Якість освітньої діяльності

Якість освіти та академічна доброчесність 

Процедура проведення контрольних заходів, форми контрольних заходів дозволяють перевірити досягнення програмних результатів навчання, що регулюються Положенням про організацію освітнього процесу в КрНУ ; Положенням про проведення поточного та семестрового контролю ; Порядком ведення індивідуального навчального плану студентаПоложенням про порядок створення, організацію і роботу екзаменаційної комісіїСистемою забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти (внутрішня система забезпечення якості) в КрНУКодексом якості КрНУКодексом академічної етики КрНУІнструкцією щодо перевірки випускних кваліфікаційних робіт на академічний плагіат із використанням програмно-технічних засобів.

У Кременчуцькому національному університеті внутрішня система забезпечення якості, визначена Кодексом якості Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського.

Тренінги та онлайн-курси викладачів кафедри з Академічної  доброчесності:

  • Онлайн-курс “Академічна доброчесність в університеті”  за проектом ВУМ online (2020 р.) – сертифікати
  • Вебінар “Запобігання та виявлення академічного плагіату” (2020 р.) – Новини сайту кафедри менеджменту

Матеріали Міністерства освіти і науки

Щодо забезпечення академічної доброчесності у закладах вищої освіти (Лист МОН від 24. 10. 2017 № 1/9-565).

Аналітична записка «До питання уникнення проблем і помилок у практиках забезпечення академічної доброчесності» (Лист МОН від 20.05.2020 №1/9-263).

Матеріали, рекомендовані національним агентством із забезпечення якості вищої освіти

Кодекс академічної доброчесності Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти 

Рекомендації для закладів вищої освіти щодо розробки та впровадження університетської системи забезпечення академічної доброчесності (затверджено Рішенням Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти від 29 жовтня 2019 року Протокол № 11)

Шліхта Н., Шліхта І. Основи академічного письма: Методичні рекомендації та програма курсу. Київ, 2016. 61 с. 

Рекомендації щодо запобігання академічному плагіату та його виявлення в наукових роботах  (авторефератах, дисертаціях, монографіях, наукових доповідях, статтях тощо»: Лист МОН від 15.08.2018 № 1/8681).

Основним документом, який визначає процедури та заходи для реалізації принципів  академічної доброчесності у Кременчуцькому національному унівесритету імені Михайла Остроградського є Кодекс академічної етики Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського.

Відповідно Закону України ­Про освіту» від 05.09.2017 р. № 2145-VIII та Закону України ­Про вищу освіту» від 01.07.2014 р. № 1556-VII відповідними Постановами Кабінету Міністрів України та наказами Міністерства освіти і науки України та «Положенням про перевірку наукових, навчально-методичних, кваліфікаційних і навчальних робіт на академічний плагіат» схваленим Вченою радою КрНУ протокол № 4 від 24 листопада 2016 р. складено Інструкцію щодо перевірки випускних екваліфікаційних робіт на академічний плагіат із використанням програмно-технічних засобів.

Відео та вебінари Проєкт SAIUP , які дають вілповіді на запитання щодо академічної доброчесності та якостіі освіти:

Академічна мобільність

Розвиток академічної мобільності серед здобувачів вищої освіти ОП, суттєво сприяє покращенню якості освіти, підвищує статус вищого навчального закладу, який приєднався до програми академічної мобільності. Це, у свою чергу, сприяє конкурентоспроможності безпосередніх учасників цього процесу на ринку праці. Порядок організації програм академічної мобільності в університеті регулюється Постановою Кабінету Міністрів України «Про затвердження Положення про порядок реалізації права на академічну мобільність» № 579 від 12 серпня 2015 р., що встановлює єдиний порядок реалізації та проведення програм академічної мобільності серед учасників освітнього процесу у вищих навчальних закладах України та Положенням про порядок реалізації права на академічну мобільність учасників освітнього процесу Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського http://cia.kdu.edu.ua/Documents/nncpdo_pologennija_akadem_mobil.pdf, сутність якого полягає у визначенні можливості реалізації видів і форм академічної мобільності, механізмів реалізації та джерел фінансування академічної мобільності, визначає особливості та порядок реалізації віртуальної академічної мобільності, права та обов’язки педагогічних та науково-педагогічних працівників КрНУ при реалізації академічної мобільності, права та обов’язки аспірантів та докторантів при реалізації академічної мобільності за кордоном, права та обов’язки здобувачів вищої освіти (студентів Університету) при реалізації академічної мобільності. Основні цілі академічної мобільності у КрНУ полягають у: покращенні якості вищої освіти; підвищенні ефективності наукових досліджень; зростанні конкурентоспроможності випускників на українському та міжнародному ринках праці; збільшенні досвіду та знань учасників програм академічної мобільності; удосконаленні рівня іноземної мови; покращенні знань про культуру, історію та звичаї певної країни.

ІНТЕРАКТИВНЕ ОПИТУВАННЯ ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ

Анкети інтерактивного опитування здобувачів освіти

Організація навчального процесу – анкета

Академічна доброчесність – анкета

Академічна мобільність – анкета

Навчальний процес та наукова робота – анкета

Поєднання навчання та професійної діяльності – анкета

РЕЗУЛЬТАТИ ОПИТУВАННЯ ЗДОБУВАЧІВ

Інтерактивне опитування здобувачів з 15.09.2016 р. по 15.04.2017 р. – переглянути

Інтерактивне опитування здобувачів з 20.09.2017 р. по 20.03.2018 р. – переглянути

Інтерактивне опитування здобувачів з 01.10.2018 р. по 05.05.2019 р. – переглянути

Інтерактивне опитування здобувачів з 17.09.2019 р. по 25.04.2020 р. – переглянути

Інтерактивне опитування здобувачів з 05.10.2020 р. по теперішній час – переглянути