Якість освіти

Матеріали Міністерства освіти і науки України

Матеріали, рекомендовані національним агентством із забезпечення якості вищої освіти

У КрНУ внутрішня система забезпечення якості, визначена Кодексом якості Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського.

Процедура проведення контрольних заходів, форми контрольних заходів дозволяють перевірити досягнення програмних результатів навчання, що регулюються

Одними з ключових елементів політики Академічної доброчесності в  Кременчуцькому національному університеті імені Михайла ОстроградськогоКрНУ є: 

Відповідно Закону України ­Про освіту» від 05.09.2017 р. № 2145-VIII та Закону України ­Про вищу освіту» від 01.07.2014 р. № 1556-VII відповідними Постановами Кабінету Міністрів України та наказами Міністерства освіти і науки України та «Положенням про перевірку наукових, навчально-методичних, кваліфікаційних і навчальних робіт на академічний плагіат» схваленим Вченою радою КрНУ протокол № 4 від 24 листопада 2016 р. складено Інструкцію щодо перевірки випускних екваліфікаційних робіт на академічний плагіат із використанням програмно-технічних засобів.

НАКАЗ “Про затвердження положення про перевірку авторських текстів на плагіат”; “Положення про перевірку авторських текстів на плагіат” (№ 223-1 від 22.11.2021)

Тренінги та онлайн-курси з Академічної  доброчесності викладачів кафедри менеджменту:

  • Онлайн-курс “Академічна доброчесність в університеті”  за проектом ВУМ online (2020 р.) – сертифікати
  • Вебінар “Запобігання та виявлення академічного плагіату” (2020 р.) – Новини сайту кафедри менеджменту

Онлайн-курс “Академічна доброчесність в університеті”  за проектом ВУМ online надає відповіді на наступні питання:

  • Що таке академічна доброчесність?
  • Що таке плагіат?
  • Як уникнути плагіату (академічне письмо)?
  • Якими є передумови створення доброчесного середовища в університеті (університетська автономія)?
  • Як створити доброчесне середовище в університеті?

Відео та вебінари Проєкт SAIUP , які дають відповіді на запитання щодо академічної доброчесності та якості освіти:

ІНТЕРАКТИВНЕ ОПИТУВАННЯ ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ

Анкети для інтерактивного опитування здобувачів вищої освіти

Результати анкетування здобувачів

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ

Критерії оцінювання знань студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти 

– Критерії оцінювання знань студентів за результатами виконання курсових робіт з навчальних дисциплін зі спеціальності 073 «Менеджмент» освітньо-професійної програми «Менеджмент» освітнього ступеня «Бакалавр» – Переглянути

– Система нарахування рейтингових балів (форма контролю – залік(диференційований), максимальний показник 100 балів) (підготовка здобувачів зі спеціальності 073- «Менеджмент» освітньо-професійної програми “Менеджмент” першого (бакалаврського) рівня вищої освіти – Переглянути

– Критерії оцінювання рівня виконання та захисту кваліфікаційної роботи зі спеціальності 073 «Менеджмент» освітньо-професійної програми «Менеджмент» першого(бакалаврського) рівня вищої освіти – Переглянути

– Критерії оцінювання знань студентів (усіх видів практик) підготовки здобувачів зі спеціальності 073 – «Менеджмент», освітньо-професійної програми «Менеджмент», першого (бакалаврського) рівня вищої освіти – Переглянути

– Критерії оцінювання знань студентів за результатами виконання контрольних робіт з професійно-орієнтованих навчальних дисциплін зі спеціальності 073 «Менеджмент» освітньо-професійної програми «Менеджмент» освітнього ступеня «Бакалавр» – Переглянути

– Система нарахування рейтингових балів (форма контролю – іспит, максимальний показник  20 балів) (підготовка здобувачів зі спеціальності 073-«Менеджмент» освітньо-професійної програми «Менеджмент» першого(бакалаврського) рівня вищої освіти – Переглянути

АКАДЕМІЧНА МОБІЛЬНІСТЬ

Розвиток академічної мобільності серед здобувачів вищої освіти ОП, суттєво сприяє покращенню якості освіти, підвищує статус вищого навчального закладу, який приєднався до програми академічної мобільності. Це, у свою чергу, сприяє конкурентоспроможності безпосередніх учасників цього процесу на ринку праці.

Основні цілі академічної мобільності у КрНУ полягають у: покращенні якості вищої освіти; підвищенні ефективності наукових досліджень; зростанні конкурентоспроможності випускників на українському та міжнародному ринках праці; збільшенні досвіду та знань учасників програм академічної мобільності; удосконаленні рівня іноземної мови; покращенні знань про культуру, історію та звичаї певної країни.

Порядок організації програм академічної мобільності в університеті регулюється Постановою Кабінету Міністрів України «Про затвердження Положення про порядок реалізації права на академічну мобільність» № 579 від 12 серпня 2015 р., що встановлює єдиний порядок реалізації та проведення програм академічної мобільності серед учасників освітнього процесу у вищих навчальних закладах України та Положенням про порядок реалізації права на академічну мобільність учасників освітнього процесу Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського http://cia.kdu.edu.ua/Documents/nncpdo_pologennija akadem_mobil.pdfсутність якого полягає у визначенні можливості реалізації видів і форм академічної мобільності, механізмів реалізації та джерел фінансування академічної мобільності, визначає особливості та порядок реалізації віртуальної академічної мобільності, права та обов’язки педагогічних та науково-педагогічних працівників КрНУ при реалізації академічної мобільності, права та обов’язки аспірантів та докторантів при реалізації академічної мобільності за кордоном, права та обов’язки здобувачів вищої освіти (студентів Університету) при реалізації академічної мобільності. 

“Положення про порядок перезарахування результатів навчання для учасників програм кредитної академічної мобільності у Кременчуцькому національному університеті імені Михайла Остроградського” регламентує порядок перезарахування результатів навчання для учасників програм кредитної академічної мобільності у Кременчуцькому національному університеті iмені Михайла Остроградського на території України чи поза її межами — здобувачів ocвітніхx ступенів молодшого бакалавра, бакалавра, майстра, доктора фіософії, здобувачів наукового ступеня доктора наук, науково-педагогічних, наукових та педагогічних працівників й інших учасників освітнього процесу. Положення встановлює порядок перезарахування результатів навчання за умови використання інших кредитних систем на основі здійснення експертного оцінювання i визнання навчальних досягнень, кваліфікацій Учасника шляхом автоматичного трансферу кредитів.

Ініціатива від Європейської комісії направлена на підтримку дослідників з України. За посиланням наведена узагальнена інформація про всі європейські і національні заходи. Інформація узагальнена по країнах і напрямах. This specific initiative wants to support researchers of Ukraine by providing them with an overview of all existing actions at European and national levels. #StandWithUkraine