗ”)